Program odpadového hospodárstva SR 2021 – 2025

Dňa 24.11.2021 Vláda SR schválila program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025. Program stanovuje základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR a z aktuálne platných právnych predpisov EÚ.

Program je významným strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve SR . Je vypracovaný v súlade s požiadavkami udržateľného rastu, prezentovanými v Akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo. Obsah programu zodpovedá požiadavkám, ktoré ustanovujú právne predpisy EÚ a SR, predovšetkým zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Hlavným dôvodom novelizácie programu je transpozícia tzv. „odpadového balíka“.[1]

Tento rozsiahly 180 stranový dokument obsahuje 4 hlavné okruhy:

1)  Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva
     a) Celkový vznik odpadov a nakladanie s nimi
     b) Komunálny odpad (vznik, nakladanie, triedenie, zloženie odpadov)
     c) Vyhladené prúdy odpadov (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky)
     d) Recyklovateľné odpady (sklo, papier, plasty, textil, drevo atď.)
     e) Osobitné prúdy odpadov (stavebné, oleje, priemyselné)
     f) Skládky odpadov
     g) Spaľovanie odpadov
     h) Zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
     i) Cezhraničný pohyb odpadov

2)  Vyhodnotenie predchádzajúceho programu
3)  Záväzná časť programu
     -   Hlavné ciele odpadového hospodárstva do roku 2025
     -   Ciele a opatrenia pre všetky druhy odpadov
4)  Smerná časť
     -   Typy zariadení a prúdy odpadov, pre ktoré sú v SR nedostatočné kapacity
     -   Spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
     -   Skládky odpadov
     -   Posúdenie existujúcich systémov zberu a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu
     -   Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania z odpadmi
     -   Potreby investícii vrátane finančných prostriedkov určených miestnym orgánom nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb
     -   Základné zdroje príjmov, ktoré sú k dispozícii na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu, na základe súčasne právnej úpravy
     -   Všeobecné politiky odpadového hospodárstva.

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Vladimír Fujak

[1] ktorý tvoria: · smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, · smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, · smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení, · smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.