Započítavanie emisií skleníkových plynov z dopravných služieb

Dňa 15.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o započítavaní emisií skleníkových plynov z dopravných služieb. Cieľom návrhu je sprístupniť spoľahlivé údaje o emisiách skleníkových plynov, ktoré podporia udržateľnosť a inovácie, vytvoriť stimuly na zmenu správania podnikov a zákazníkov s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov z dopravných služieb vďaka zavedeniu a využívaniu porovnateľných a spoľahlivých údajov o emisiách skleníkových plynov.

Návrhom nevzniká povinnosť nahlasovať emisie skleníkových plynov. Je koncipovaný pre podporu iných špecifických opatrení prijatých príslušným odvetvím a verejnými orgánmi pre uľahčenie zelenej transformácie (napr. zavedenie doložiek o transparentnosti skleníkových plynov v zmluvách o doprave, poskytovanie informácií o emisiách skleníkových plynov z danej služby cestujúcim alebo stanovenie klimatických kritérií pre postupy zeleného obstarávania a programy ekologickej dopravy). Opatrenia sa môžu vykonávať prostredníctvom samostatných individuálnych dohôd. Musia však dodržiavať osobitné pravidlá výpočtu, odôvodňovania a oznamovania emisií skleníkových plynov z dopravných služieb podľa ustanovení tohto návrhu.

Návrh ustanovuje napríklad:

 1. Predmet úpravy - vytvorenie pravidiel započítavania skleníkových plynov z dopravných služieb, ktoré sa začínajú alebo končia na území EÚ
 2. Rozsah pôsobnosti - návrh sa vzťahuje na každý subjekt poskytujúci alebo organizujúci služby nákladnej a osobnej dopravy v EÚ, ktorý vypočítava emisie skleníkových plynov
  z dopravnej služby začínajúcej alebo končiacej na území EÚ a sprístupňuje rozčlenené informácie o týchto emisiách akejkoľvek tretej strane na komerčné alebo regulačné účely
 3. Vymedzenie pojmov – napr. skleníkový plyn, emisia skleníkových plynov, ekvivalent oxidu uhličitého (ekvivalent CO2), započítavanie emisií skleníkových plynov, dopravná služba, dopravná operácia, prevádzka uzla, vozidlo, dopravný reťazec, primárne údaje, sekundárne údaje, štandardná hodnota, modelované údaje, výstupné údaje...
 4. Metódu výpočtu emisií skleníkových plynov z dopravných služieb – emisie skleníkových plynov z dopravných služieb sa vypočítavajú na základe metodiky vymedzenej v norme EN ISO 14083:2023 a pravidiel stanovených v kapitole III tohto návrhu. EK posúdi potrebu úpravy normy najneskôr do 36 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto návrhu. EK môže tiež začať kontrolu súladu za účelom posúdiť akúkoľvek zmenu normy. EK môže prijímať delegované akty a vykonávacie akty v súlade s článkom 16 a 17.
 5. Použitie primárnych a sekundárnych údajov – subjekty (pozri bod 2. vyššie) uprednostnia používanie primárnych údajov na výpočet emisií skleníkových plynov z dopravnej služby, ustanovujú sa aj podmienky použitia sekundárnych údajov
 6. Vytvorenie základnej databázy štandardných hodnôt intenzity emisií skleníkových plynov EÚ – zriadi ju EK s pomocou Európskej environmentálnej agentúry, pričom prístup do databázy za účelom nahliadnutia do štandardných hodnôt intenzity emisií alebo ich používania musí byť verejnosti otvorený a bezplatný.
 7. Komunikáciu a transparentnosť - dotknuté subjekty sprístupňujú údaje jasným a jednoznačným spôsobom, pričom v sprievodnom oznámení uvedú vyhlásenie: „Emisie skleníkových plynov od zdroja ku kolesám vypočítané v súlade s odkazom na tento návrh“. Vyhlásenie musí byť aspoň v jednom z úradných jazykov EÚ, resp. ak je to možné, v úradnom jazyku ČŠ, na území ktorého sa služba poskytuje.
 8. Doplnkové opatrenia.
 9. Overovanie údajov o emisiách skleníkových plynov a postupov výpočtu.
 10. Akreditáciu.
 11. Delegované a vykonávacie právomoci.

MPK končí: 22.11.2023

Predpokladaná účinnosť od: dvadsiatym dňom po uverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Diana Horňáková