Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Doručovanie písomností osobe bez trvalého pobytu

18.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Obec ako správny orgán prejednáva správny delikt. Účastník konania má nahlásený pobyt na obci bez konkrétnej adresy. Je možné doručovať písomnosti na adresu sídla obecného úradu alebo je potrebné využiť verejnú vyhlášku?

Zmeny k registru trestov a oznamovacia povinnosť obcí

25.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.11.2021 bol v MPK zverejnený zákon o registri trestov. Cieľom zákona je minimalizovať okruh subjektov a účelov pre poskytovanie odpisu registra trestov.

Počítanie lehoty pri oznámení uloženia zásielky občanovi

24.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli oznámenie o mieste uloženia písomnosti podľa § 5 zákona o hlásení pobytu občanov. Ako sa tieto dni počítajú? Ide o kalendárne alebo pracovné dni? Ráta sa za prvý deň lehoty aj deň zverejnenia a sviatok?