Všeobecné podmienky

Podmienky používania informačného a vzdelávacieho portálu

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Centrálna nezisková spoločnosť so sídlom Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 42171717 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.isamosprava.sk Centrálny portál pre samosprávu (ďalej len „internetový portál“) a ako jediná je oprávnená poskytovať služby prostredníctvom tohto internetového portálu.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné podmienky, ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom prístupu k odborným informáciám a medzi tretími osobami, ktoré si predplatili prístup k odborným informáciám (ďalej len „používateľ“).
 3. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky vystavenej prevádzkovateľom objednávateľovi, a zároveň sú dostupné na internetovej stránke prevádzkovateľa v elektronickej podobe.
 4. Všeobecné podmienky sú záväzné pre prevádzkovateľa, objednávateľa a každého používateľa a sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Portál isamosprava.sk zahrňuje aj subportál Elektronickú knižnicu ekniznica.isamosprava.sk ("eknižnica"), a preto používatelia portálu isamosprava.sk majú možnosť prihlásiť sa do eknižnice pod prihlasovacím menom a heslom z portálu isamosprava.sk pokiaľ sú registrovanými používateľmi a využiť zľavy pre používateľov.
 6. Hlavnou misiou portálu je odborné vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti samosprávy, vytváranie komplexnej odbornej doktríny, prinášanie nových poznatkov a východísk pri riešení každodenných situácií. Súčasťou odborného vzdelávania prostredníctvom isamosprava.sk je výkon výskumu v oblasti samosprávy a využívanie poznatkov z výskumu pre prax v samospráve.
 7. Platbou za liceniu pre prístup k odborným informáciám na portáli používateľ podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti samosprávy. 
 8. Centrálna nezisková spoločnosť vykonáva vzdelávacie služby na iný účel ako je dosahovanie zisku, pričom akýkoľvek prípadný zisk je v plnom rozsahu určený na pokračovanie a zlepšenie dodávaných služieb pre používateľov odborných vzdelávaco-výskumných portálov Centrálnej neziskovej spoločnosti.
 9. Služby Centrálnej neziskovej spoločnosti sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. 

2. Definícia pojmov

Pre účely všeobecných obchodným podmienok majú nasledovné pojmy uvedený význam:

Licenciou sa rozumie prístup do odbornej databázy prevádzkovateľa.

Aktualizáciou sa rozumie služba aktualizačného servisu, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ zabezpečuje, aby bol produkt dodávaný v súlade s najnovším právnym stavom, judikatúrou a odbornou literatúrou.

Objednávkou sa rozumie elektronická  žiadosť tretej osoby o prístup do odbornej databázy a je podkladom pre  úhradu.

Objednávateľom je osoba, ktorá žiada o licenciu.

Používateľom je osoba, ktorá sa registrovala a uhradila cenu licencie.

Faktúrou sa rozumie elektronický dokument, ktorým prevádzkovateľ potvrdzuje uhradenie ceny licencie používateľom. Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.

Cenou sa rozumie hodnota licencie vyjadrená v peniazoch v súlade s aktuálnym cenníkom isamosprava.sk.

Registrovaným používateľom je používateľ, ktorý na základe prihlásenia sa do elektronického  systému prevádzkovateľa uhradil cenu za licenciu.

3. Podmienky poskytovania licencie

 1. Licencia, ktorej obsahom je prístup k odbornej databáze vytvorenej prevádzkovateľom sa objednáva elektronicky prostredníctvom automatizovaného systému na portáli prevádzkovateľa. Pre objednanie sa vyžaduje vykonanie neplatenej registrácie na internetovom portáli prevádzkovateľa. Vyjadrením súhlasu so všeobecnými podmienkami dochádza medzi prevádzkovateľom a objednávateľom k elektronickému uzavretiu zmluvy o prístupe k odbornej databáze v zmysle §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v platnom znení, pričom zmluva nadobúda účinnosť uhradením ceny za licenciu.
 2. Objednávka je vykonaná elektronicky vyplnením údajov objednávateľa, pričom musí obsahovať náležitosti predpísané prevádzkovateľom, a to:

  a.    meno a priezvisko /obchodné meno objednávateľa,

  b.    adresa trvalého bydliska / sídla,

  c.    fakturačnú adresu,

  d.    IČO objednávateľa, DIČ objednávateľa

  e.    názov produktu,

  f.     cena,

  g.    časové obdobie, počas ktorého prevádzkovateľ je povinný poskytovať služby,

  h.    údaj o súhlase so všeobecnými podmienkami.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprihliadať na objednávku, ktorá nemá náležitosti uvedené v odseku 2.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po objednaní licencie zaslať používateľovi predfaktúru. Po ukončení ročného obdobia užívania licencie, 2 týždne pred vypršaním ročného prístupu bude doručená používateľovi nová predfaktúra, ktorej úhradou si môže licenciu predplatiť na ďalší rok.
 5. Objednávateľ súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto doplnkovej služby u prevádzkovateľa.

4. Osobné údaje

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľa je možné so svojimi námietkami a žiadosťami pri uplatňovaní svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy office@isamosprava.sk
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
  1. poskytovania služieb registrovaným používateľom, a to najmä sprístupnením  odbornej doktríny dostupnej na portáli a
  2. informovania používateľov o pripravených a zverejnených novinkách prostredníctvom pravidelne zasielaných newslettrov.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov na základe právneho titulu, ktorým je plnenie zo zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený realizovať priamy marketing smerovaný voči registrovaným používateľom, a to formou zasielania pravidelných newslettrov na základe jeho oprávneného záujmu.
 5. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať po dobu 10 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy s používateľom portálu.

Používateľ portálu je na účely spracovania ochrany osobných údajov dotknutou osobou, ktorá má nasledujúce práva:

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, a to spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo ktoré sa vykonáva za účelom priameho marketingu. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje za týmto účelom Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 2. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim osobným údajom. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví potvrdenie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: účely spracúvania, kategórie dotknutých údajov, príjemcovia, predpokladaná doba uchovávania, poučenie o právach osoby, informácie o zdroji osobných údajov, existencia automatizovaného rozhodovania.
 3. Prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 4. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 5. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že:
  1. už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov za predpokladu, že Prevádzkovateľ jej námietke vyhovie,
  3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  4. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti zo Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. Žiadosti o výmaz osobných údajov Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné na :
  1. na splnenie povinnosti plynúcej Prevádzkovateľovi zo zákona,
  2. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
  3. na uplatnenie právneho nároku.
 7. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 8. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená právo preniesť osobné údaje, ktoré získal Prevádzkovateľ na základe súhlasu, a to ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 9. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

5. Cena licencie

 1. Cena licencie je: 1 licencia - 222 € (1 prístup na 12 mesiacov), multilicencia – 255 € (3 prístupy na jedno meno a heslo, na 12 mesiacov).
 2. Cena licencie je príspevkom používateľa za prístup k odbornému vzdelávaniu, pričom 1/2 z ceny licencie je využívaná na výskum v oblasti samosprávy vykonávaný prevádzkovateľom a 1/2 ceny je poplatkom za vzdelávanie používateľa v oblasti samosprávy.
 3. Cenu licencie je objednávateľ povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa podľa predfaktúry. Faktúra je zaslaná po úhrade elektronicky na emailovú adresu osoby, ktorá sa registrovala na portáli, pričom obdobie trvania ročného prístupu začína odo dňa prijatia úhrady na účet prevádzkovateľa (toto obdobie je vyznačené v riadnej faktúre).
 4. Cena licencie TRIPLE (3 portály v 1) je single verzia 333€ (1 prístup na 1 rok) alebo multi verzia TRIPLE licencie (3 prístupy na 1 rok) je 377€.

6. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa

 1. Po uhradení platby je prevádzkovateľ povinný

  a. poskytnúť prístup k odbornej databáze, a to prostredníctvom sfunkčnenia užívateľského mena a hesla objednávateľa,
  b. zaradiť objednávateľa do príslušného servisu, ktorého obsahom je aj zasielanie informácií k licencii v elektronickej podobe. 
  Po uhradení platby je používateľ povinný využívať sprístupnený obsah portálu v súlade so všeobecnými podmienkami, príslušnými právnymi predpismi a morálnymi zásadami.
 2. Používateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je používateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, inak je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť licenciu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť používateľovi licenciu v prípade, ak sa užívateľ správa spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami.

7. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené poskytnutím údajov z databázy informácií portálu isamosprava.sk Centrálnej neziskovej spoločnosti.
 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postúpením týchto údajov používateľom ďalším osobám.
 3. Informácie poskytované v rámci On-line poradenstva sú poskytované odborníkmi z právnej a ekonomickej oblasti a sú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom majú všeobecný poradný charakter a nejde o poskytovanie právnych služieb. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom používateľa alebo tretích osôb na základe poskytnutia týchto informácií.

8. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2012.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienok, pričom užívatelia budú na zmenu vopred upozornení.