Pozastavenie pohyblivej odmeny nositeľom práv za výpožičky

Dňa 09.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k opatreniu Ministerstva kultúry SR č. MK-845/2016- 110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním. Odmena nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému SR sa ustanovuje paušálnou sadzbou v sume 300 000 eur bez DPH za kalendárny rok.

Podľa § 2 ods. 2 opatrenia dôjde k zníženiu odmeny nositeľom práv, ak sa medziročne znížia výpožičky o 4 % a viac. Podľa § 2 ods. 3 opatrenia dôjde k zvýšeniu odmeny nositeľom práv, ak sa medziročne zvýšia výpožičky o 4 % a viac.

Cieľom návrhu je vylúčiť použite ustanovení § 2 ods. 2 a 3 tohto opatrenia v období, kedy dôjde k značnému zníženiu, resp. zvýšeniu výpožičiek, ktoré je spôsobené mimoriadnymi udalosťami, pre ktoré je vyhlásený výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia.

Následkom pandémie spôsobnej ochorením COVID-19 došlo v roku 2020 k značnému zníženiu výpožičiek, čo by podľa § 2 ods. 2 opatrenia malo za následok zníženie odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému SR. Po ukončení pandémie sa naopak predpokladá opätovný nárast výpožičiek. Zníženie, resp. zvýšenie výpožičiek počas tohto obdobia však na účely použitia § 2 ods. 2 a 3 opatrenia nie je relevantné.  

Vzhľadom na uvedené sa navrhuje vylúčiť použitie ustanovení § 2 ods. 2 a 3 opatrenia v roku, v ktorom je vyhlásený výnimočný stav, núdzový stav alebo vyhlásená mimoriadna situácia, v roku, v ktorom trvá vyhlásený výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia a v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom skončí výnimočný stav, núdzový stav alebo je odvolaná mimoriadna situácia. 

Pripomienkovanie do: 17.08.2021

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Vladimír Fujak