Legislatívne správy

Rozšírenie kompetencii objednávateľa dopravných služieb

8. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.02.2021 bol do NRSR predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej ako „Predložený návrh zákona“). Predloženým návrhom zákona sa s poukazom na aplikačnú prax navrhujú doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, a to konkrétne o:

   1. možnosť poveriť organizátorov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov ku kontrolným činnostiam,

   2. upravenie právomoci objednávateľa nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií,

   3. ustanoviť výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.

Plánované zmeny sociálnych podnikov

3. 3. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Cieľom Návrh zákona má na základe doterajšej aplikačnej praxe posilniť a podporiť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).

Register zdravotníckych pracovníkov v MPK

2. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 01.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Individuálne vzdelávanie na druhom stupni

2. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Podpora sociálnej ekonomiky

2. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní (ďalej ako „Návrh zákona“).