Rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka

V  § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú vymedzené jednotlivé rozpočtové opatrenia. Nie je nám zrejmé, čo rozumieme pod viazaním príjmov, výdavkov a finančných operácií. Môže obec po 31.8. príslušného rozpočtového roka prijať úver na krytie výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov SR a EU, a tým zvýšiť príjmové finančné operácie ale aj schodok rozpočtu? Vzťahuje sa to len na úver prijatý na krytie výdavkov financovaných z nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a EU alebo aj na krytie spoluúčasti obce na financovaní projektu?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.