Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 1. časť

V prvej časti tohto článku sa venujeme poskytovaniu príspevkov obcou detským domovom, ktorých zriaďovateľom nie je obec. 

Právny stav k: 31.01.2014

V prvej časti tohto článku sa venujeme poskytovaniu príspevkov obcou detským domovom, ktorých zriaďovateľom nie je obec.

Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Detský domov pre maloletých bez sprievodu je prostredie, v ktorom je umiestnený maloletý bez sprievodu predbežným opatrením súdu.

Financovanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení (ďalej len „zákon“) sa zabezpečuje:

  • zo štátneho rozpočtu,
  • z rozpočtu obce,
  • z rozpočtu vyššieho územného celku (ďalej len „VÚC“),
  • z rozpočtu akreditovaného subjektu a
  • z rozpočtu právnickej/fyzickej osoby, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine.

Obce môžu financovať opatrenia podľa zákona aj z prostriedkov združených s inými obcami, právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

Obec môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý je zriaďovateľom detského domova, finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa zákona. Podmienky poskytovania finančného príspevku obec vo všeobecne záväznom nariadení tak, aby podmienky poskytovania finančného príspevku na nasledujúci rozpočtový rok boli oznámené najneskôr do 30. apríla.

Rozpis konkrétnych povinností a/alebo možností obce poskytnúť príspevok detským domovom uvádzame V PRÍLOHE.

JUDr. Alexandra Vicová