Zákon o ochrane klímy

Dňa 30.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon). Potreba prijať všeobecný právny predpis v oblastí riešenia zmeny klímy je nutná z hľadiska zosúladenia legislatívneho rámca v Slovenskej republike s rámcom v Európskej únie a dosiahnutia klimatických cieľov Slovenska a EÚ do roku 2030 vrátane klimatickej neutrality najneskôr do roka 2050.

Problematika zmeny klímy sa doteraz v Slovenskej republike legislatívne upravovala iba prostredníctvom zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ten upravuje len polovicu slovenských emisií, ktoré spadajú pod Systém obchodovania s emisnými kvótami - ETS). Zvyšné oblasti (tzv. emisie mimo ETS) pokrývala jednak priamo aplikovateľná legislatíva Európskej únie, ako aj legislatíva spadajúca pod iné rezorty. Redukčné ciele doteraz v legislatíve určené neboli. Upravuje ich  iba  Envirostratégia 2030 s názvom Zelenšie Slovensko – Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“, Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030  a Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050. Potreba pripraviť nový zákon je identifikovaná aj ako jedno z kľúčových opatrení vo vyššie uvedenej nízkouhlíkovej stratégii.

Predkladaný návrh zákona reflektuje aktivity na úrovni Európskej únie a upravuje sa ním mechanizmus napĺňania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a právnych predpisov Európskej únie z oblasti riešenia zmeny klímy a mechanizmus kontroly ich napĺňania, stanovuje dlhodobý záväzný cieľ a ciele Slovenskej republiky v oblasti riešenia zmeny klímy a upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, subjektov územnej samosprávy, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane klimatického systému a napĺňaní dlhodobého záväzného cieľa a klimatických cieľov.

Návrh zákona navrhuje aby sa pôsobnosť vzťahovala aj na všetky  mestá a obce, pričom obciam umožňuje vytvárať pre splnenie tejto povinnosti mikroregióny.

Návrh zákon stanovuje obciam tieto povinnosti:

  1. vypracovanie a prijatie stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj obce a akčný plán pre implementáciu stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj obce, ktoré musia vychádzať zo stratégií určených v zákone,
  2. vypracovanie a prijatie stratégie adaptácie na zmenu klímy obce.

Návrhom zákona sa ustanovuje, že ak sa dohodnú dve alebo viaceré obce (mikroregión), môžu mať spoločné stratégie (stratégia pre nízkouhlíkový rozvoj  pre dotknuté územie mikroregiónu,   stratégiu adaptácie na zmenu klímy pre dotknuté územie mikroregiónu)  a akčný plán pre implementáciu stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj dotknutého územie mikroregiónu). Zároveň návrh zákona umožňuje prijať integrovanú stratégiu a akčný plán, ktorý bude zahŕňať mitigačné opatrenia a adaptačné opatrenia v oblasti riešenia zmeny klímy na danom území viacerých obcí (mikroregiónu) a akčný plán pre implementáciu stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj. Ak sa dohodnú dve alebo viaceré obce, môžu prijať  spoločnú integrovanú stratégiu a akčný plán,  ktorý bude zahŕňať mitigačné opatrenia a adaptačné opatrenia v oblasti riešenia zmeny klímy na území daných obcí, resp. miest (mikroregiónu).

Ministerstvo vydá metodické usmernenie, ktoré bude mať za cieľ zjednotiť prípravu strategických dokumentov v pôsobnosti územnej samosprávy pre stratégiu adaptácie na zmenu klímy obce a spoločné stratégie a akčný plán viacerých obcí (mikroregiónu).

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom vydá metodické usmernenie pre strategické dokumenty, ktorými je aj stratégia pre nízkouhlíkový rozvoj obce a akčný plán pre implementáciu stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj obce, ktoré musia vychádzať zo stratégii pre nízkouhlíkový rozvoj  pre územie samosprávneho kraja  a akčné plány pre implementáciu stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj územia samosprávneho kraja.             

Návrh zákona určuje povinnosť obciam integrovať adaptačné a mitigačné opatrenia do svojej príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. V súčasnosti je táto povinnosť  zapracovaná aj v zákone č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, avšak z dôvodu nadobudnutia účinnosti od 1. apríla 2024, sa navrhuje túto povinnosť ustanoviť v tomto návrhu zákona.

Návrh zákone stanovuje spoločnú povinnosť pre  samosprávne kraje, obce zabezpečiť spoluprácu pri plnení politík a opatrení na znižovanie emisií skleníkových plynov, ktoré vyplývajú zo sektorových klimatických cieľov a zabezpečiť súčinnosť pri plnení klimatických cieľov, súčasne požaduje súlad všetkých dokumentov vytvorených podľa tohto zákona tak, aby tieto navzájom súviseli. Zároveň pripravené strategické dokumenty orgánmi územnej samosprávy, ktoré sú definované v jednotlivých ustanoveniach musia byť v súlade so strategickými dokumentami ktoré sú prijaté na národnej úrovni (vládou, vecne príslušným ministerstvom).

Na základe regionálnych dekarbonizačných stratégií vypracovaných regionálnymi centrami udržateľnej energetiky by sa v budúcnosti mohli pripravovať strategické dokumenty obcami a zároveň takéto centrá prostredníctvom svojich odborných kapacít mohli by spolupracovať na príprave strategickým dokumentov, najmä pri vypracovávaní emisnej inventúry,  stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj obce a pri vypracovaní akčného plánu pre implementáciu stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj obce.

Regionálne dekarbonizačné stratégie, ktoré sú vypracované regionálnymi centrami udržateľnej energetiky  sú základným strategickým dokumentom samosprávneho kraja, s ktorým majú byť v súlade dokumenty vpracované  obcami alebo mikroregiónmi. Zároveň takéto centrá prostredníctvom svojich odborných kapacít mohli by spolupracovať na príprave strategickým dokumentov, najmä pri vypracovávaní emisnej inventúry,  stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj obce a pri vypracovaní akčného plánu pre implementáciu stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj obce.

Návrh zákona ustanovuje správne delikty, ktoré na účely tohto zákona môže spáchať aj obec.
Navrhovaný dátum účinnosti: 01.09.2023
MPK končí: 17.02.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš