Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Príspevok na projektové intervenci rozvoja vidieka

20.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 19.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o príspevku poskytovanom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Cieľom je vytvorenie právneho na implementáciu nového programového obdobia 2023 – 2027, na základe ktorého bude poskytovaný príspevok na projektové intervencie v záujme rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Zmeny vo vyhotovovaní individuálnych účtovných závierok

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 04.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií SR z ... 2023 č. MF/13542/2023- 36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Finančné výkazy subjektov verejnej správy

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 26.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.