Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zverejňovanie zmlúv právnickej osoby zriadenej obcou

5.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Akým spôsobom sa zverejňujú zmluvy v prípade, ak ide o obchodnú spoločnosť založenú mestom? Môže takáto mestská spoločnosť zverejniť zmluvu na webovom sídle mesta ako svojho zakladateľa (nakoľko ide o novozaloženú spoločnosť a webové sídlo je ešte v príprave)?

Zverejnenie zmluvy o zabezpečení povinnej práce odsúdenými

27.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Mesto uzatvorilo s okresným súdom zmluvu o zabezpečení povinnej práce podľa §4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce v platnom znení. Je zmluva o zabezpečení povinnej práce povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení? 

K termínu zverejňovania faktúr podľa „infozákona“

8.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Možno údaje o faktúre za tovary, služby a práce zverejniť pred 30 dňovou lehotou v zmysle „infozákona“?