Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Efektívnejšia ochrana kultúrnych pamiatok

15.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

Evidencia a archivácia digitálnych publikácii

24.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 20.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o povinných deponátoch a registri v oblasti médií a audiovízie. Proces odovzdávania povinných deponátov aktuálne upravených v zákone č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel predstavuje významnú a neoddeliteľnú súčasť vytvárania a udržiavania kultúrneho dedičstva SR.

Pozastavenie pohyblivej odmeny nositeľom práv za výpožičky

11.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k opatreniu Ministerstva kultúry SR č. MK-845/2016- 110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním. Odmena nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému SR sa ustanovuje paušálnou sadzbou v sume 300 000 eur bez DPH za kalendárny rok.

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.