Škodová udalosť v cestnej premávke

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorým došlo k vypusteniu znenia ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d).

Z tohto dôvodu, udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri  ktorej dôjde len k hmotnej škode v akejkoľvek výške na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť (za splnenia všetkých ostatných podmienok, ktoré zákon o cestnej premávke predpokladá pre vznik škodovej udalosti), čo umožní účastníkom škodovej udalosti plne využiť právo si vec vybaviť cestou náhrady škody prostredníctvom poisťovne, a to aj bez prítomnosti policajta na mieste takejto škodovej udalosti. Uvedeným sa odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky až do príchodu policajta na miesto udalosti.  

V prípade, ak by niektorý z účastníkov takejto škodovej udalosti trval na príchode policajta na miesto udalosti a policajt zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia danej udalosti ako dopravnej nehody, čím sa takisto podstatne zníži zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky v súvislosti s rozsiahlym dokumentovaním takejto udalosti ako dopravnej nehody na mieste samom.

Účinnosť od: 01.07.2022
Schválené znenie
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová