Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve

16.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 09.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve.

Poberanie odmeny za členstvo v Správnej rade vysokej školy primátorom

1.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže primátor mesta poberať odmenu za členstvo v Správnej rade verejnej vysokej školy podľa ust. § 40 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z.? Je to v súlade s čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.?