Predĺženie prechodného obdobia pre sociálnych pracovníkov

Dňa 06.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým mení  zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Predkladaným návrhom novely zákona o sociálnej práci sa navrhuje predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2024.

Predĺženie prechodného obdobia vychádza z potreby praxe, kedy mnohí sociálni pracovníci nebudú mať podľa účinného znenia zákona dostatok času na absolvovanie špecializovaného vzdelávania. Ponechanie prechodného obdobia iba do konca roka 2023 by tak spôsobilo odliv sociálnych pracovníkov, ktorých je v praxi už teraz nedostatok. 

Navrhovaný dátum účinnosti: 01.07.2023
MPK končí: 14.03.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš