Zjednotenie právnej úpravy k lovu vlka dravého

Dňa 27.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je zníženie škôd na hospodárskych zvieratách, ktoré sú spôsobované vlkom dravým. Tento cieľ bude naplnený tým, že dôjde k preradeniu vlka dravého zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov, a teda za prísne stanovených podmienok druhovej ochrany bude opätovne obnovený jeho lov na základe stanovovaných kvót, obdobne ako tomu bolo pred rokom 2021. S uvedeným úzko súvisí aj podpora tradičného hospodárenia na vidieku, pričom práve vykonávanie pastvy v určitých lokalitách predstavuje nevyhnutné opatrenie na zachovanie a obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, na ktoré je spravidla viazaná celá škála chránených rastlín a živočíchov.

 

V súčasnosti je čas lovu vlk dravého a vymedzenie území, na ktorých jeho lov nie je možný, upravený v § 71 ods. 1 písm. a) bod 6. Prijatím vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nastala situácia, keď dva rovnocenné právne predpisy upravovali lov vlka dravého diametrálne odlišne. Kým jeden predpis zaradil vlka dravého medzi celoročne chránené živočíchy, druhý právny predpis určoval dobu, kedy môže byť vlk dravý lovený. Súčasne prebiehajúcou novelizáciou oboch týchto predpisov dôjde k zjednoteniu právnej úpravy.

Dátum konca PK: 01.12.2023

Sprievodná dokumentácia

Jedným z ďalších cieľov navrhovanej právnej úpravy je zabezpečenie efektívnej ochrany tejto šelmy, ktorá nebude viesť k polarizácii spoločnosti, čo môže mať pozitívny vplyv aj na znižovanie jej nelegálneho usmrcovania. Cieľom navrhovanej úpravy je taktiež zefektívnenie možnosti lovu tejto šelmy z hľadiska časového vymedzenia, ako aj zabezpečenie možnosti jej nerušenej migrácie prostredníctvom ekoduktov v čase lovu. V neposlednom rade dôjde k zosúladenie právnej úpravy v predmetnej oblasti na úseku ochrany prírody a krajiny s právnou úpravou na úseku výkonu práva poľovníctva.

Dátum konca PK: 01.12.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Henrieta Bicáková