Úhrada výdavkov záchranných prác v súvislosti s COVID19

Dňa 06.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie  v súvislosti s pandémiou (ďalej len ako „Návrh na úhradu výdavkov“). Návrh na úhradu výdavkov rieši úhradu výdavkov v celkovej sume 2 498 340,26 eur za vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, v súvislosti s riešením mimoriadnej udalosti ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.

V júni 2021 bolo okresným úradom poslané usmernenie k verifikácii priebežných výdavkov na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 od 12. 03. 2020 do 31. 05. 2021.

Mestá a obce mohli požiadať okresné úrady o refundáciu nákladov do 31. júla 2021. V prípade, že to do tohto termínu nestihli, predpokladalo sa, že budú zaradené do ďalšej priebežnej úhrady výdavkov na záchranné práce počas trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie. Do novembra 2021 posielali okresné úrady verifikovaný materiál na Sekciu krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, kde potom prebiehala kontrola predložených žiadostí.

Z celkového počtu 2 927 subjektov miestnej samosprávy v SR o refundáciu nákladov požiadalo len 8 mestských častí Bratislavy, 21 mestských častí Košíc, 62 miest a 287 obcí v rámci územnej pôsobnosti 55 okresných úradov v súhrnnej výške 3 794 906,89 eur.

Návrh na úhradu výdavkov zároveň obsahuje 3 tabuľky:

  1. tabuľka - Špecifikácia oprávnených výdavkov miestnej samosprávy na záchranné práce počas mimoriadnej situácie COVID-19,
  2. tabuľka - Porovnanie žiadanej a verifikovanej sumy výdavkoch miestnej samosprávy podľa krajov a okresných úradov,
  3. tabuľka - Verifikované výdavky miestnej samosprávy podľa okresných úradov.

Výšku priebežných nákladov za vykonané záchranné práce mestských častí, miest a obcí overili verifikačné komisie na 55 okresných úradoch. Výška výdavkov, určená na úhradu zo štátneho rozpočtu, je uvedená v tabuľke č. 3.

Celkovo finančné prostriedky na záchranné práce počas ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v územnej pôsobnosti 55 okresných úradov predstavujú sumu 2 498 340,26 eur.

Navrhuje sa finančné prostriedky v celkovej sume 2 498 340,26 eur uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, pričom sa odporúča ich poukázať do rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR a následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov, v čiastke podľa verifikácie výdavkov miestnych samospráv vynaložených na zabezpečenie opatrení na ochranu zdravia a života osôb.

MPK končí: 10.12.2021
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová