Zlepšenie postavenia sociálnych podnikov a  rodinných podnikov

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Novelou sa :

  1. odstraňujú aplikačné problémov pri uplatňovaní zákona o sociálnej ekonomike a
  2. dopĺňa legislatívna úprava sektora sociálnej ekonomiky, aby sa sociálna ekonomika naďalej rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti ale aj iných prospešných cieľov, ktoré sociálna ekonomika podporuje a ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech.

Novela reaguje na problémy s plnením zákonných povinností ustanovených pre registrované sociálne podniky, ktoré nastávajú v dôsledku pandémie. Z tohto dôvodu sa navrhuje úprava niektorých podmienok v prechodných ustanoveniach počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.[1] Novela zavádza poskytnutie kompenzačnej pomoci podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky z dôvodu mimoriadnej udalosti.

Novelou sa dopĺňajú nové ustanovenia týkajúce sa problematiky rodinných podnikov v rámci samostatnej časti, čím rodinné podnikanie nadobúda samostatný právny rámec. Zámerom novely v kontexte rodinných podnikov je tieto upraviť zákonnou normou, a to predovšetkým s dôrazom na vymedzenie jeho určujúcich znakov, medzi ktorými je existencia rodinných väzieb.[2] Definícia rodinného podniku je ustanovená v novom § 15a.

Jedným z hlavných cieľov rodinného podniku, na rozdiel od bežných komerčných firiem, je práve kultivácia týchto rodinných väzieb vo vnútornom prostredí rodinného podniku s dôrazom na posilňovanie rodinných hodnôt a kvality rodinného života nevynímajúc rozvoj rodinnej hmotnej kultúry a tradície.[3]

Navrhuje sa upraviť rodinný podnik spôsobom, že sleduje vlastnú autonómnu líniu sprvu bez primárneho presahu do priestoru sociálnej ekonomiky a podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky. Rodinný podnik sa však môže stať aktérom sociálnej ekonomiky, subjektom sociálnej ekonomiky, podnikom v širšom priestore sociálnej ekonomiky, či dokonca registrovaným sociálnym podnikom (ak sa tak rozhodne) bez toho, aby sa musel vzdať svojich základných charakteristických znakov ako rodinný podnik.

Do obchodného registra sa pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá je registrovaným rodinným alebo sociálnym podnikom bude  zapisovať aj percento zo zisku po zdanení, ktoré sa registrovaný rodinný alebo sociálny  podnik zaväzuje použiť na posilnenie svojich vnútorných vzťahov a vonkajších vzťahov resp. pozitívneho sociálneho vplyvu.

MPK do: 30.07.2021
Predpokladaná účinnosť: 01.01.2022
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Vladimír Fujak

[1] V súčasnej a nadchádzajúcej hospodárskej situácii bude pre štát a spoločnosť výhodné udržať znevýhodnené osoby v zamestnaní, a to aj pri kratších pracovných úväzkoch.

[2] Tieto väzby sú pre rodinný podnik zásadné z pohľadu jeho vnútorného fungovania a prirodzene tak i z pohľadu dosahovania cieľov v podnikaní.

[3] Rodinný podnik tak neplní len základný cieľ realizácie podnikateľskej činnosti s cieľom tvorby zisku, ale má vyšší zámer s cieľom kultivácie a rozvoja rodinného prostredia a tzv. spoločnej rodiny.