Úprava zmesových odpadov pred skladovaním

Dňa 24.11.2023 bo v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení kovovej ortuti v znení vyhlášky č. 26/2021 Z. z.. Cieľom návrhu sú zmeny v súvislosti s úpravou zmesových odpadov pred skládkovaním, pričom návrh vyhlášky má reflektovať na vznesené požiadavky v rámci tejto problematiky.

Európska komisia začala v roku 2018 konanie č. EUP(2018)9334, k uplatňovaniu smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v platnom znení  a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc v platnom znení z dôvodu odstránenia transpozičných nedostatkov v súlade s rozsudkom Malagrotta, [čl. 6 písm. a) smernice o skládkach odpadov]. Ministerstvo pripravilo balík opatrení, z ktorých všetky boli odpočtované. Následne v roku 2021 prijala SR formálne oznámenie tzv. infringement pre nesprávnu aplikáciu smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v platnom znení  a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc v platnom znení. Vzhľadom k prebiehajúcemu konaniu a rozdielnej pripravenosti zainteresovaných subjektov na toto ustanovenie je potrebné upraviť ustanovenie tak, aby tam kde je možné úpravu zmesových odpadov vykonávať, táto úprava prebiehala a boli dodržiavané požadované parametre biologickej stability a tam kde nie je možné úpravu zmesových odpadov vykonávať, bolo možné ich uložiť na skládku odpadov bez úpravy za podmienok zabezpečenia triedeného zberu tých zložiek odpadov, ktorých triedený zber musí byť v zmysle zákona o odpadoch zabezpečovaný a vykonávaný.

MPK končí: 04.12.2023

Sprievodná dokumentácia