Legislatívne správy

Podpora nájomného bývania schválená v NRSR

28. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.11.2020 NRSR schválila novely zákona, ktorých účelom je najmä podpora a zvýšenie atraktivity nájomného bývania a zefektívnenie čerpania podpory obstarávania nájomných bytov

Posun informačného systému sociálnych služieb do 2022

20. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 20.11.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej ako „Novela“).

Stratégia dlhodobého rozvoja SR do 2030

20. 11. 2020

Mgr. Jana Kochan

Aktuálne sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza materiál  Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030 (ďalej ako „Slovensko 2030“) predložený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Zjednodušenie úľav dani z nehnuteľností pre seniorov

20. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.11.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej ako „Novela“).

Znižovanie administratívnej záťaže v MŠ a ZŠ

19. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.11.2020 boli do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej ako „MPK“) zaradené vyhlášky, ktoré upravujú materské, základné školy a školu v prírode.