Štát zverejnil koncepciu rozvoja športu

Národný program rozvoja športu v rokoch 2001-2010 ako základný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu v SR je k 31.12.2010 minulosťou.

Návrh štátnej politiky v oblasti športu- hlavné tézy

Súčasný stav

Národný program rozvoja športu v rokoch 2001-2010 ako základný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu v SR je k 31.12.2010 minulosťou.

V súčasnosti SR nemá základný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu.

V Pláne práce Vlády SR na rok 2011 bola stanovená ako úloha pre MŠVVaŠ SR predložiť na rokovanie Vlády SR v decembri 2011 materiál s názvom "Štátna politika v oblasti športu". Napriek aktuálnej spoločenskej a politickej situácií, schválenej novely Ústavy SR a stanoveného termínu predčasných volieb na 10. marca 2012, práce na príprave dokumentu pokračujú ďalej.

Zodpovednosť zmeniť sa platí i pre šport

Šport na Slovensku od roku 1989 neprešiel zásadnejšou reformou ako jedno z mála odvetví s významnou finančnou účasťou štátu.

Na šport štát ročne vynakladá najmä pomocou dotácií približne 40 miliónov eur okrem investičných výdavkov na národné štadióny. Financie sú sústredené predovšetkým v rozpočte sekcie štátnej starostlivosti o šport ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj „MŠVVaŠ“), no i v iných sekciách ministerstva. Prehľad o rozpočte sekcie za posledných 10 rokov tvorí prílohu č. 1.

Šport sa však zároveň financuje aj prostredníctvom ministerstva obrany SR (ďalej aj „MO“), ministerstva vnútra SR (ďalej aj „MV“) či úradu vlády (ďalej aj „ÚV“). Peniaze zo štátneho rozpočtu na šport sú zatiaľ vynakladané z viacerých zdrojov bez existencií možných pozitívnych synergii a ich rozdeľovanie sa nedostatočne viaže na efektivitu a výkonnosť.

Verejný záujem, verejná prospešnosť a verejný statok v športe

Doterajší stav naznačuje, že možná reforma športu v SR je do veľkej miery závislá od zásahu zhora.

Štát zastupujúci záujmy občanov, by mal v novom demokratickom zriadení v pripravovanej koncepcií bližšie definovať obsahy pojmov verejný záujem a verejná prospešnosť v športe z pohľadu práva resp. verejný statok v športe z pohľadu ekonómie v reálnych súčasných súvislostiach vzhľadom na stav verejných financií a rozpočtov Slovenskej republiky, VÚC, miest a obcí, ale i národných športových zväzov, športových klubov a rodín.

Najdôležitejším verejným záujmom v športe z pohľadu základných cieľov pripravovanej koncepcie je:

  • zabezpečiť, aby si deti a mládež do dospelosti vytvorili kladný vzťah k pohybovým aktivitám ako prirodzenej súčasti ich životného štýlu tak, aby už v tomto veku a i v budúcnosti športovali motivované a dobrovoľne a súťažili v športe, a následne i v živote, v zmysle fair- play.
  • dosiahnuť čo najviac významných medzinárodných úspechov v čo najpopulárnejších športoch.

Problematiku rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže komplexne rozpracúva materiál Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže, ktorú vláda SR schválila v auguste 2011. Na jej znenie bude nadväzovať pripravovaná koncepcia a doplní ho v ostatných oblastiach.

Solidarita cti a zvyšovanie transparentnosti v športe

Dlhodobý cieľ ministerstva je zvyšovanie transparentnosti v športe nielen pri poskytovaní dotácií do športu.

Dôkazom je, že súčasné vedenie ministerstva najprv poskytlo organizácii Transparency International Slovensko údaje o v minulosti ministerstvom poskytnutých dotáciách v oblasti športu za roky 2005 až 2010 na analýzu, ktorej výsledky v štruktúre- kto, koľko, kedy či na aký účel dostal atď. sú veľmi prehľadne publikované na jej webe http://granty.transparency.sk

I na základe jej výsledkov sa chceme sa pokúsiť spolu so športovým hnutím verejnosti dokázať, že športové hnutie, až na pár dostatočne medializovaných výnimiek, je čestné, a nakladá s financiami občanov efektívne.

Všetkých v športovom hnutí spája tzv. solidarita cti. Znamená to, že konanie, a stačí iba jedného, jediného, vnímané verejnosťou cez média negatívne, má zničujúcu silu následne poškodiť meno celého športového sektora. Je preto veľmi dôležité, aby v športovom hnutí došlo k dobrovoľnej vnútornej dohode, že z neho bude spolu a za pomoci štátu vytláčať takýchto neslušných, ktorí mu takto kazia dobrú povesť. Akákoľvek následná negatívna generalizácia je totiž veľmi nespravodlivá práve voči tým slušným. No práve preto tí slušní a odvážni zároveň, ktorých je v našom športe kritické množstvo, sa musia postaviť na stranu dobra a neslušných z verejného života v športe vytláčať. To následne môže priniesť priaznivé vnímania športu a jeho možnej podpory z verejných zdrojov občanmi, súkromným i verejným sektorom.

1 športový zväz vo svete = iba 1 v Európe = mal by byť iba 1 i v SR financovaný štátom

Medzi športovými zväzmi financovaný štátom v SR nachádzajú aj také, u ktorých je odôvodnená pochybnosť, či zastrešujú na území SR aktivity, ktoré môžeme považovať za šport. Zároveň však neexistujú kritériá pre postupné zaradenie novovznikajúcich aktivít, ktoré získali označenie šport, do systému štátnej finančnej podpory po splnení dopredu definovaných podmienok.

Na rozdiel od existencie iba jednej právnickej osoby zastrešujúcej zároveň viaceré druhy aktivity označovanej ako šport, športové odvetvie, či športová disciplína na svetovej resp. európskej úrovni, je ďalším veľmi akútnym problémom presný opak na území SR - trieštenie. Paralelná existencia viacerých takýchto právnických osôb na území SR, ktoré si nárokujú právo byť strešnou organizáciou v danom športe, no najmä si nárokujú financovanie zo štátneho rozpočtu, je do budúcnosti neudržateľná.

Rešpektujúc čl. 29, ods. 1 Ústavy SR, ktorý garantuje každému právo slobodne sa združovať, systém športu v SR musí v budúcnosti kopírovať systém športu vo svete resp. v Európe. Ak je na úrovni sveta resp. Európy jedna právnická osoba zastrešujúca zároveň viaceré druhy aktivity označovanej ako šport, športové odvetvie, či športová disciplína, na území SR musí byť takisto iba jedna právnická osoba, ktorá bude jej členom a bude niesť zodpovednosť za rozvoj týchto aktivít na území SR a najmä sa bude ako jediná na tieto účely financovať zo štátneho rozpočtu. Jej konkrétne určenie pri nedohode už existujúcich organizácií o zlúčení, či splynutí musí byť autoritatívnym rozhodnutím štátu.

Sloboda pri narábaní s dotáciami výmenou za good governance a verejnosti otvorené hospodárenie žiadateľov

Tieto príslušné právnické osoby, ktorých štatutárne orgány by mali byť demokraticky zvolenými, zodpovednými reprezentantmi toho- ktorého športu na území SR, majú vedieť najlepšie ako im zverené financie použiť, keďže oni sú zodpovední za rozvoj svojho športu. Zároveň viaceré, dostatočne medializované príklady ukazujú, že nie vždy tomu tak je.

Dotačný proces v roku 2012 a nasledujúcich by preto mala charakterizovať sloboda, ktorú by však mala podmieňovať zvýšená transparentnosť športového hnutia voči občanom SR cez good governance a verejnosti otvorené hospodárenie žiadateľov.

Keďže existujú vzájomne prepojené zásady, z ktorých riadenie športu na európskej úrovni vychádza, ako napríklad autonómia v hraniciach zákona, demokracia, transparentnosť a zodpovednosť pri rozhodovaní a zastúpenie všetkých zainteresovaných strán, MŠVVaŠ dotačnou zmluvou bude presadzovať dobrú správu, tzv. good governance v športových zväzoch, ktoré poberajú dotácie zo štátneho rozpočtu a stanoví minimálne štandardy v ich oblasti, rovnako ako v oblasti pomenovania a volieb orgánov, deľby moci a jej kontroly v stanovách športového zväzu. Tieto zmeny budú musieť úspešní žiadatelia o dotáciu zrealizovať do konca roka 2012, v opačnom prípade nebudú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu v roku 2013.

Úspešní žiadatelia o dotácie budú môcť pomerne voľne narábať s pridelenými dotáciami, keďže veľmi zväzujúce limitovanie účelov a spôsobov nakladania s prostriedkami ako tomu bolo v roku 2011 negatívne vnímalo športové hnutie.

Zároveň však budú úspešní žiadatelia o dotácie povinní na základe dotačnej zmluvy zverejniť na internete správu o svojej činnosti za rok 2012. Jej súčasťou budú podrobné informácie o hospodárení organizácie so všetkými prostriedkami získanými zo štátneho rozpočtu, ale i iných zdrojov (konsolidovaná ročná účtovná závierka, zoznamy príjmov, výdavkov, objednávky, zmluvy, faktúry, kompletný výpis účtu pre prostriedky zo štátneho rozpočtu). Tieto isté povinnosti by mala mať každá právnická osoba previazaná na prijímateľa dotácie, v ktorej je prijímateľ súčasťou, väčšinovým vlastníkom alebo ma manažérsku kontrolu. Pri komercionalizácii štátnej športovej reprezentácie by pomocou dotačnej zmluvy mal byť zakotvený zákaz používania inštitútu obchodného tajomstva. Presnú štruktúru a rozsah informačnej povinnosti stanoví zmluva o poskytnutí dotácie.

Financovanie založené na dopredu známych a merateľných indikátoroch výkonnosti

Po identifikácií právnických osôb v oblasti športu, ktoré by mali byť a budú financované zo štátneho rozpočtu, musí byť zodpovedaná otázka akým spôsobmi/sumou.

Tu je kľúčovým opatrením podrobné vyčíslenie finančných prostriedkov všetkých zdrojov rezortov, z ktorých sa financuje šport (najmä reprezentácia a športovo talentovaná mládež cez MŠVVaŠ, MO a MV) a na účely jednotného centrálneho rozdelenia ich pomyselné zlúčenie do jedného celku.

Tento celok sa následne rozdelí na základe vopred zverejnených, presných a jasných kritérií a indikátorov výkonnosti, ktoré budú uvedené v pripravovanej koncepcií. Dosahovania vopred stanovených cieľov, ktorých plnenie za kalendárny rok/časové obdobie sa bude sledovať, bude následne určovať výšku dotácie pre rok nasledujúci.

Základnými kritériami pre financovanie budú:

  1. úspech športového odvetvia v medzinárodnom porovnaní,
  2. medzinárodná a domáca popularita daného športového odvetvia,
  3. pri talentovanej mládeži aj členská základňa do 18 rokov.

V snahe zmierniť možné negatívne dopady nového systému na niektorých žiadateľov budú zakotvené prechodné obdobia, počas ktorého budú pripravované zmeny postupne nadobúdať účinnosť.