Poslanec ako dobrovoľník pri celoplošnom testovaní

Je možné uzatvoriť s poslancom obecného zastupiteľstva zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti na celoplošné testovanie? Chápe sa to ako pracovný pomer v rozpore s § 11 ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení alebo nie?

Právny stav k: 29.10.2020

Dobrovoľníkom je v zmysle §2 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Status dobrovoľníka určite nie je pracovnoprávnym pomerom, a preto nedochádza k rozporu so zákonom o obecnom zriadení. Je potrebné len vítať takú činnosť, ak poslanec obecného zastupiteľstva má záujem dobrovoľne pomôcť obci, avšak malo by ísť len o činnosti, ktoré inak vo svojom postavení poslanca nevykonáva.

JUDr. Adriána Kováčová