Schválená novela zákona o elektronických komunikáciách a ochrane verejného zdravia

Dňa 14.12.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia za účelom identifikácie potenciálnych nositeľov nákazy a kontroly dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy.

Zákon o elektronických komunikáciách

Novelou sa umožní rýchla a efektívna identifikácia potenciálnych nositeľov nákazy a kontrola dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie a kontrolu dodržiavania nariadených opatrení, nakoľko uvoľnením opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia nevyhnutie dôjde k zvýšeniu rizika šírenia nákazy.

Poskytnuté dáta budú výlučne umožňovať identifikáciu užívateľov, ktorí sa pred svojím vstupom na územie SR nachádzali v štáte, ktorý je z hľadiska výskytu ochorenia OCVID-19 a epidemiologickej situácie charakterizovaný ako štát, ktorý nie je bezpečný.
Počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených v súvislosti s pandémiou teda podnik na základe odôvodnenej písomnej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ako „úrad“)  poskytne do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia (podľa § 83 ods. 8 písm. c) -  varovanie obyvateľstva pri ohrození života, zdravia alebo majetku), a to v rozsahu telefónneho čísla na účely ochrany osôb pred hroziacim nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia alebo na účely prijímania opatrení pri ohrození života a zdravia.

Na účely poskytovania údajov môže podnik po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, spracúvať prevádzkové údaje, a to aj bez súhlasu dotknutého účastníka, ak získanie súhlasu nie je možné alebo ak by tým mohol byť zmarený účel poskytovania údajov. Bezodkladne potom, čo pominie dôvod na ich spracúvanie, podnik bude povinný písomne informovať dotknutého účastníka o zničení údajov a o tom, aké údaje o ňom spracúval.

Úrad po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov môže poskytnuté údaje spracúvať a uchovávať po nevyhnutný čas, najdlhšie po dobu 60 dní odo dňa ich poskytnutia podnikom. Po uplynutí tejto doby úrad tieto údaje bezodkladne zničí. O zničení údajov potom bezodkladne písomne alebo elektronicky informuje dotknutého účastníka pričom uvedie údaje, ktoré o ňom spracúval.

Úrad bude oprávnený tieto údaje získavať len na účely zabránenia šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, najmä kontroly dodržiavania povinnej izolácie alebo karantény osoby, ak je táto nariadená, alebo na účel epidemiologického dohľadávania kontaktov osôb prichádzajúcich z rizikových krajín.[1]

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Novelou boli revidované a doplnené významy niektorých pojmov:

  1. Izolácia- oddelenie osoby chorej na prenosné ochorenie počas jej infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia jej zotrvaním v domácom prostredí na nevyhnutný čas.
  2. Karanténa- obmedzenie kontaktu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie s okolím jej zotrvaním v domácom prostredí v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.
  3. Zvýšený zdravotný dozor- vyšetrovanie a sledovanie zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie a dočasná úprava epidemiologicky rizikových činností u tejto osoby.
  4. Lekársky dohľad- pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie.

V § 4 ods. 1 písm. j) sa slová „počas krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) z dôvodu jasnejšieho výkladu a aplikácie.

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení bude okrem iného aj izolácia, karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad. Týmto ustanovení sa upravil § 12 ods. 2 písm. f), ktorý definoval toto opatrenie ako „izoláciu v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia“ čo bolo v rozpore s právnymi predpismi.

Upúšťa sa od nejasného vymedzenia „karanténnych opatrení“ a zároveň nové ustanovenia definujú izoláciu osôb chorých na prenosné ochorenie a karanténu osôb podozrivých na nákazu prenosným ochorením ústavne súladným spôsobom (iba v domácom prostredí) so zavedením vyvažujúcich ustanovení.

Zároveň sa explicitne upravuje splnomocňujúce ustanovenie pre úrad a regionálne úrady verejného zdravotníctva na vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Len prijatie novely zákona o elektronických komunikáciách by neriešilo legislatívne dostatočným spôsobom právomoci úradu v boji s pandémiou, najmä jej novými variantmi a preto bolo nevyhnutné prijať takúto rozširujúcu a pozmeňujúcu novelu, ktorá upraví právomoci úradu komplexne a dostatočne z hľadiska všetkých súvisiacich zákonov.

Účinnosť: dňom vyhlásenia
Schválené znenie
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Vladimír Fujak

[1] Úrad verejného zdravotníctva SR podá najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka Ústavnoprávnemu výboru NRSR, alebo bezodkladne vždy, keď o to tento výbor požiada, správu o zákonnosti spracúvania údajov.