Vymáhanie sankčného úroku z omeškania

Obec je prenajímateľom nájomných bytov. Je ich vlastníkom a spláca úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. S nájomcami má uzatvorené platné nájomné zmluvy, v ktorých je aj ustanovenie, že prenajímateľ môže vyrubiť sankčný úrok 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, nájomné platia mesačne, splátku nájomného sme dali do konca príslušného mesiaca. Vypočítali sme sankčný úrok neplatičom rozhodnutím. Máme problém, čo uviesť do rozhodnutia časť poučenie o rozklade, či je možné proti tomuto rozhodnutiu sa odvolať a či je preskúmateľné súdom.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.