Zápis priezviska dieťaťa a miestna príslušnosť pri sobášoch

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Cieľom zákona nie sú radikálne zmeny predmetného zákona, ale predovšetkým ide o doplnenie a precizovanie konkrétnych ustanovení zákona.

Predmetom úpravy zákona o mene a priezvisku je najmä špecifikovanie a spresnenie niektorých ustanovení zákona za účelom vylúčenia nejednotného výkladu a zjednotenia aplikačnej praxe. Predmetným zákonom sa taktiež zamedzuje vzniku administratívnej záťaže matričných úradov. Zmenou zákona o rodine sa zjednocuje postup pri cirkevných a civilných sobášoch, čo sa týka miestnej príslušnosti. Pri cirkevných sobášoch možno bez formálneho povolenia uzavrieť manželstvo bez obmedzenia v podobe miestnej príslušnosti. Pri civilných sobášoch musí príslušný matričný úrad formálne povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste. Ide o zbytočnú byrokraciu pre budúcich manželov a z toho dôvodu sa navrhuje túto administratívnu prekážku odstrániť. Rovnako tak zanikne aj správny poplatok za predmetné povolenie.

Zákonom sa:

  • spresňuje zápis priezviska dieťaťa do knihy narodení, ktoré narodením nadobudlo aj občianstvo iného štátu,
  • ustanovuje, že ak sa má do knihy narodení zapísať aj priezvisko alebo priezviská dieťaťa v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, ktorého je dieťa štátnym občanom, je rodič dieťaťa povinný doložiť relevantné potvrdenie alebo verejnú listinu vyhotovenú iným štátom, ktoré deklarujú oprávnenie zápisu priezviska dieťaťa do knihy narodení v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, ktorého občianstvo dieťa nadobudlo,
  • ďalšie zmeny priezviska dieťaťa, o ktoré rodič, resp. rodičia požiadajú v inom štáte, budú do matriky zapísané na základe povolenia príslušného okresného úradu podľa § 6 ods. 5 zákona o mene a priezvisku,
  • zavádza ďalšiu možnosť zmeny priezviska, ktorú je možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov,
  • zabezpečuje, aby sa požadovaná zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak mohla aplikovať len raz,
  • ustanovuje, že vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Matričný úrad, v ktorého obvode sa uzatvára manželstvo, môže povoliť uzavretie manželstva na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste vo svojom obvode. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek mieste. Povolenie sa v tomto prípade nevyžaduje,
  • ustanovuje, snúbenca, ktorý už má dve priezviská, uviesť, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko, po uzavretí manželstva,
  • ustanovuje, že matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov povolí, aby vyhlásenie snúbenca, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca. V žiadosti podľa prvej vety musia byť uvedené dôležité dôvody k povoleniu uzavretia manželstva zástupcom jedného zo snúbencov. Žiadosť musí byť odôvodnená. Plnomocenstvo musí mať písomnú formu a podpis splnomocniteľa na ňom musí byť úradne osvedčený, inak manželstvo nevznikne,
  • v prílohe sadzobníku správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 18 sa vypúšťajú písmená a) a e), zvyšok sadzobníka sa mení a dopĺňa podľa príslušných zmien,
  • v zákone o matrikách sa vypúšťa § 30 v dôsledku uvedených zmien.

Účinnosť od: 01.01.2023
Schválené znenie
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš