Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013

Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.

 Ako vyplýva z § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení účinnom od 1.1.2013 samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete

  1. stredné školy,
  2. strediská praktického vyučovania

a pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete

  1. základné umelecké školy,
  2. jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách,
  3. školské internáty,
  4. zariadenia školského stravovania,
  5. školské hospodárstva a strediská odbornej praxe,
  6. strediská služieb školy,
  7. školy v prírode,
  8. centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja.

Nakoľko VÚC aj v zmysle vyššie uvedeného oprávnenia zohráva dôležitú úlohu v oblasti týkajúcej sa škôl a školských zariadení, nakoľko jej zákon zveril množstvo práv a povinností či už v rámci originálnych kompetencií alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti dotknú sa zmeny zákona č. 245/2008 Z. z  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) s účinnosťou od 1.1.2013 (pozn.: niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť od 1.9.2013 a 1.9.2014), ktoré zaviedol zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony aj VÚC.

Kompletný materiál, v ktorom prinášame detailné spracovanie novely školského zákona si môžete stiahnuť TU.

Ukážka z dokumentu:

skolsky_1

skolsky_2