Zástupca starostu

Zástupca starostu je zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý po poverení starostom zastupuje starostu spravidla celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Starosta poverí zastupovaním poslanca zastupiteľstva do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak starosta neurobí v tejto lehote, kompetencia zvoliť zástupcu starostu prechádza uplynutím 60 dňovej lehoty na obecné zastupiteľstvo.

Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie.

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu.  

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Zmena v odmeňovaní poslancov

16. 1. 2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. 2. 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v oblasti odmeňovania poslancov.

Ustanovenie zástupcu starostu v obci

9. 9. 2013

JUDr. Martina Palušková

Predmetom článku je priblíženie funkcie zástupcu starostu v obci ako i spôsob jeho ustanovenia.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (25)

Podpisovanie zmlúv zástupcom primátora?

2. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Aké kompetencie má zástupca primátora v oblasti podpisovania zmlúv; ktoré druhy zmlúv môže podpisovať? Môže zástupca primátora podpisovať nájomné zmluvy k mestským bytom alebo nájomné zmluvy na reklamné plochy, ktoré spravuje mesto? Môže zástupca primátora podpisovať aj rozhodnutia z oblasti preneseného výkonu štátnej správy?

Odvody za krátkodobo uvoľneného zástupcu starostu

10. 2. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Aké odvody (verejné zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, dôchodkové poistenie invalidné, úrazové, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond solidarity) je obec povinná odvádzať za poslanca , ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu starostu?

Štvrťročné odmeny za výkon činnosti

31. 1. 2019

Mgr. Monika Ivanová

Môžu byť dlhodobo uvoľnenému zástupcovi primátora vyplatené okrem mesačného platu (vo výške najviac 70% platu primátora) aj štvrťročné odmeny za výkon činnosti napr. vo výške 20% zo súčtu platov za štvrťrok? Môžu byť takéto štvrťročné odmeny vyplatené neuvoľnenému zástupcovi primátora? Vzťahuje sa možnosť vyplatenia odmien podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení len na neuvoľneného zástupcu primátora?

Schvaľovanie platu dlhodobo uvoľneného zástupcu starostu poslanca po novom

28. 1. 2019

Mgr. Lenka Michalovičová

Kto bude schvaľovať plat poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora? Čo sa pri zástupcoch primátora považuje za „dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie“? Ak sa zástupca primátora nebude považovať za dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie zástupcu, bude odmeňovaný výlučne odmenou tak ako ostatní poslanci a nebude mať nárok na dovolenku?

Odmeňovanie „úväzkového“ zástupcu starostu po novom

28. 1. 2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Vzťahuje sa obmedzenie ročného príjmu poslancov v zmysle novely zákona o obecnom zriadení aj na zástupcu starostu, ktorý pracuje len čiastočný úväzok a je zamestnaný v inom pracovnom pomere? 

Odmena zástupcu starostu ako poslanca

28. 1. 2019

Mgr. Miriama Draskovicova

Poslancom obecného zastupiteľstva patrí v zmysle schválených zásad odmeňovania odmena za spracovanie materiálu, ktorý bol predložený na zasadnutie OZ a uznesením schválený. Patrí táto odmena aj zástupcovi starostu, ktorý zastupuje starostu obce v zmysle §13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (starosta sa vzdal mandátu)?

Nárok na odchodné viceprimátora

17. 12. 2018

Mgr. Monika Ivanová

Zástupca primátora v našom meste vykonával túto funkciu na plný úväzok tri funkčné obdobia a pred začiatkom výkonu funkcie bol zamestnaný ako prednosta mestského úradu. Pracovný pomer ukončil dohodou z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie zamestnanca obce s funkciou poslanca MsZ. Počas funkčného obdobia mal priznaný starobný dôchodok. Má nárok pri skončení výkonu funkcie zástupcu starostu na vyplatenie odchodného?

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zástupcu primátora

13. 12. 2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zástupkyni primátora zostala nevyčerpaná dovolenka. Je potrebné aby o preplatení nevyčerpanej dovolenky rozhodlo mestské zastupiteľstvo ?

Odmena pri dlhodobej neprítomnosti starostu

4. 5. 2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Starosta obce je dočasne neprítomný z dôvodu jeho zdravotného stavu. Jeho úlohy počas tohto obdobia prevzal poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru na výkon funkcie zástupcu starostu. Zástupca starostu dostáva od obce plat. Je však oprávnený za výkon úloh starostu obce počas jeho neprítomnosti dostať aj odmeny?  

„Staronový“ zástupca starostu

25. 11. 2016

Mgr. Matej Trnavský

V obci sa konali doplňujúce voľby na starostu obce. Novozvolený starosta chce vo funkcii doterajšieho zástupcu starostu. Môže novozvolený starosta o tejto skutočnosti obecné zastupiteľstvo iba informovať alebo musí odvolať a nanovo vymenovať toho istého poslanca za svojho zástupcu?

Tvorba sociálneho fondu z platu zástupcu starostu

30. 5. 2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Tvoria obce sociálny fond aj z platu zástupcu starostu?

Má zástupca starostu povinnosť oznámiť svoje majetkové pomery?

19. 3. 2016

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce sa vzdal mandátu. Zastupuje ho jeho zástupca podľa § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Je povinnosťou tohto zástupcu podať komisii na ochranu verejného záujmu oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov?

Čo po odstúpení zástupcu starostu ak mandát starostu zanikol?

18. 3. 2016

JUDr. Adriána Kováčová

Môže sa zástupca starostu obce vzdať svojej funkcie po tom, čo sa svojej funkcie vzdal starosta obce? Ak môže, aký bude postup?

Interpelácia zástupcu starostu obce bez obecnej rady?

11. 3. 2016

JUDr. Adriána Kováčová

Môže poslanec obecného zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu obce aj napriek tomu, že obecná rada v obci nie je zriadená?

Zánik mandátu starostu a nové voľby

24. 11. 2015

Mgr. Matej Trnavský

Aké kroky má obce urobiť, keď na základe vzdania sa mandátu došlo k zániku funkcie starostu obce?

Interpelácia (zástupcu) starostu obce

13. 11. 2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže poslanec obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu (bez rozdielu právomocí, ktorými ho starosta v písomnom poverení poveril) na zasadnutí obecného zastupiteľstva v rámci bodu rokovania - interpelácie? Môžu obyvatelia obce alebo občania interpelovať starostu obce alebo je to výsostné oprávnenie iba poslancov?

Postavenie zástupcu starostu pri výkone jeho činnosti

23. 4. 2015

Mgr. Matej Trnavský

Funkcia zástupcu starostu nie je vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, a preto si nemôže z titulu zastávania funkcie zástupcu starostu uplatňovať nároky vyplývajúce zo Zákonníka práce. To znamená, že nemôže ísť na ošetrenie k lekárovi, nemá právo na odpočinok a iné?

Nárok na odstupné pre zástupcu starostu

21. 4. 2015

Mgr. Matej Trnavský

Má zástupca starostu nárok na odstupné, ak funkciu zástupcu starostu vykonával po smrti starostky 8 mesiacov do nových volieb, v ktorých neuspel a teraz si nárokuje na 3 mesačné odstupné?

Nárok zástupcu starostu na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie

17. 4. 2015

Mgr. Matej Trnavský

Má aj zástupca starostu nárok na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie? Vzťahuje sa aj na zástupcu starostu ustanovenie Zákonníka práce § 141 - dôležité osobné prekážky v práci?

Rozdiel medzi odmenou a platom zástupcu starostu

5. 12. 2014

Mgr. Matej Trnavský

Patrí zástupcovi primátora plat aj v takom prípade, že je momentálne evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný alebo podniká? A aký je rozdiel medzi platom a odmenou zástupcu primátora?

Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu?

1. 12. 2014

Mgr. Matej Trnavský

Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu? Obecné zastupiteľstvo prijalo Zásady odmeňovania poslancov, kde je určené:

  1. výška odmeny zástupcu starostu závisí od rozsahu jeho poverenia a časovej náročnosti
  2. výšku odmeny zástupcu starostu určuje starosta obce.

Starosta trvá na tom, že keď mu  určuje rozsah poverenia, má právo mu určovať sám aj odmenu. Nemá odmenu zástupcu starostu určovať zastupiteľstvo? Výšku odmeny zástupcu starostu nikde nezverejňuje.

Kompetencie zástupcu starostu obce v čase práceneschopnosti a dovolenky starostu obce

8. 8. 2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce bol dlhodobo práceneschopný. V januári 2014 odvolal svojho zástupcu, ktorý mal poverenie na jeho zastupovanie a vymenoval nového zástupcu starostu obce. V novom poverení uviedol právomoc na jeho zastupovanie počas jeho práceneschopnosti. Medzitým v júni 2014 starosta ukončil svoju práceneschopnosť a hneď začal čerpať riadnu dovolenku. 

Starosta nerozšíril vo svojom poverení rozsah zastupovania, zástupca starostu obce tak nemá zrejme právo na jeho zastupovanie. Súčasný zástupca starostu obce však napriek tomu rozhoduje vo všetkých veciach a narába s majetkom obce bez obmedzenia. Je takýto postup správny? Ak nie, čo môžem ako poslanec obecného zastupiteľstva urobiť?

Starosta obce a zástupca starostu ako rodinní príslušníci

30. 7. 2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže starosta vymenovať na post zástupcu starostu svojho priameho potomka, ak je potomok členom obecného zastupiteľstva?

Menovanie zástupcu starostu

6. 12. 2013

Mgr. Matej Trnavský

V príklade z praxe podávame odpoveď na otázku menovania zástupcu starostu po dobrovoľnom odstúpení pôvodného zástupcu starostu.

Odmeňovanie zástupcu starostu

23. 9. 2013

Mgr. Matej Trnavský

Ktorý orgán obce podľa zákona o obecnom zriadení má oprávnenie schvaľovať odmenu zástupcovi starostu?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.