Otázky & odpovede / FAQ voľby 2022

Pripravili sme sumár krátkych otázok a odpovedí k voľbám, ktoré pre vás denne spracúvame. Otázky priebežne aktualizujeme.
Rozsiahlejšie otázky a odpovede nájdete v sekcii VOĽBY - prípadové štúdie.

6. Kandidáti aj počas moratória vykonávajú kampaň prostredníctvom sociálnych sietí, ako je hodnotené takéto konanie?

Aktivita kandidáta na jeho súkromnom profile na sociálnej sieti, za ktorú neplatí úhradu, nie je považovaná za porušenie volebného moratória.  K danej téme odporúčame článok: Volebné moratórium

Taktiež dávame do pozornosti rozhodnutie Ústavného súdu SR PL. ÚS. 42/2011 zo dňa 2.11.2018, v zmysle ktorého: „Prístup verejnosti na sociálnu sieť Facebook je viazaný na registráciu prostredníctvom emailu a uvedením mena a hesla, t. j. je určitým spôsobom obmedzený, nemožno informácie uverejnené na sociálnej sieti Facebook považovať za také, ktoré by práve vzhľadom na podmienky prístupu na túto sieť dosahovali rozsahom svojho rozšírenia medzi verejnosťou intenzitu porušenia zákazu zverejňovať informácie v prospech alebo neprospech politických strán a nezávislých kandidátov počas volebného moratória.“

Celé rozhodnutie nájdete na portáli isamosprava TU.

5. Môžem ako starosta zostať pracovať vo svojom zamestnaní ak mám upravenú pracovnú dobu tak, žeby som to stíhal?

Nezlučiteľnosť funkcie starostu s niektorými funkciami, zamestnaniami a činnosťami upravuje čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. Ani jeden z uvedených predpisov nezakazuje starostovi pracovať na TPP, okrem prípadu, že by bol a. zamestnaný v obci, v ktorej bol zvolený, b. vedúci zamestnanec orgánu štátnej správy, c. zamestnanec osobitne upravenej profesie napr. prokurátor, kde osobitný predpis upravuje nezlučiteľnosť výkonu funkcie starostu a takéhoto zamestnanca.

4. Na podpisovej listine nezávislého kandidáta za poslanca do obecného zastupiteľstva sa podpísal občan obce, ktorý uviedol svoje celé meno, priezvisko, dátum narodenia, názov obce, podpis, ale chýba číslo domu. Je takýto hlas na podpisovej listine platný?

Podobnú situáciu riešil Ústavný súd SR. Zo záverov Ústavného súdu SR vyplýva, že: „ak zo všetkých údajov o osobe uvedenej na petičnom hárku podľa § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov je nesporné, že ide o existujúcu, inak identifikovateľnú osobu, treba jej podpis na tomto hárku považovať za platný“ (uvedené bolo rozhodnuté ešte za predchádzajúcej právnej úpravy). Spracované rozhodnutie je dostupné v nasledovnom odkaze: Ústavný súd SR z 27.1.1995 - Petícia nezávislého kandidáta pre funkciu poslanca aj starostu; označenie voličov

Zo súdnej praxe aj z odbornej literatúry vyplýva, že požiadavky na obsahové náležitosti listiny s podpismi podporovateľov nezávislého kandidáta nemožno vykladať príliš formálne. Nemožno odmietnuť zaregistrovať kandidáta len z dôvodu, že pri adrese osoby podporujúcej jeho kandidatúru chýba súpisné číslo, napriek tomu, že je osoba podporujúca kandidatúru jednoznačne identifikovateľná.

3. Aký doklad má vystaviť zapisovateľ volebnej komisie o tom, že prebral moju kandidátnu listinu a prílohy?
Zákon neupravuje formálne náležitosti dokladu, ktorým zapisovateľ potvrdzuje prevzatie kandidátnej listiny. Môže ísť o osobitný dokument, kde bude uvedené, že zapisovateľ prevzal kandidátnu listinu spolu so špecifikovaním príloh alebo aj potvrdenie na kópii kandidátnej listiny s dátumom a podpisom zapisovateľa.
Okrem potvrdenia o prevzatí kandidátnej listiny odporúčame žiadať aj potvrdenie o prevzatí podpisovej listiny v prevzatom počte strán, prípadne odporúčame vyhotoviť kópie odovzdaných podpisových listín, aby kandidát disponoval dôkazom o doručení listín v danom počte.

2. Názov zamestnania na kandidátnej listine nesmie obsahovať žiadne vlastné mená, môžem uviesť napr. zamestnanec štátneho podniku? 
Údaj o zamestnaní na kandidátnej listine má slúžiť na to, aby si volič mohol vytvoriť lepšiu predstavu o kandidátovi. V prípade, ak sa dá pozícia konkrétnešie označiť, ako napr. účtovník v štátnom podniku, tak je možné použiť toto označenie. Označením zamestnanec štátneho podniku nedôjde k porušeniu žiadneho zákonného ustanovenia, avšak odporúčame byť konkrétnejší pri špecifikácii pozície. Ak kandidát vykonáva viac zamestnaní, môže uviesť všetky. Dôležité je neuvádzať vlastné mená alebo skratky.

Ak by kandidátna listina obsahovala údaj o zamestnaní v rozpore so zákonom, miestna volebná komisia v zmysle ust. § 172 ods. 1 písm. c) zákona č. 180/2014 Z. z. vyzve kandidáta na odstránenie vlastných mien alebo ich skratiek z údajov o zamestnaní z kandidátnej listiny. Ak tak kandidát neurobí napriek písomnej výzve, miestna volebná komisia kandidátnu listinu nezaregistruje.

1. Ako vyplniť vyhlásenie nezávislého kandidáta ak kandidujem aj ako poslanec aj ako starosta, v časti vyhlásenia o nekandidovaní na inej kandidátnej listine?
Kandidát vyhlasuje, že nekandiduje na inej kandidátnej listine v rámci jednej volenej funkcie. To znamená, že na funkciu starostu nemôže kandidát doručiť kandidátnu listinu ako nezávislý kandidát, a zároveň kandidovať na funkciu starostu na kadidátnej listine politickej strany.
Kandidatúra na ďalšiu funkciu (napr. funkciu poslanca obecného zastupiteľstva) nie je v rozpore s vyhlásením pripojením ku kandidátnej listine na voľbu starostu, že nekandiduje na inej kandidátnej listine, nakoľko ide už o kandidatúru na inú funkciu.

 

Tím isamosprava.sk