Rozšírenie telesnej a športovej výchovy na školách

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon ć. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.

Zákonom dochádza k doplneniu ustanovenia, ktoré upravuje výučbu telesnej a športovej výchovy. Zákon v pôvodnom znení takúto úpravu neobsahoval. Telesná a športová výchova sú jedným z povinných vyučovacích predmetov na školách, okrem základných umeleckých škôl, tanečných konzervatórií, hudobných a dramatických konzervatórií, jazykových škôl a materských škôl. Novela ďalej vymedzuje úlohu telesnej a športovej výchovy.

Rozsah výučby telesnej a športovej výchovy

Novelou sa stanovuje, že telesná a športová výchova sa na základnej škole vyučuje v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne. Výnimkou z tohto ustanovenia je, keď má základná škola menej ako päť tried. Povinnosť zaviesť výučbu telesnej a športovej výchovy v rozsahu troch vyučovacích hodín týždenne sa tiež nevzťahuje na základné školy, ktoré nemajú k 31.08.2023 prístup k telocvični a na štvrtý ročník cirkevných škôl. Takýmto školám povinnosť vznikne až od 01.09.2025.

Telesná a športová výchova sa na strednej škole vyučuje v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne.

Zákon dáva školám priestor využiť voliteľné hodiny na vyučovanie telesnej a športovej výchovy nad rozsah stanovených vyučovacích hodín.

Účinnosť od: 01.09.2023

Schválené znenie

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová