Legislatívne správy

Výška sadzby osobnej asistencie a peňažného príspevku na opatrovanie

14.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.01.2022 bola zverejnená predbežná informácia k nariadeniu Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Národné ciele v kontexte Akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv

14.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.01.2022 Vláda SR schválila vymedzenie národných cieľov do roku 2030 v kontexte Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. V Akčnom pláne Európska komisia stanovila 3 hlavné cieľové hodnoty EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do konca roku 2030. Prijatie európskych cieľov tvorí základný impulz pre všetky členské štáty na podniknutie krokov k nastaveniu národných cieľov.

Akčný plán riešenia šikany v školách

14.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.01.2022 Vláda SR schválila akčný plán riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023. Zavedením osobitnej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania sa prispieva k vyššej ochrane obetí a preto aj akčný plán je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach, nakoľko šikanovanie a v poslednom období aj kyberšikanovanie patria medzi najzávažnejšie negatívne javy v súčasnosti prítomné v školskom prostredí.

Doplnenie národného zoznamu území európskeho významu

14.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.01.2022 bolo v MPK zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu. Predloženým nariadením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu. Každá lokalita uvedená v prílohe bude tzv. územím európskeho významu.

Podpora zamestnanosti

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.01.2022 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Kľúčovým cieľom novely je upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce a zabezpečiť zosúladenie zákona o službách zamestnanosti s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.