Zákon o verejnej osobnej doprave

Dňa 21.06.2023 NRSR schválila zákon o verejnej osobnej doprave. Cieľom je vytvoriť právne predpoklady na zvýšenie miery používania verejnej dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy s priamym pozitívnym dopadom na emisie skleníkových plynov a kvalitu ovzdušia ako aj efektivitu v prípade využitia dopravného systému.

 

1. Predmet úpravy

Zákon upravuje podmienky prevádzkovania verejnej osobnej dopravy, práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich, zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia dopravnými službami vo verejnom záujme v pravidelnej doprave a pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom.

2. Vymedzenie pojmov

Zákon vymedzuje niektoré pojmy, ako dopravca, dopravný prostriedok, objednávateľ, organizátor a dopravné služby. Zákon tiež upravuje náležitosti prepravného poriadku a definuje pojem pravidelná doprava a možnosti jej prevádzkovania, osobitnú pravidelnú dopravu, príležitostnú a kabotážnu prepravu. Zákon ďalej upravuje cestovný poriadok, jeho zostavovanie, zmeny a schvaľovanie a povinnosť dopravcu zverejniť ho, ďalej upravuje cestovný lístok a jeho kontrolu, tiež tarifu a reguláciu cestovného.

3. Povolenie na prevádzkovanie linky

Povolením sa zriaďuje autobusová linka alebo linka mestskej dráhovej dopravy. Na zriadenie medzinárodnej autobusovej linky je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu. Zákon upravuje podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť pre udelenie povolenia. Povolenie sa udeľuje najviac na desať rokov, no jeho platnosť možno predĺžiť, a to aj opakovane. Zákon ďalej upravuje platnosť povolenia, jeho vznik a zánik v prípadoch kedy je držiteľom právnická osoba a v prípadoch kedy ňou je fyzická osoba a náležitosti žiadosti.

4. Práva a povinnosti

Zákon presne vymedzuje okruh práv a povinností dopravcu a cestujúcich. Dopravca je povinný prepravovať cestujúcich podľa tarify, označiť dopravné prostriedky informáciou o cieli, zvyšovať komfort cestovania a podobne. Zákon tiež upravuje povinnosti iných osôb, akými je vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice.

5. Zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia

Zákon v tretej časti upravuje dopravnú obslužnosť územia, národný plán dopranej obslužnosti SR, postavenie organizátora a integrovaný dopravný systém a iné súvisiace inštitúty. Zákon ďalej upravuje zmluvu o dopravných službách a je náležitosti.

6. Verejná správa

Štvrtá časť zákona upravuje verejnú správu a jej orgány. Vymedzuje ich práva a povinnosti a ďalej aj pokuty a správne delikty.

Obec a vyšší územný celok

1. Obec a výkon príležitostnej cestnej dopravy

Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone príležitostnej cestnej dopravy na území obce.

2. Povinnosti iných osôb

Zákon upravuje povinnosti iných osôb. Takouto osobou môže byť vlastník, správca, nájomca a zriaďovateľ autobusovej stanice. Zriaďovateľom autobusovej zastávky alebo zastávky mestskej dráhovej dopravy je obec, na území ktorej sa zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom nie je iná osoba. Zriaďovateľ zastávky mimo stanice je povinný umožniť jej používanie každému dopravcovi, ktorý  je držiteľom povolenia na prevádzkovanie linky s uvedenou zastávkou.

3. Obec a vyšší územný celok ako objednávateľ

Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcom na komerčnom základe, objednávateľ je oprávnený objednať dopravné služby vo verejnom záujme v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave. Objednávateľom je ministerstvo dopravy, vyšší územný celok alebo obec. Vyšší územný celok zabezpečuje dopravnú obslužnosť v záujmovom území kraja regionálnou autobusovou dopravou, ako aj regionálnou a mestskou železničnou dopravou, ktorá nie je objednávaná ministerstvom dopravy. Obec zabezpečuje dopravnú obslužnosť v záujmovom území obce mestskou autobusovou dopravou a mestskou dráhovou dopravou. Na účely zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia môže objednávateľ

a) uzatvárať zmluvy o dopravných službách s dopravcami pravidelnej dopravy alebo

b) zabezpečovať poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sám, ak je objednávateľom vyšší územný celok alebo obec.

Objednávateľ zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia tak, aby dopravné služby vo verejnom záujme

a) tvorili ucelené technické a prevádzkové súbory a v prípade železničnej dopravy nenarušovali sieťový charakter tejto dopravy,

b) boli dopravne previazané s inými dopravnými službami vo verejnom záujme,

c) boli poskytované v súlade s platným plánom dopravnej obslužnosti.

Dopravca alebo objednávateľ, ktorým je vyšší územný celok alebo obec musí podľa zákona najneskôr ku dňu začiatku poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme

a) mať pridelenú kapacitu cestnej infraštruktúry (zastávky, stanice), kapacitu železničnej infraštruktúry alebo kapacitu infraštruktúry lodnej dopravy,

b) mať licenciu podľa osobitného predpisu a uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dopravy na dráhach s prevádzkovateľom dráhy, ak ide železničnú dopravu,

c) mať povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy alebo licenciu Spoločenstva a povolenie na prevádzkovanie linky podľa § 6, ak ide o autobusovú dopravu,

d) mať licenciu podľa osobitného predpisu a povolenie na prevádzkovanie linky podľa § 6, ak ide o mestskú dráhovú dopravu,

e) mať licenciu podľa osobitného predpisu, ak ide o lodnú dopravu,

f) mať schválený cestovný poriadok,

g) mať zabezpečené dopravné prostriedky, personál a technickú základňu nevyhnutnú pre poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme podľa pridelenej kapacity dopravnej cesty alebo schváleného cestovného poriadku,

h) spĺňať minimálne štandardy kvality a bezpečnosti pravidelnej dopravy, vrátane štandardov pre prepravu osôb so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

Obec alebo vyšší územný celok ako objednávatelia môžu ustanoviť prísnejšie ukazovatele štandartov kvality a bezpečnosti, ako sú ustanovené zákonom. Tiež môžu od dopravcu požadovať splnenie dodatočných štandartov.

1. Úhrada

Výška úhrady od objednávateľa za poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme je dohodnutá v zmluve o dopravných službách. Na financovaní úhrady za dopravnú službu vo verejnom záujme v lodnej doprave sa môžu na základe zmluvy o poskytnutí príspevku podieľať aj vyššie územné celky, ktorých požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené zmluve o dopravných službách; poskytnutá dopravná služba vo verejnom záujme musí byť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku. Na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme v lodnej doprave sa môžu podieľať aj obec alebo iná osoba, ktorej požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách. Ak sa na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme v lodnej doprave bude podieľať obec alebo iná osoba podľa odseku 9, objednávateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť vyššiemu územnému celku a následne o túto čiastku upraví výšku príspevku dohodnutého v zmluve o poskytnutí príspevku v percentuálnom pomere podľa odseku 9.

2. Verejná správa

Orgánmi verejnej správy sú obec a vyšší územný celok. § 35 upravuje právomoci vyššieho územného celku. § 36 zákona upravuje právomoci obce. Nasledujúce ustanovenia upravujú prípady, kedy obec a vyšší územný celok vykonávajú odborný dozor.

Účinnosť od: 01.01.2024 s určitými výnimkami

Schválené znenie

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová