Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zvýšenie odmeny pre nositeľov práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

17.10.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 17.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2023 č. MK-.../2023 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním. Cieľom návrhu je zvýšiť odmenu (finančné prostriedky) pre nositeľov práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky.

Efektívnejšia ochrana kultúrnych pamiatok

15.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

Evidencia a archivácia digitálnych publikácii

24.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 20.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o povinných deponátoch a registri v oblasti médií a audiovízie. Proces odovzdávania povinných deponátov aktuálne upravených v zákone č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel predstavuje významnú a neoddeliteľnú súčasť vytvárania a udržiavania kultúrneho dedičstva SR.

Pozastavenie pohyblivej odmeny nositeľom práv za výpožičky

11.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k opatreniu Ministerstva kultúry SR č. MK-845/2016- 110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním. Odmena nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému SR sa ustanovuje paušálnou sadzbou v sume 300 000 eur bez DPH za kalendárny rok.