Legislatívne správy

Pripravovaná zmena ošetrovného v súvislosti s COVID-19

17.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.09.2020 bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v oblasti ošetrovného.

Pripravovaná zmena živnostenského zákona s dosahom na obce

16.9.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 11.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zmeny k financovaniu škôl a školských zariadení

16.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 11.09.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Finančná podpora detí a rodín

29.8.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.08.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaradený návrh zákona o finančnej podpore detí a rodín. Predmetom návrhu zákona je zavedenie nového druhu nemocenskej dávky „tehotenské“. Novelou sa ďalej navrhuje tehotenské štipendium, ktoré má byť za podmienok uvedených v zákone vyplácané tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy. Novelou sa taktiež zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

Zmena zákona o finančnej kontrole

27.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Do MPK bol predložený  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.