Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR n zmenu klímy

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 30.08.2021 schválila Vláda SR akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Zmena klímy ako fenomén 21. storočia sa stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. Aj keď sú prejavy zmeny klímy na celom svete a v regiónoch rôzne, jej nepriaznivé dôsledky na sociálno-ekonomické a prírodné systémy sú stále významnejšie a vyžadujú si aktívne riešenie.

Pripravované zmeny zákona o envirofonde

13.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.08.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa sleduje zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne na environmentálny účel, neboli použité v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky.

Sadza poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu

25.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

V obci máme zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu už niekoľko rokov. V nasledujúcom kalendárnom roku plánujeme zaviesť množstvový zber aj pre komunálny odpad. Akú sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady máme použiť?

Zmeny zákonov starostlivosti o životné prostredie

15.4.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 7. 4. 2020 bol prijatý zákon č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, účinnosť nadobudol dňa 9. 4. 2020.

Účinné znenie zákona TU.

Cieľom zmien týchto  zákonov  je: novelizácia niektorých zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie ako mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19upraviť  plynutie procesných lehôt ako aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch.Náhradné zásobovanie pitnou vodou

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme ako obec povinní zabezpečiť dočasný prístup k pitnej vode pre obyvateľov rómskych osád, ktorí si nosia vodu zo zdroja bez overenej kvality vody?