Zmena rozporných názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Dňa 10.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Cieľom návrhu zákona je uložiť obciam povinnosť zmeniť existujúci názov ulice alebo iného verejného priestranstva, ak je tento názov neprípustný podľa tretej vety § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to do 1. júna 2023. Predpokladá sa, že povinnosť zosúladenia názvov obcí a iných verejných priestranstiev si po nadobudnutí účinnosti tohto návrhu zákona vyžiada hromadné zmeny v existujúcich pomenovaniach, skôr pôjde o ojedinelé prípady.

Zákon s účinnosťou od 1. decembra 2020 upravil nové pravidlá pre označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce. Tieto nové pravidlá boli ustanovené jeho novelou – zákonom č. 338/2020 Z. z., ktorým sa v § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. na konci pripojili ustanovenia ustanovila neprípustnosť určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu založeného na komunistickej ideológií; to neplatí, ak ide o predstaviteľov režimu, ktorí sa zapojili do odporu proti takémuto režimu.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na kultúrnu, mravnú a výchovnú funkciu verejného priestoru.

Návrhom zákona sa za § 30g vkladá § 30h, ktorým sa zavádza pre obce nová povinnosť (upraviť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v súlade s § 2b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.). Povinnosť je potrebné vykonať v zákonom ustanovenej lehote.

Zákonná lehota, ktorá plynie od nadobudnutia účinnosti novely zákona SNR č. 369/1990 Zb. je päťmesačná. Jej dĺžka je primeraná. Novela zohľadňuje, že príslušný orgán obce má povinnosť v prípade pochybností obrátiť sa na Ústav pamäti národa, ktorý je povinný zaslať vyjadrenie v lehote do 90 dní a že obec ustanovuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny všeobecne záväzným nariadením podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona.

Navrhovaný dátum účinnosti: 01.01.2023
MPK končí: 18.01.2023
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš