Zmena použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov MIRRI z 2021

Dňa 23.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v nadväznosti na výsledky pilotného pôsobenia slovenskej inovačnej diplomacie (vláda Slovenskej republiky vzala 14. decembra 2022 na vedomie materiál „Informácia o výsledkoch pilotného pôsobenia slovenskej inovačnej diplomacie“) plánuje podporiť rozvoj regionálnych inovácií, vrátane sociálnych inovácií.

Cieľom návrhu je teda podpora rozvoja regionálnych inovácií, udržiavanie nadviazaných vzťahov so zahraničnými inštitúciami a podpora programu „Odpoveď UN-Habitat na krízu na Ukrajine“.

MIRRI SR považuje za účelné udržať nadviazané vzťahy so zahraničnými inštitúciami, ktoré sú vo svete na poprednom mieste v podpore inovačných projektov. Z tohto dôvodu predkladaný materiál navrhuje pokračovanie spolupráce s Massachusetts Institute of Technology (ďalej len „MIT“) v rámci MIT fondu a zároveň nadviazať medzinárodnú spoluprácu s ďalšími fondmi tohto druhu vo svete. Navrhované aktivity prispejú k zvýšeniu dlhodobej konkurencieschopnosti ekonomiky a kvality života v Slovenskej republike.

Vzhľadom na úspešnosť doterajšej spolupráce, MIRRI SR navrhuje navýšiť MIT fond o 225 000,00 EUR, ktoré budú použité v nasledujúcich troch rokoch na výzvy MIT po 75 000,00 EUR v súlade so zmluvným pokračovaním, ktoré MIRRI SR uzavrie s MIT v roku 2023.

MIRRI SR preto navrhuje rozšíriť aspekty spolupráce s medzinárodnými inštitúciami o ďalšie možnosti:

- nadväzovanie spolupráce aj s ďalšími vedecko-technologickými a výskumnými zahraničnými subjektami cez ich inovačné mechanizmy a/alebo,

- rozširovanie už nadviazanej spolupráce v perspektívnych projektoch z hľadiska ich uplatniteľnosti v lokálnych ekosystémoch ako potrebné inovácie pre regióny na Slovensku.

V rozpočtovom roku 2023 sa preto navrhuje z uvoľnenia viazaných rozpočtových prostriedkov podporiť tieto formy rozširovania medzinárodnej inovačnej spolupráce sumou 185 000,00 EUR.

Čo sa týka podpory a rozvoja regionálnych inovácií v roku 2023, MIRRI SR reaguje na súčasné potreby. Cieľom MIRRI SR je podporiť miestne a regionálne iniciatívy v oblasti inovácií, ktoré preukážu schopnosť spolupracovať, spájať sa, s cieľom dosiahnuť vedecko-podnikateľský úspech a finančnú udržateľnosť. Zmyslom podpory MIRRI SR je aktívne tvoriť inovačnú identitu vyššieho územného celku a udržateľného mestského rozvoja. Tieto následne vytvoria podmienky pre návrat mozgov a lákanie kapitálu do regiónov. Na základe RIS3 sa vytvorí zásobník projektových zámerov s jasne definovanými cieľmi, ktoré pomôžu slovenským podnikom a inštitúciám dosiahnuť inovácie konkurencieschopné v daných oblastiach. 

Nosné témy podpory rozvoja regionálnych inovácií:

- budovanie regionálneho inovačného systému prostredníctvom aktivít na regionálnej (vyšší územný celok) úrovni a miestnej (udržateľný mestský rozvoj) úrovni prostredníctvom medzisektorových inovačných partnerstiev (MIP) verejného sektora, vysokoškolských a výskumných organizácií a podnikateľov,

- medzisektorová spolupráca v inováciách na regionálnej a miestnej úrovni - aplikovaný výskum a vývoj a komercionalizáciu/praktická aplikácia  vytvoreného duševného vlastníctva,

- funkčné prepojenie rôznych inovačných aktivít a vytvoriť podmienky pre  synergiu

a integráciu  existujúcich verejných a súkromných inovačných iniciatív.

Podpora sa navrhuje v rozpočtovom roku 2023 z uvoľnenia viazaných rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 200 060,93 EUR.

Zároveň uznesením vlády Slovenskej republiky č. 801 zo 14. decembra 2022 bol schválený Návrh na úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky pre Program OSN pre bývanie a ľudské sídla v roku 2022. Účelom príspevku bola podpora programu „Odpoveď UN-Habitat na krízu na Ukrajine“, a slúžil na jednej strane na podporu riešenia dôsledkov vojny na Ukrajine a na druhej strane na zvýšenie medzinárodnej prestíže Slovenskej republiky. Vzhľadom na pretrvávajúcu relevanciu oboch týchto zámerov navrhuje MIRRI SR opätovné poskytnutie dobrovoľného príspevku v roku 2023.

Zo strategického hľadiska slúžia vyššie uvedené navrhované príspevky aj ako vstupná brána pre ďalšiu úzku spoluprácu Slovenskej republiky s UN-Habitat na rekonštrukcii Ukrajiny. Z hľadiska MIRRI SR by bola takáto spolupráca príležitosťou odovzdať skúsenosti s implementáciou inteligentných a inovačných riešení v mestách a regiónoch. Zároveň sa tak vytvorí predpoklad pre podieľanie sa slovenských odborníkov pre urbánny a územný rozvoj, ako aj pre slovenské podnikateľské subjekty, na rekonštrukcii Ukrajiny.

Pre potreby realizácie týchto aktivít MIRRI SR navrhuje zmeniť účel použitia a klasifikáciu nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 na bežné výdavky v celkovej výške 860 060,93 EUR.

MPK končí: 28.03.2023
Sprievodná dokumentácia 


Mgr. Helena Laposová