Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usmernenie k prevodom majetku obcí č. 2/24

6.2.2024

Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Predmetom usmernenia je ustanoviť jednotný postup okresných úradov, katastrálnych odborov pri rozhodovaní o návrhu na vklad vlastníckeho práva, ak je prevodcom nehnuteľnosti obec/mesto, v súvislosti so zmenou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj v súvislosti so zastupovaním starostu/primátora obce pri podpisovaní zmluvy o prevode vlastníckeho práva.

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

7.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 28.06.2022 vláda SR schválila Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.