Zmeny vo vyhotovovaní individuálnych účtovných závierok

Dňa 04.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií SR z ... 2023 č. MF/13542/2023- 36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Predmetom návrhu opatrenia je úprava vykazovania niektorých údajov v súvislosti s poznámkami a tabuľkami, ktoré tvoria prílohu individuálnej účtovnej závierky. Ide o legislatívno-technické úpravy v názvoch riadkov a stĺpcov v tabuľkách, úpravu štruktúry a obsahu tabuľky o iných aktívach a iných pasívach a tabuľky o nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach. Ďalej ide o rozšírenie zverejňovaných informácií a zosúladenia údajov, ktoré vstupujú do konsolidácie na úrovni štátu, konsolidovaných celkov a súhrnných celkov.

MPK končí: 25.09.2023

Predpokladaná účinnosť od: 01.01.2024 

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová