Regulácia politickej reklamy nariadením EÚ

Dňa 20.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia EP a Rady o transparentnosti a cielení politickej reklamy, ktoré je zamerané na hospodárske subjekty poskytujúce služby politickej reklamy a vydavateľov politickej reklamy, politické strany a kandidátov na území Európskej únie a ďalších aktérov.

Cieľom návrhu nariadenia je:

  1. podporiť fungovanie jednotného trhu s reklamnými službami,
  2. zabezpečiť, aby bol známy zdroj a účel politickej reklamy,
  3. bojovať proti dezinformáciám a zasahovaniu do demokracie v Európskej únii.

Z dôvodu zabezpečenia slobodnej a férovej súťaže politických aktérov a slobodných a spravodlivých volieb, je politická reklama a volebná kampaň osobitne regulovaná. Dôležitým prvkom existujúcich pravidiel je, že sa snažia zabezpečiť transparentné využívanie politickej reklamy, aby občania mohli rozpoznať reklamné oznámenie a subjekty, ktoré za ním stoja.

Z vnútroštátnych pravidiel pre politické subjekty, kandidátov spoločnosti poskytujúce služby politickej reklamy vyplývajú určité pravidlá a povinnosti. Tieto pravidlá sa tradične zameriavali na „offline“ médiá (noviny, vysielatelia atď.), ale čoraz bežnejšou sa stáva online reklama, pretože je možné šíriť ju flexibilnejšie a zamerať ju na veľmi špecifické publikum. Online reklama priniesla nové výzvy, najmä čo sa týka transparentnosti, zodpovednosti a manipulatívneho zacieľovania.

Všetky členské štáty majú právne predpisy týkajúce sa politickej reklamy, čo vedie k ich nesúrodosti a nekompatibilite, pokiaľ ide o obsah, rozsah pôsobnosti, ich vykonávanie a presadzovanie, ktoré ukladajú povinnosti poskytovateľom služieb a ktoré sa v jednotlivých členských štátoch uplatňujú odlišne a v závislosti od média, prostredníctvom ktorého sa reklama šíri. Týka sa to najmä príslušných definícií a požiadaviek na transparentnosť, ktoré ovplyvňujú obsah reklamných oznámení. Keďže niektoré členské štáty plánujú zaviesť nové právne predpisy na pokrytie nových online médií, očakáva sa, že táto roztrieštenosť sa ešte zvýši. Tento zložitý právny kontext prináša náklady a problémy, čím zároveň vytvára prekážky pre politickú reklamu ako cezhraničnú službu na vnútornom trhu, čo má priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu.

Medzi konkrétne ciele návrhu nariadenia patrí:

  1. znížiť právnu fragmentáciu, odstrániť prekážky a znížiť náklady na cezhraničné služby,
  2. vymedziť požiadavky na vysokú transparentnosť politickej reklamy (vrátane reklamy týkajúcej sa programových otázok),
  3. riešenie osobitných rizík v oblasti ochrany údajov vyplývajúcich z používania niektorých techník cielenia a zosilňovania vplyvu,
  4. zabezpečenie účinného dohľadu nad plánovanými povinnosťami a posilnenie regulačných výsledkov,
  5. podpora väčšej transparentnosti a slobodných a spravodlivých volieb tým, že politické strany v EÚ budú dodržiavať pravidlá,
  6. zvýšenie odolnosti voči manipulácii s informáciami a zasahovaniu zo zahraničia.

MPK končí: 24.06.2022
Návrh nariadenia EP a Rady (PDF)
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová