Riešime otázky z Dotazníka pomoc obciam

Na základe dotazníka, ktorý nám vyplňujú obce a mestá, priebežne uverejňujeme odpovede na vaše otázky.

Váš záujem a podnety nás veľmi tešia. Ďakujeme za cenný čas.

 

Prinášam spracúvané okruhy tém vyplývajúce z Dotazníka, ktorý sme pre vás pripravili. Svoje názory môžete do Dotazníka stále doplniť.

Pokiaľ ste sa v našej odpovedi našli a máte záujem o doplnenie odpovede napíšte nám na poradenstvo@isamosprava.sk

Tím isamosprava.sk


Spracované odpovede :

1. Zastupiteľstvo/Zákaz vykonávania činnosti poslancov vo funkcii konateľa, člena dozornej rady obchodnej spoločnosti s.r.o.
Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. verejný funkcionár nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov. Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok. Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.

Verejnými funkcionármi v samospráve sú starosta, primátor, poslanci mestských zastupiteľstiev a zastupiteľstiev mestských častí, predseda a poslanci VÚC. Uvedené zákazy sa tak nevzťahujú len na poslancov obcí; ostatní verejní funkcionári samosprávy nesmú byť konateľmi či členmi dozorných rád obchodných spoločností. Pokiaľ nimi sú, je potrebné voči nim začať konanie v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.

2. Rozpočet/Možné sankcie za porušenia finančnej disciplíny starostom

Starosta obce ako jeden z orgánov obce je povinný pri nakladaní s majetkom obce postupovať podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktoré daná obec má schválené. V rámci zásad pri nakladaní s majetkom obce, starosta má určené limity, v rámci ktorých môže vykonávať právne úkony pri nakladaní s majetkom obce. V prípade ak starosta vykoná určitý úkon nad rámec svojich oprávnení, môže dôjsť k porušeniu zákona, ktorého dopady môžu byť rôzne. Dané konanie môže byť posúdené ako hospodárenie v rozpore s rozpočtom obce, v rozpore s konkrétnym zákonom alebo aj ako neplatný právny úkon. Je potrebné posúdiť konkrétne porušenie povinností, ktoré starosta spôsobil a na základe toho vyvodiť postihy alebo vykonať nápravu konania ak je možná. V prípade ak starosta obci svojím konaním spôsobil aj škodu, je možné túto škodu od starostu vymáhať. Porušeniu schvaľovania zmien rozpočtu sme sa venovali napr. v článku: *Zmeny rozpočtu počas roku

3. Egovernment/Povinnosti obcí pri elektronickej komunikácii 

Téme tzv. egovernmentu a v rámci neho aj povinnej elektronickej komunikácií obcí ako orgánov verejnej moci sa venujeme pravidelne v inštitúte Egovernment. Obce sú povinné komunikovať ako orgán verejnej moci elektronicky (prostredníctvom eschránky) už od roku 2017 bez výnimky. Tejto téme sme sa venovali  v článku TU. Odporúčame teda všetkým obciam, aby si zabezpečili funkčný prístup a mohli tak služby samosprávy a komunikáciu s ostatnými orgánmi verejnej moci a svojimi obyvateľmi zabezpečovať v súlade so zákonom. V súčasnosti je však problémom aj to, že obce sú na jednej strane orgánom verejnej moci, kedy povinne komunikujú prostredníctvom eschránky, ale taktiež sú v niektorých právnych vzťahoch v postavení subjektu súkromného práva, kedy je potrebné zabezpečiť pre elektronickú komunikáciu druhý prístup v podobe oddelenej eschránky v postavení bežnej právnickej osoby. Tento problém je v súčasnosti otvorený a nie úplne doriešený.

4. Zastupiteľstvo/Zákonnosť prijímania uznesení zastupiteľstva - spracovaná komplexná prípadová štúdia TU

Máme zato, že uznesenie obecného zastupiteľstva nemá explicitne zákonom vymedzenú štruktúru, avšak vzhľadom na zaužívanú prax a akceptáciu uznesení aj z formálnej stránky, by malo uznesenie obecného zastupiteľstva mať nasledovnú obsahovú štruktúru:

a. poradové číslo uznesenia, ktoré sa skladá z písomného vyjadrenia „Uznesenie”, poradového čísla volebného obdobia samosprávy vyjadrené rímskou číslicou a poradového čísla uznesenia prijatého v danom volebnom období vyjadrené arabským číslom (napr. Uznesenie V/22),
b. presné znenie návrhu, o ktorom sa hlasovalo,
c. aktuálny počet prítomných poslancov,
d. potrebné kvórum na schválenie návrhu,
e. záznam o hlasovaní - počet za/proti/zdržal sa/ (prípadne nehlasoval) a za každým číselným vyjadrením menovite vypísanie hlasujúcich poslancov,
f. konštatovanie návrh bol prijatý, resp. neprijatý. 

V prípade ak dochádza uznesením k schvaľovaniu právneho úkonu, napr. zmluvy, je potrebné aby uznesenie dostatočne identifikovalo daný právny úkon čo sa týka predmetu plnenia, výšky plnenia a pod., v zásade nevyhnutné je identifikovať podstatné náležitosti právneho úkonu.

5. Zastupiteľstvo/Zabezpečovanie zápisníc z konania komisií zastupiteľstiev - NOVÉ

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva. Organizáciu obecného úradu ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu. Zabezpečenie zapisovateľa na zasadnutiach komisií zastupiteľstiev by si mala každá obec upraviť napr. v pravidlách pre rokovania zastupiteľstva a/alebo komisií. Z praxe je bežne zaužívané, že zapisovateľom komisie je zamestnanec obecného úradu.

 

6. Odpady  

  • Podpisovanie dohôd o domácom kompostovaní
  • Zriadenie zberného dvora, zabezpečenie zberu kuchynského odpadu, zintenzívnenie separovania odpadu
  • Riešenia pre zber kuchynského odpadu od 2021 - už spracúvame odborný článok - čoskoro uverejníme
  • Problém s únikom odpadových vôd zo septikov do miestnych kanálov