Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Fluórované skleníkové plyny

6.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 30.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Cieľom návrhu novely sú pripravované zmeny v aktuálnej právnej úprave vzhľadom na potrebu prispôsobenia a implementácie nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2024/573 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) 517/2014. Cieľom navrhnutých opatrení a požiadaviek v nariadení 2024/573 je sprísniť obmedzenia týkajúce sa emisií vybraných F-plynov.

Opatrenia na úseku environmentálnej záťaže

12.1.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 22.12.2023 NRSR schválila vládny  návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom právnej úpravy je potreba odstránenia problémov a zákonných nedostatkov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.  

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR n zmenu klímy

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 30.08.2021 schválila Vláda SR akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Zmena klímy ako fenomén 21. storočia sa stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. Aj keď sú prejavy zmeny klímy na celom svete a v regiónoch rôzne, jej nepriaznivé dôsledky na sociálno-ekonomické a prírodné systémy sú stále významnejšie a vyžadujú si aktívne riešenie.

Pripravované zmeny zákona o envirofonde

13.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.08.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa sleduje zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne na environmentálny účel, neboli použité v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky.