Povinnosť subjektu predložiť výročnú správu uložená usmernením VÚC a/alebo zmluvou o poskytnutí finančného príspevku

Je vyšší územný celok oprávnený vyžadovať prostredníctvom usmernenia výročné správy od poskytovateľov služieb, ktorým VÚC poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a od zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, odvolávajúc sa pritom na zmluvu o poskytnutí finančného príspevku uzavretú medzi VÚC a poskytovateľom? 

Právny stav k 29.04.2013


Je vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“) oprávnený vyžadovať prostredníctvom usmernenia výročné správy od poskytovateľov služieb, ktorým VÚC poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „Zákon o sociálnych službách“) a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (ďalej len „Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí“) a od zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, odvolávajúc sa pritom na zmluvu o poskytnutí finančného príspevku uzavretú medzi VÚC a poskytovateľom? V zmysle zmluvy poskytovateľ, ktorému sa poskytuje finančný príspevok, je povinný VÚC predložiť výročnú správu o svojej činnosti a hospodárení.

A) Najskôr k možnosti VÚC uložiť povinnosť predkladať výročnú správu usmernením VÚC 

V zmysle Čl. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy1 , v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. V súlade s judikatúrou Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 58/2001 „Štátne orgány nie sú oprávnené konať, ak ich na to nesplnomocní zákon a ak konajú, sú povinné konať iba spôsobom, ktorý ustanovil zákon. Táto zásada zabezpečuje v štáte pre jeho obyvateľov právnu istotu – majú možnosť predvídať...predovšetkým konanie štátnych orgánov a ich zmysel.“ 

Najčastejšie právne formy poskytovateľov služieb podľa Zákona o sociálnych službách a Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a občianske združenia - nemajú zákonom ustanovenú povinnosť predkladať výročné správy VÚC. Usmernenie nie je všeobecne záväzným prameňom správneho práva, pretože nemá formu uznanú štátom. VÚC nie je preto oprávnený vyžadovať prostredníctvom usmernenia výročné správy od poskytovateľov, ktorým zákon povinnosť predložiť výročné správy neukladá. 

B) K možnosti uložiť povinnosť predkladať výročnú správu zmluvou o poskytnutí finančného príspevku

Zmluvy medzi VÚC a subjektmi v zmysle Zákona o sociálnych službách a Zákona o sociálnoprávnej ochran detí sa označujú ako tzv. administratívnoprávne zmluvy, pretože právne vzťahy, ktoré sú predmetom týchto zmlúv, sú regulované verejným právom, a nie právom súkromným, upravujú verejné subjektívne práva a povinnosti prameniace z noriem správneho práva. „Jedná se o jistou alternativu, kdy místo vydání individuálního správního aktu může správní orgán uzavřít smlouvu, která takové rozhodnutí nahrazuje.“

Podľa Zákona o sociálnych službách: 

V zmysle § 75 ods. 15 Zákona o sociálnych službách VÚC poskytuje tzv. neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na základe písomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (konkrétne § 51). Najčastejšie právne formy poskytovateľov služieb - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby ani občianske združenia nemajú zákonom ustanovenú povinnosť predkladať výročné správy VÚC. Hoci sa vo sfére verejného práva uplatňuje zásada minimalizácie zásahov orgánov štátnej či verejnej moci do súkromnoprávnej sféry, z dôvodu, že Zákon o sociálnych službách ponecháva dohodu o zmluvných podmienkach v zmluve o poskytnutí finančného príspevku na zmluvné strany, nemožno dôjsť jednoznačne k záveru, že dojednané ustanovenie o povinnosti predložiť výročnú správu je v rozpore s právnym poriadkom SR. Nezákonnosť rozhodnutia VÚC /zmluva nahradzuje rozhodnutie VÚC/ môže vysloviť až súd.

Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí: 

V zmysle § 88 Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí VÚC môže poskytovať akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak je to v súlade s potrebami obyvateľov územia VÚC, pričom podmienky poskytovania finančného príspevku subjektom upravuje VÚC vo všeobecne záväznom nariadení tak, aby podmienky poskytovania finančného príspevku na nasledujúci rozpočtový rok boli oznámené najneskôr do 30. apríla3

Najčastejšie právne formy poskytovateľov služieb - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby ani občianske združenia nemajú zákonom ustanovenú povinnosť predkladať výročné správy VÚC. Pokiaľ však povinnosť predkladania výročných správ ukladá VÚC v jeho všeobecne záväznom nariadení, nie je požiadavka predkladania výročných správ spôsobom určeným vo všeobecne záväznom nariadení VÚC v rozpore s právnym poriadkom SR


Záver:

Vyšší územný celok nie je oprávnený prostredníctvom usmernenia vyžadovať výročné správy od poskytovateľov, ktorým zákon povinnosť predložiť výročnú správu VÚC neukladá. Vyšší územný celok je oprávnený vyžadovať výročné správy od poskytovateľa služieb v zmysle Zákona o sociálnoprávnej ochrany detí, pokiaľ tak zakotvuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie VÚC. Vo sfére verejného práva sa uplatňuje zásada minimalizácie zásahov orgánov štátnej či verejnej moci do súkromnoprávnej sféry, avšak z dôvodu, že Zákon o sociálnych službách ponecháva dohodu o zmluvných podmienkach na zmluvné strany, nemožno dôjsť jednoznačne k záveru, že dojednané ustanovenie o povinnosti predložiť výročnú správu je v rozpore s právnym poriadkom SR - nezákonnosť ustanovenia rozhodnutia VÚC (zmluva nahradzuje rozhodnutie VÚC) môže vysloviť až súd.

JUDr. Alexandra Vicová, advokátsky koncipient


1) Ústava SR medzi všeobecne záväzné právne predpisy VÚC zaraďuje:

  • všeobecne záväzné nariadenia VÚC vo veciach územnej samosprávy na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona v zmysle Čl. 68 Ústavy SR,
  • všeobecne záväzné nariadenia vydávané VÚC pri výkone štátnej správy v rámci jeho územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach v zmysle Čl. 71 ods. 2 Ústavy SR.

2) http://spravni.juristic.cz/610095/clanek/spravni2.html

3) Napríklad v Košickom samosprávnom kraji jednou z náležitostí žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je predloženie výročnej správy o činnosti a hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok, ak v tom čase zabezpečoval vykonávanie opatrení, pričom Košický samosprávny kraj uzatvorí s oprávneným žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení, ktorá sa uzatvára na dobu určitú, na jeden kalendárny rok a obsahuje, okrem všeobecných náležitostí aj výšku poskytovaného finančného príspevku, účel použitia, spôsob jeho poskytnutia a zúčtovania ako aj spôsob kontroly.