Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Dňa 25.05.2023 bola v MPK zverejnená Stratégia kultúry a priemyslu SR 2030. Cieľom je zadefinovať víziu a globálny cieľ, ktoré budú usmerňovať politiku Slovenskej republiky v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v strednodobej až dlhodobej perspektíve a vytýčiť strategické priority na obdobie do roku 2030.

Tento strategický dokument je koncipovaný ako rámcový strategický materiál pre celú oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu a ako východisko tvorby nadväzujúcich strategických dokumentov v období jeho implementácie (vrátane jednotlivých sektorov kultúry a kreatívneho priemyslu i prierezových oblastí). Rámcová stratégia vytvára priestor pre budúcu vládu, ktorá môže implementovať jednotlivé opatrenia prijatím Akčného plánu.

Postupná realizácia opatrení tejto stratégie posunie výraznou mierou viaceré aspekty riadenia, financovania, dostupnosti a kvality výstupov a výsledkov kultúry a kreatívneho priemyslu. Pripraví sektor pre lepšie zvládanie aktuálnych výziev, pomôže lepšie chrániť a prezentovať kultúrne dedičstvo, rozvíjať umenie, živú kultúru a vzdelávanie, stimulovať a zviditeľňovať všetky oblasti kreatívneho priemyslu a zlepšiť podmienky pre prácu a pre rozvoj ľudských zdrojov v sektore. Pomôže ku komplexnejšiemu chápaniu kultúry a umenia v spoločnosti – k uvedomeniu si ich hodnoty, šírky a bohatosti, k intenzívnejšej reflexii ich pozitívnych vplyvov na každodenný život ľudí v našej krajine a bude mať pozitívne vplyvy aj na hospodárstvo Slovenskej republiky a posilnenie pozície krajiny v medzinárodnom kontexte. Dosahovanie tejto vízie je pomenované v siedmich vzájomne sa ovplyvňujúcich strategických cieľoch, ktoré sú detailne rozpísané do strategických priorít a opatrení:

  1. Dobre spravovaná kultúra
  2. Efektívne financovaná kultúra
  3. Dôstojná kultúra
  4. Kvalitná kultúra
  5. Inkluzívna kultúra
  6. Rešpektovaná kultúra
  7. Zodpovedná kultúra.

MPK končí: 31.05.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová