Pripravované zmeny zákona o envirofonde

Dňa 09.08.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa sleduje zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne na environmentálny účel, neboli použité v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky.

Zámerom novely sú:

  1. úpravy a doplnenia účelu, na ktorý môžu byť poskytnuté a použité finančné prostriedky z rozpočtu Environmentálneho fondu, pričom navrhované zmeny posilňujú hlavný zámer a cieľ Environmentálneho fondu podporovať starostlivosť o životné prostredie a budú mať dlhodobý pozitívny vplyv na životné prostredia,
  2. zmeny schémy zverejňovania špecifikácie činností a podávania žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie, pričom výsledkom navrhovanej zmeny má byť jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania podpory formou dotácie a/alebo úveru žiadateľom a zabezpečenie možnosti Environmentálneho fondu operatívne reagovať na požiadavky zo strany žiadateľov, Ministerstva životného prostredia SR a schopnosti prijímať operatívne opatrenia,
  3. navýšenia prostriedkov Environmentálneho fondu za účelom zabezpečenia zriadenia elektronickej schránky pre Environmentálny fond ako orgán verejnej moci (podľa zákona č. 305/2013 Z. z. – o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorá umožní na Environmentálnom fonde elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu Environmentálneho fondu, automatizáciu procesov súvisiacich s kontrolnými mechanizmami pri posudzovaní žiadostí o podporu z rozpočtu Environmentálneho fondu a v súvislosti s uvedeným aj zabezpečenie podporných služieb a komunikáciu Environmentálneho fondu s inými orgánmi verejnej moci, za účelom získavania informácií a podkladov potrebných k vyhodnocovaniu žiadostí podaných za účelom poskytnutia podpory,
  4. zvýšiť kontroly a preverovania si subjektov, ktorým má byť poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu ako aj účelu, na ktorý má byť podpora poskytnutá, a to sprísnením podmienok, akým subjektom sa podpora poskytne ako aj doplnením oprávnenia Environmentálneho fondu požiadať o zmenu rozhodnutia ministra životného prostredia v prípade, ak vyjdú najavo nové závažné skutočnosti, ktoré ak by boli vopred známe, mali by vplyv na rozhodnutie ministra životného prostredia o poskytnutí podpory,
  5. flexibilnejšie možnosti úpravy náležitostí žiadostí o poskytnutie podpory, predovšetkým z dôvodu snahy o zjednodušenie administratívneho zaťaženia žiadateľov o poskytnutie podpory,
  6. úpravy jednotlivých ustanovení zákona, ktoré boli v pôvodnom znení zákona zmätočné, nejednoznačné a spôsobujú v aplikačnej praxi problémy, najmä vo vzťahu k procesom poskytovania podpory.

MPK do: 30.08.2021

Predpokladaná účinnosť: 01.01.2022

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Vladimír Fujak