Vuc a regulacia ceny služieb autobusových staníc poskytovaných pre dopravcov

Dňa 02.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Cieľom návrhu opatrenia je najmä rozšíriť rozsah tovarov miestneho významu, ktoré môžu po prerokovaní s obcou regulovať vyššie územné celky.

V tejto súvislosti sa ustanovuje nová kompetencia vyšších územných celkov, ktorou je regulácia cien služieb autobusových staníc poskytovaných pre dopravcov, ako je napr. vjazd a výjazd na autobusovú stanicu, pobyt autobusu v stanici alebo nájom parkovacieho miesta.  

MPK končí: 22.08.2023

Predpokladaná účinnosť od: 01.12.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová