Voľby

Právna úprava volieb do orgánov samosprávy obcí je upravená v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Prostredníctvom volieb do orgánov samosprávy obcí sa napĺňa právo obyvateľa obce spolupodieľať sa na rozhodovaní o verejných záležitostiach obecného významu.

Obec najmä pripravuje voľby, organizačno-technicky zabezpečuje priebeh volieb a vyhlasuje výsledky volieb.

V slovenskom právnom poriadku sú upravené aj ďalšie druhy volieb, pri ktorých obce vykonávajú rôzne kompetencie organizačno technického charakteru, a to:

  • Voľba prezidenta Slovenskej republiky
  • Voľby do Európskeho parlamentu
  • Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  • Voľby do orgánov samosprávnych krajov
  • Referendum – ako forma priamej demokracie. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (7)

Nadácia ako tretia strana vo volebnej kampani?

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Od 1. júla 2015 sú účinné zákony č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení (ďalej ako „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) a zákon č. 181/2014 o volebnej kampani v platnom znení (ďalej ako „zákon o volebnej kampani“), ktoré v súhrne môžeme považovať za kodifikovanú právnu úpravu týkajúcu sa volebného práva v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom zákona o volebnej kampani je zavedenie jednotných pravidiel pre všetky druhy volieb. Tento zámer zákonodarcu vychádza z ústavného rámca čl. 31 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej ako „ústava“), v zmysle ktorého úprava vyplývajúca zo zákona týkajúca sa všetkých politických práv a slobôd, jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom zavedenia jednotných pravidiel v oblasti volieb sa zabezpečuje slobodná súťaž politických síl, ktorá je považovaná za imanentnú súčasť modernej demokracie. 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a skladanie sľubu poslancov a starostov

13.11.2018

Mgr. Matej Trnavský

Dňa 10.11.2018 sa uskutočnili komunálne voľby, z ktorých vzišli noví starostovia obcí a mestských častí, primátori miest a tiež poslanci obecných, miestnych a mestských zastupiteľstiev. Odborný článok sa zaoberá povinnosťami doterajšieho starostu zvoleného v predchádzajúcom volebnom období v súvislosti s ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva. Taktiež je v článku priblížené skladanie sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

FAQ ku komunálnym voľbám 2018

8.11.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, zhrnuli sme najčastejšie otázky používateľov portálu isamosprava.sk, ktorí využívajú bezplatné právne poradenstvo. 

Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

9.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

V prehľadnom formáte prinášame informácie o jednotlivých termínoch a povinnostiach týkajúcich sa volieb do orgánov samosprávy obcí a o lehotách, v ktorých je potrebné povinnosť uskutočniť s uvedením subjektu zabezpečujúceho povinnosť

Prehľad termínov pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

25.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 20. 10. 2017 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia nové voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27. januára 2018, ktoré vyplývajú zo zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 

Prehľad termínov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

3.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

V prehľadnom formáte prinášame informácie o jednotlivých termínoch a povinnostiach týkajúcich sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a o lehotách, v ktorých je potrebné povinnosť uskutočniť. 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

31.7.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

V odbornom článku prinášame vypracovanú problematiku týkajúcu sa právomoci obecného zastupiteľstva v nadväznosti na inštitút určenia rozsahu výkonu funkcie starostu.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (79)

Zloženie sľubu poslanca náhradníka vs. neuznášaniaschopné zastupiteľstvo

25.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Starosta neoznámil nástup náhradníka po zániku mandátu iného poslanca. Došlo len k zloženiu sľubu na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré však nebolo uznášaniaschopné. Môže poslanec náhradník riadne vykonávať svoj mandát?

Zmena trvalého pobytu náhradníka poslanca

12.3.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Poslanec sa vzdal svojho poslaneckého mandátu, pričom na jeho miesto by mal nastúpiť náhradník. Tento náhradník však v čase od volieb do dňa potenciálneho nástupu na post poslanca obecného zastupiteľstva zmenil trvalý pobyt v rámci obce (t.j. už nemá trvalý pobyt vo volebnom obvode, za ktorý v čase volieb kandidoval). Stráca táto osoba zmenou trvalého pobytu právo byť náhradníkom a následne poslancom?

Zvolenie za starostu aj poslanca zároveň?

7.12.2018

JUDr. Adriana Kovacova

Obyvateľ bol zvolený za starostu obce, a zároveň aj poslanca. Na základe vzniknutej situácie chce vykonávať funkciu starostu. Aký je zákonný postup pre oznámenie nastúpenia náhradníka?

Kampaň počas moratória?

7.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ak som uverejnil na sociálnej sieti plagát na podporu svojej kandidatúry som povinný ho počas volebného moratória stiahnuť? Mám povinnosť odstrániť plagáty vyvesené v obci? Som povinný zneprístupniť webovú prípadne facebookovú stránku? 

Povinný výkon zapisovateľa volebnej komisie?

30.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Som ako zamestnanec verejnej správy povinný vykonávať na nariadenie zamestnávateľa funkciu zapisovateľa okresnej volebnej komisie? Akým spôsobom bude určená odmena za výkon uvedenej funkcie?

Osoby prítomné pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky

30.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže ísť s členmi volebnej komisie, ktorí idú s prenosnou urnou za voličmi zástupca nezávislého kandidáta?

Súhlas k používaniu erbu obce

24.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je potrebný súhlas na použitie obecného erbu? Ten chcem použiť na propagačný materiál ako nezávislá kandidátka. Obec nemá úpravu o používaní erbu vo svojich vnútorných dokumentoch.

Neurčenie rozsahu funkcie starostu a plat znovuzvolného starostu

23.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Pre kandidáta, ktorý sa vo voľbách uchádza o funkciu starostu alebo primátora, má byť jasne určený rozsah výkonu funkcie. Ako riešiť situáciu, keď zastupiteľstvo neurčilo v zákonom stanovenej dobe rozsah výkonu funkcie ? Ak bude zvolený ten istý starosta, je potrebné aj jeho plat nanovo schvaľovať?


Dodatočné zistenie odsúdenia kandidáta a zrušenie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta

18.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Kandidát na starostu bol v roku 2016 odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý nebol zahladený. Napriek uvedeným skutočnostiam volebná komisia kandidáta zaregistrovala. Existujú zákonné možnosti pozastaviť kandidatúru daného kandidáta? Sám kandidát túto skutočnosť neuviedol.

Plocha plagátov aj pre všetkých kandidátov strán rovnako?

18.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ak politická strana postaví v komunálnych voľbách 5 kandidátov, tak každý z uvedených kandidátov má mať rovnakú plochu na umiestnenie volebného plagátu ako nezávislý kandidát alebo politická strana ako taká ma mať takú istú plochu, čo by znamenalo, že každý z jej kandidátov bude mať len 1/5?

Prezentácia kandidátov a úhrada nákladov z rozpočtu obce?

17.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Možno označiť stretnutie organizované obcou, na ktorom majú možnosť vystúpiť všetci kandidáti na starostu a poslancov ako volebnú kampaň jednotlivých kandidátov? Sú kandidáti povinní uhradiť náklady spojené s uvedeným stretnutím? 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie kandidátom na funkciu starostu obce

19.9.2018

Mgr. Matej Trnavský

Riadne menovaná zapisovateľka miestnej volebnej komisie sa rozhodla, že bude kandidovať ako nezávislý kandidát na starostu obce. Sama sebe prevzala kandidátnu listinu a až pred volebnou komisiou sa vzdala funkcie zapisovateľky a bola vymenovaná nová zapisovateľka miestnej volebnej komisie. Je prijatá kandidátna listina bývalej zapisovateľky miestnej volebnej komisie na starostu obce platná?

Nezávislí kandidáti prítomní vo volebnej miestnosti

18.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže sa nezávislý kandidát na poslanca/starostu zúčastniť volieb ako pozorovateľ? Musí nezávislý kandidát splniť nejaké podmienky napr. vopred ohlásiť svoj záujem volebnej komisii? Má pozorovateľ právo fotografovať resp. filmovať priebeh sčítavania hlasov? Ako postupovať v prípade, že pozorovateľ zistil manipuláciu s výsledkami volieb?

Preskúmanie podozrenia spáchania trestného činu kandidáta

18.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Pokiaľ kandidát spáchal úmyselný trestný čin, ide o prekážku práva byť volený. Túto prekážku posudzuje miestna volebná komisia. Akým spôsobom však môže miestna volebná komisia overiť splnenie tejto podmienky? Môže požadovať od kandidáta výpis z registra trestov?  

Hotovostné dary na transparentný účet nezávislého kandidáta

6.9.2018

JUDr. Henrieta Bicáková


Osoby prítomné vo volebnej miestnosti

4.9.2018

GPL Miriama Draskovicova

V zmysle metodického pokynu Úradu na ochranu osobných údajov musí byť zabezpečené, aby osoby iné ako členovia/zapisovatelia komisií nemali prístup k zoznamu voličov. Vzťahuje sa uvedené aj na pozorovateľov volieb?

Je možné, aby vo volebnej miestnosti boli prítomné aj deti, t.j. nevoliči?

Nezlučiteľnosť výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s funkciou zamestnanca obce

19.8.2018

Mgr. Miriama Draskovicova

Som zamestnanec obce. Akým spôsobom mám postupovať, aby mi v prípade úspešnosti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí nevznikla nezlučiteľnosť výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu výkonu funkcie zamestnanca obce?

Špecifiká údajov na kandidátnej listine a predpoklady voličov

16.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je zákonom stanovené akou formou písma je potrebné vyplniť podpisovú listinu? Môže podpisová listina obsahovať skratky? Bude platný podpis osoby, ktorá v deň podpisu na podpisovú listinu ešte nedovŕšila 18-ty rok veku života? Je možné uznať podpis osoby, ktorá podporila kandidatúru kandidáta svojím podpisom ale do času odovzdania kandidátnej listiny zomrela/zmenila trvalý pobyt?

Postup obce po voľbách bez kandidáta na starostu

16.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Komu odovzdá funkciu starosta obce, ak nebude zvolený nový starosta, nakoľko nikto nebude kandidovať? Kto bude v takomto prípade plniť funkciu štatutára?

Poslanec konateľom obecnej s.r.o. vs. kandidatúra do komunálnych volieb

14.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva štatutár (konateľ) obecnej s.r.o., v ktorej je jediným spoločníkom obec? Môže zároveň hlasovať ako poslanec o svojom menovaní a odvolávaní ak o jej štatutárovi rozhoduje OZ?

Neschválenie volebných obvodov a počtu poslancov v lehote

26.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ako postupovať v prípade ak poslanci mestského zastupiteľstva neschválili pre neúčasť počet volebných obvodov a počet poslancov pre nadchádzajúce volebné obdobie a uvedené uznesenie neschvália ani do lehoty určenej rozhodnutím predsedu NR SR? Je potrebné prijímať nové uznesenie aj v prípade ak sa nemení ani počet poslancov ani počet volebných obvodov?

Opätovná kandidatúra starostu ale v inej obci

19.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V súčasnosti som starostom obce, no chcel by som v nasledujúcom volebnom období kandidovať na starostu susednej obce. Je potrebná zmena trvalého pobytu? Dokedy je potrebné túto zmenu vykonať? Stačí mi na preukázanie zmeny papier vydaný Policajným zborom, alebo musím mať zmenu zapísanú aj priamo v občianskom preukaze? 

Súhlas so spracovaním osobných údajov voličov na podpisovej listine

7.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je potrebné, aby podpisové listiny obsahovali aj vyjadrenie - súhlas osôb, ktoré podporujú nezávislého kandidáta, so spracovaním osobných údajov pre potreby kontroly náležitostí kandidátnej listiny osobou oprávnenou?

Začiatok zbierania podpisov na kandidátnu listinu

24.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Kedy môže občan začať so zbieraním podpisov na svoju kandidátnu listinu, ak sa chce v najbližších komunálnych voľbách uchádzať o funkciu starostu ako nezávislý kandidát?


Odsúdenie za trestný čin vs. prekážka v práve byť volený

22.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ak bol kandidát na starostu v minulosti právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin môže kandidovať za starostu?

Profesionálny vojak ako poslanec obecného zastupiteľstva

19.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

O kandidatúru má záujem príslušník ozbrojených síl v služobnom pomere. Nechce však ohroziť svoj služobný pomer. Poslanci obecného zastupiteľstva v našej obci majú nárok na odmenu poslanca. V prípade, že by sa vzdal odmeny poslanca, nemusí sa obávať o to, že by s ním ukončili služobný pomer po zvolení?

Kandidatúra nezávislého kandidáta s podporou politickej strany

13.2.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Aký je postup pri podávaní kandidátnej listiny na funkciu starostu obce, ak chce kandidovať ako nezávislý kandidát ale s podporou politickej strany, prípadne koalície strán?

Je v takomto prípade potrebné pripájať ku kandidátnej listine podpisové hárky?

Propagácia politických strán na stenách školy

27.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Na materskej škole bol prilepený veľký volebný plagát kandidáta do nastávajúcich volieb. Pani riaditeľka nedala k tomu súhlas, je nalepený potajomky z vonka. Je to možné v rámci volebnej kampane?

Hlavný kontrolór ako člen a zapisovateľ volebnej komisie?

5.9.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže byť hlavný kontrolór obce v tej istej obci členom aj zapisovateľom vo volebnej komisii v prípade volieb do VÚC, prezidentských volieb alebo volieb do orgánov samosprávy obcí?

Vzdanie sa kandidatúry

7.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť na hlasovacom lístku kandidát, ktorý oficiálne odstúpil pred voľbami?


Zahladené odsúdenie – prekážka kandidáta do volieb?

31.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže kandidovať na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja osoba, ktorá bola v minulosti odsúdená ale jej odsúdenie bolo zahladené?


Vzdelanostný cenzus pre kandidáta na predsedu VÚC?

31.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Ustanovuje právna úprava vzdelanostný cenzus pre kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja?


Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja

6.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Ako je možné sa brániť proti rozhodnutiu o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov?

Je kandidát pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktorý sa vzdal kandidatúry súčasťou hlasovacieho lístka?

6.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť na hlasovacom lístku kandidát, ktorý oficiálne odstúpil pred voľbami?

Nastúpenie náhradníkov po doplňujúcich voľbách na starostu a poslanca

1.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

V obci sa konali doplňujúce voľby na starostu a poslanca. Na poslanca kandidovali traja obyvatelia, čiže jeden bol zvolený za poslanca a ostatní dvaja sú náhradníci. Za starostu kandidoval aj súčasný poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý sa stal starostom a uprázdnil sa tak mandát poslanca. Môže prvý náhradník nastúpiť na výkon funkcie poslanca v ten istý deň, resp. na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva ako novozvolený starosta zloží sľub starostu?

Vzdanie sa mandátu starostu

22.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako starosta sa chcem sa vzdať mandátu starostu a odísť do dôchodku. Možno ukončiť mandát ku dňu zvolenia nového starostu? Doplňujúce kolo volieb bolo už vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR. Je možno doplniť do týchto volieb aj našu obec?

 

 

Zánik mandátu starostu a nové voľby

24.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Aké kroky má obce urobiť, keď na základe vzdania sa mandátu došlo k zániku funkcie starostu obce?

Kandidát pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktorý sa vzdal kandidatúry je súčasťou hlasovacieho lístka

13.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť na hlasovacom lístku kandidát, ktorý oficiálne odstúpil pred voľbami?

Postup sčítavania hlasov okrskovou volebnou komisiou

13.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Kde v zákone sa uvádza, akým spôsobom sa sčítavajú hlasy? Je na to nejaký osobitný postup? 

Nezávislí kandidáti

13.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môžu byť viacerí nezávislí kandidáti na poslanca obecného zastupiteľstva na jednom predvolebnom letáku a môžu mať tak viacerí kandidáti na poslanca obecného zastupiteľstva ten istý volebný program- úplne zhodný? Na letáku sú uvedené úspechy kandidátov z predchádzajúceho volebného obdobia napriek tomu, že niektorí z kandidátov neboli v obecnom zastupiteľstve? Nie sú nezávislí na jednom letáku (plagáte) nepriamo „závislí“?

 

Distribúcia volebných letákov a začiatok plynutia volebného moratória

12.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Volebné moratórium začína dňa 13.11.2014 o 7:00. Dopustíme sa porušenia zákona v prípade, že budeme distribuovať volebné letáky dňa 12.11.2014 vo večerných hodinách a voliči si tieto letáky nájdu aj počas volebného moratória?

 

Volebné moratórium

11.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Kedy a o ktorej hodine začína volebné moratórium?  


Umiestňovanie plagátov a iných nosičov na verejných priestranstvách

4.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Mesto všeobecne záväzným nariadením určilo plochy na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Jeden z kandidátov však okrem týchto vyhradených plôch vylepuje plagáty aj po okolitých prevádzkach, ktoré nie sú určené ako plochy na vylepovanie volebných plagátov. Je toto v súlade so zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí? Neporušuje tým prijaté všeobecne záväzné nariadenie?

 

Kandidát s dvojitým občianstvom

4.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže mať kandidát na starostu obce dvojité občianstvo? Pred rokmi vycestoval do USA a tam sa oženil. Po rokoch sa vrátil na Slovensko, rozviedol sa a teraz kandiduje na post starostu.

 

Registrovanie kandidátnych listín kandidáta so zmeneným menom

31.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Kandidát na starostu a poslanca podal kandidátnu listinu s menom Anton Mokrý ale od 30.07.2014 má zmenu krstného mena na Antonín Mokrý, čo bolo zaznamenané aj v registri obyvateľov obce na základe vydaného nového rodného listu. O vydanie nového občianskeho preukazu ešte kandidát nepožiadal.

 

Menovaný kandiduje aj na post poslanca obecného zastupiteľstva. Kandidátnu listinu podala politická strana, kde má už nové meno Antonín Mokrý. Ako zaregistrovať uvedené kandidátne listiny?

Poradie kandidátov na kandidátnych listinách a na hlasovacích lístkoch

27.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je niekde ustanovené, ako musia byť zoradené mená kandidátov na kandidátnych listinách a na hlasovacích lístkoch (napr. podľa abecedy alebo nejako inak)?

 

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane

24.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môžem ako kandidát zverejňovať billboardy a letáčiky na podporu svojej kandidatúry aj v období, kedy ešte oficiálne nezačala volebná kampaň? Existujú nejaké obmedzenia, ktoré by som nemal porušiť (napr. predstavenie volebného programu, oficiálne označenie čísla kandidáta a pod.)?

 

Zákaz vykonať niektoré zmeny v obci v čase volieb, hlasovaní a štatistických zisťovaní

24.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 2d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa v čase od vyhlásenia , v tomto prípade volieb do orgánov územnej samosprávy, až do ich vykonania nemožno rozhodnúť o územnej zmene a iné úkony vymenované vo vyššie uvedenom paragrafe. Čo sa myslí pod územnou zmenou? Sú určené nejaké sankcie za porušenie tohto ustanovenia zákona ?

Vzdanie sa kandidatúry na starostu a pripočítanie hlasov?

15.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Som kandidátkou na funkciu starostu obce. Niektorí spoluobčania ma začali prehovárať, aby som sa vzdala kandidatúry v prospech súčasného opäť kandidujúceho starostu. Zaujíma ma však situácia, keď sa kandidát po voľbách vzdá svojich hlasov v prospech niektorého z kandidátov. Je to možné realizovať?

Povinnosti zvoleného starostu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť

9.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí sa uchádzam o miesto starostu obce. Keďže som živnostník, a zároveň konateľ a spolumajiteľ s.r.o. vyplýva pre mňa nejaká povinnosť previesť podiel v s.r.o. a ukončiť činnosť ako živnostník, ak vyhrám voľby? Zákon to ukladá len kandidátom na primátora mesta? Ak by som vyhral voľby a musel by som previesť podiel v s.r.o. a ukončiť činnosť ako živnostník, dokedy mám na to čas po voľbách 15.11.2014?

Zbieranie podpisov na petíciu pre starostu zamestnancami úradu v pracovnom čase

6.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môžu zamestnanci obecného úradu požadovať od občanov podpisy na petíciu za terajšieho starostu na obecnom úrade počas pracovnej doby? Starší ľudia boli poučení, že už druhému kandidátovi podpisovať nemôžu. Hovorili viacerí, že keby nepodpísali terajšiemu starostovi, mali by vraj problémy zo strany obecného úradu. 

Je možná nezávislá kontrola priebehu volieb?

3.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako sa dá zabezpečiť silná cudzia nezávislá kontrola počas volieb, nakoľko sú podozrenia z minulosti ohľadne sčítavania a ovplyvňovania voličov počas chodenia s urnou po obci a v domove dôchodcov?

Môže byť vystupovanie v rozhlasovom vysielaní na základe pracovného pomeru vnímané ako volebná kampaň?

3.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Som nezávislý kandidát na starostu obce. V súvislosti s mojím zamestnaním vystupujem v rozhlasovom vysielaní. V rozhlasovom vysielaní neprezentujem seba ako kandidáta ani môj volebný program. Môže byť takáto činnosť vnímaná ako volebná kampaň a porušenie volebného moratória?

Nemožnosť zúčastniť sa volieb a hlasovanie

30.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

V dňoch 14.11 až 16.11.2014 sa nebudem zdržiavať v mieste trvalého bydliska a nemôžem sa zúčastniť volieb, ale svoj hlas mám záujem odovzdať kandidátovi na starostu obce. Čo sa dá robiť v takomto prípade?

Konanie vo veci registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

26.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Voliči na petičných hárkoch neuviedli pri svojom mene celé dátumy narodenia. Napísali len napr. 25.3.89, chýbal celý rok. Komisia neuznala podpisy. Má kandidát právo to namietať, a ak áno akým spôsobom a v akej lehote?

Bližšie podrobnosti v podobe manuálu o konaní vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vzor návrhu na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta si môžete zakúpiť v elektronickej knižnici isamosprava a TU.

Uznášanie sa v období medzi dňom volieb a ustanovujúcim zasadnutím nového zastupiteľstva

24.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže staré zastupiteľstvo v období medzi 15. novembrom (dňom volieb do orgánov samosprávy obcí) a dňom, kedy sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva, schvaľovať uznesenia?

Trvalý pobyt kandidáta v obci a nevydaný občiansky preukaz

19.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Pred pár týždňami som si zmenila trvalý pobyt do obce, v ktorej mienim kandidovať. Nový občiansky preukaz nemám hotový. Podľa pracovníčky obecného úradu ma nemôžu zaregistrovať ako kandidáta, nakoľko nemám platný občiansky preukaz.

Mám právo byť registrovaná ako kandidátka aj bez platného občianskeho preukazu?

Splnomocnenec politickej strany a kandidát zároveň?

19.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Splnomocnenec politickej strany, ktorý podáva kandidátnu listinu, môže byť kandidátom na poslanca/starostu?

Rodinný príslušník kandidáta ako člen volebnej komisie

19.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť členom volebnej komisie osoba, ktorej rodinný príslušník kandiduje na funkciu starostu obce? Jedná sa v tomto prípade o konflikt záujmov?

Náležitosti kandidátnej listiny

17.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

V právnych predpisoch vzťahujúcich sa na voľby a to konkrétne ustanovení § 16 ods. 4 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí a ustanovení § 176 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva je rozdiel v požadovaných údajoch na kandidátnej listine na starostu obce. Podľa, ktorého zákona sa postupuje a aké údaje má obsahovať kandidátne listina? Na kandidátnej listine má byť uvedené súčasné zamestnanie kandidáta alebo povolanie?

Jedna petičná listina pre kandidáta na funkciu poslanca aj starostu?

11.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ak niekto chce kandidovať súčasne za poslanca, aj starostu, stačí mu priložiť jednu petičnú listinu? Na petičnom hárku nie je uvedené, že podpisom volič vyjadruje podporu pre funkciu poslanca aj starostu.

Prítomnosť osôb pri sčítaní hlasov

9.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

V prípade nezávislého kandidáta môže byť v zmysle § 36 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách prítomná pri sčítaní hlasov osoba, ktorej na to dala povolenie okrsková volebná komisia a či môže byť prítomná aj počas celých volieb. je potrebné dať písomnú žiadosť okrskovej volebnej komisii?

 

Uvoľnenie zamestnanca obce na výkon funkcie starostu obce

8.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Bol som zamestnancom obce. V súčasnej dobe vykonávam funkciu starostu a v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemienim kandidovať. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je funkcia starostu nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. Zákon č. 311/2001 z.z. Zákonník práce v § 136 hovorí : Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi  pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcii. Počas funkcie starostu som nevykonával žiadne práce súvisiace s predchádzajúcou funkciou zamestnanca obce. Vysvetľujem si správne, že po zložení sľubu nového starostu môžem byť naďalej zamestnancom obce?


Financovanie volebnej kampane

8.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aké sú podmienky financovanie volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014?

 

Delegovanie členov volebných komisií

5.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Máme 19 volebných okrskov, teda budeme mať 19 okrskových volebných komisií, do ktorých nám politické subjekty delegujú svojich členov (ak bude menej ako 5 členov, vymenuje zostávajúcich členov primátor mesta). Má politický subjekt oprávnenie svojich zástupcov v každom okrsku? 

Ak politický subjekt má jedného kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva (nemá kandidáta na primátora), môže delegovať zástupcov do všetkých okrskových komisií aj do miestnej volebnej komisie?

Nemožnosť delegovania člena volebnej komisie nezávislým kandidátom

4.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Existuje nejaký spôsob aby mohol nezávislý kandidát do obecného zastupiteľstva delegovať člena miestnej volebnej komisie? 

 

Ohlásenie kandidatúry vs. vedenie volebnej kampane

28.8.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Obcou bola organizovaná spoločenská akcia - DEŇ obce, ktorá je financovaná z rozpočtu obce. Deň obce otvoril existujúci starosta, na ktorej verejne vyhlásil svoju kandidatúru vo voľbách v novembri 2014. Je takéto vyhlásenie protizákonné, nakoľko starosta využil možnosť prezentovať sa na spoločenskej akcií, ktorú financovala obec a nie on sám?

Názov obce na petícii nezávislého kandidáta

20.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je potrebné na petícii nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí uviesť celý názov obce?

 

Splnenie podmienky preukázanie vzdelania kandidáta na funkciu starostu obce

15.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Chcem Vás požiadať o odpoveď na nasledovné otázky:

1. Ak má kandidát na starostu vysokoškolské vzdelanie predkladá iba vysokoškolský diplom alebo aj maturitné vysvedčenie?

2. Doklad o vzdelaní musí byť overený alebo stačí neoverená fotokópia?

3. Ak kandidát na starostu nedoloží doklad o vzdelaní je to podmienka vylúčenia jeho kandidatúry?

Časový interval konania volieb do orgánov samosprávy obcí

14.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

V akom časovom intervale sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí? Je to v rozmedzí od 7.00 do 22.00 hodiny tak, ako je to v prípade iných druhov volieb alebo sa tu uplatňuje iný začiatok a koniec volieb?

Podmienka vzdelania pre kandidáta na funkciu starostu obce alebo primátora mesta

7.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Vzťahuje sa podmienka získania aspoň stredného vzdelania na kandidáta, ktorý sa uchádza o funkciu starostu vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sú vyhlásené na 15.11.2014?

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

1.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť zapisovateľom okrskovej volebnej komisie pri voľbách do orgánov samosprávy obcí zamestnanec obce, ktorý nemá trvalý pobyt v obci?

 

Vystúpenie kandidáta v miestnom rozhlase

29.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Budem kandidovať na funkciu starostu malej obce a chcem vystúpiť v miestnom rozhlase. Môže mi to súčasný starosta zakázať?

Počet rovnopisov petície a osoba pre styk s orgánmi verejnej správy

16.7.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Je potrebné petíciu, ktorá je súčasťou kandidátnej listiny doložiť v dvoch rovnopisoch alebo stačí z petície doručiť jeden rovnopis? Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je potrebné uviesť na petičnom hárku údaje osoby, ktorá je zodpovedná pre styk s orgánom verejnej správy. Môže byť osobou určenou pre styk s orgánom verejnej správy tá osoba, na podporu ktorej sa spisuje petícia, teda kandidát na poslanca, resp. primátora alebo to musí byť iná osoba?

Termín podania kandidátnych listín pre komunálne voľby 2014

11.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aký je posledný termín podania kandidátnych listín do komunálnych volieb 2014, aby som mohol byť vedený v zozname kandidátov v konkrétnej obci buď na funkciu starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva ak pôjdem ako nezávislý kandidát? Do akého dátumu je potrebné odovzdať podpisové hárky?

 

Lehota na určenie úväzku starostu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pred voľbami

11.7.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Voľby do samosprávy sú vyhlásené na 15.11.2014. Kedy najneskôr musí zastupiteľstvo určiť úväzok starostu a počet poslancov obecného zastupiteľstva?

Prevzatie funkcie novozvoleným starostom obce

1.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

V doplňujúcich voľbách som bola zvolená za starostku obce. Aká je lehota odovzdania funkcie zástupcom starostu obce, pretože starosta sa vzdal svojej funkcie v októbri minulého roka. Aj v tomto prípade je to 30 dní ?

Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce

21.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na obec bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti centra voľného času pre deti, ktoré navštevujú základnú školu v susednej obci. Základná škola predložila aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území našej obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Na území našej obce nie je zriadené súkromné centrum voľného času a ani obec nezriadila centrum voľného času. Môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva poskytnúť finančné prostriedky?

Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby

20.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (52)

Hromadné prihlásenie na trvalý pobyt tesne pred voľbami

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Volebná korupcia poskytovaním alkoholu a pochutín

6.8.2021

JUDr. Helena Laposová

Ústavný súd SR z 5.12.2018 - Príbuzenský vzťah medzi členom komisie a kandidátom na starostu

21.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 11.9.2018 - VZN o organizácii miestneho referenda upravujúce podmienky inak ako zákon

4.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ústavný súd SR z 9.1.2019 - Nezákonná registrácia kandidáta vs. slobodná súťaž politických síl a vplyv na volebný výsledok.

14.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ústavný súd SR z 16.1.2019 - K posúdeniu neplatnosti hlasovacieho lístka pri voľbe starostu obce

14.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ústavný súd SR z 12.12.2018 - Neústavnosť a nezákonnosť volieb- vzdanie sa kandidáta na starostu obce a korektúra hlasovacích lístkov

14.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ústavný súd SR z 27.1.2010 - K dodržaniu podmienok voliteľnosti v priebehu prípravy volieb

8.11.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Ústavný súd SR z 9.2.2011 - K zverejňovaniu informácií na Facebooku počas volebného moratória

1.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.6.2018 - K poukázaniu finančného daru na osobitný účet vložené v hotovosti

21.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 18.2.2015 - Prihlásenie sa na trvalý pobyt pri voľbách do orgánov samosprávy obce.

21.8.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Ústavný súd SR z 12.12.2017 - Porušenie volebného moratória zberom podpisov pod petíciu

9.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 28.1.2015 - Zloženie okrskovej volebnej komisie

2.8.2018

Bc. Lucia Maliková

Ústavný súd SR z 21.3.2018 - K dôkaznému bremenu pri namietaní nezákonnosti volieb

11.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Partizánske z 15.3.2018 - Zásah obce do uskutočňovania volebnej kampane

21.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 16.3.2011 - Hlasovanie prostredníctvom volebnej schránky

18.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 26.11.2008 - Ovplyvňovanie výsledkov volieb prostredníctvom prihlasovania trvalého pobytu

5.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Levice z 21.11.2016 - Umiestnenie volebných plagátov

11.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Ústavný súd SR z 18.2.2015 - Porušenie volebného moratória vs nezákonnosť a neustavnosť volieb

2.4.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 14.1.2015 - Náležitosti volebnej dokumentácie

12.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 14.1.2015 - V konaní o volebných veciach sa neuplatňuje vyhľadávacia zásada

12.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 21.1.2015 - Vyhlásenie volieb za neplatné - prostriedok k zaisteniu legitimity zvoleného orgánu

11.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 14.1.2015 - Posúdenie možnej neplatnosti volieb spôsobenej vyšším počtom hlasovacích lístkov

11.3.2015

Bc.Monika Širilová

Ústavný súd SR z 24.9.2007 - K základnému právu na súdnu ochranu vo veciach registrácie kandidátnych listín

25.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 27.11.2002 - K obsahu základného práva na súdnu ochranu vs. registrácia kandidátnych listín

25.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 19.11.2008 - Priznanie statusu pozorovateľa nie je nárokovateľné

18.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 20.2.2013 - Sloboda volieb vs. férovosť volebnej kampane

16.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 16.4.2012 - Nezákonné zabezpečenie dňa volieb vs. princíp ochrany slobodnej súťaže politických síl

3.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 19.2.2004 - Neplatnosť voľby starostu obce z dôvodu nesplnenia zákonného počtu členov volebnej komisie

2.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 7.11.2007 - Aktívne volebné právo vs. preukazovanie trvalého pobytu okrskovej komisii

26.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 6.2.2008 - Registrácia kandidátov na funkcie do orgánov samosprávy obcí

25.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 27.1.1995 - Petícia nezávislého kandidáta pre funkciu poslanca aj starostu; označenie voličov

6.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 20.12.1994 - Obec a procesná legitimácia k podaniu volebnej sťažnosti

6.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 9.4.2008 - Povinná prítomnosť dvoch členov volebnej komisie pri hlasovaní do prenosnej hlasovacej schránky

5.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 6.8.2008 - Tzv. „kupovanie hlasov“ voličov

5.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 12.5.1999 - Vykonanie volebného aktu mimo volebného okrsku

5.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 9.3.2011 - Procesná legitimácia politickej strany na podanie volebnej sťažnosti

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 22.2.2011 - Hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.2.2011 - Zmysel rozhodovania ústavného súdu o volebných sťažnostiach

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - Porušenie volebného moratória vhadzovaním letákov

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 6.2.2008 - Povinnosť preukázania totožnosti voliča

31.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 22.2.2011 - Hlasovanie v súlade s volebným zákonom

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - Posudzovanie hlasovacích lístkov okrskovou volebnou komisiou

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - Nezapečatenie volebnej dokumentácie

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR - Zapisovateľ volebnej komisie a súčasne kandidát na starostu obce

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.2.2011 - Kandidát nemôže asistovať voličovi, ktorý pre telesnú vadu nemôže upraviť hlasovací lístok alebo preto, že nemôže čítať alebo písať

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 9.3.2011 - Umiestňovanie bilbordu v čase volebného moratória

30.7.2014

Mgr.Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 16.3.2011 - Zasahovania do obsahu hlasovacích lístkov

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.2.2011 - Určenie zvoleného poslanca žrebom pri rovnosti hlasov

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 3.7.2008 - Spôsoby spochybnenia volieb

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 19.10.2011 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov Ústavným súdom SR

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (23)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.