Odpady

Činnosti triedenia a nakladania s odpadmi v mestách a obciach predstavujú významnú časť agendy samospráv a náročnú odbornú problematiku. V tejto oblasti chceme prinášať aktuálne témy a odpovede na otázky, ktoré súvisia so zodpovednosťou za nakladanie s odpadmi. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (15)

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde Zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 o skládkovaní a uskladnení odpadovej ortuti Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. Katalóg odpadov Program odpadového hospodárstva (aktuálne je v schvaľovacom procese na roky 2021-2025) Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Právne predpisy v príprave (4)

Výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov (1)

11.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 10.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Hlavným cieľom návrhu nariadenia je ustanoviť položky a sadzby za uloženie výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov v nadväznosti na novelizáciu § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení kovovej ortuti v znení neskorších predpisov.

 

 

Výška poplatkov za uloženie odpadov a prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

6.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 02.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. 

Stavebné odpady a odpady z demolácií (1)

6.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 02.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. 

Zmena Programu odpadového hospodárstva SR 2021 – 2025

30.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24.04.2024 vláda schválila Zmenu národného strategického dokumentu Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025. Zmena programu sa týka potrebného zosúladenia s právnymi predpismi Európskej únie, konkrétne so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, účinnej do 17.08.2025, pričom od 18.08.2025 ju nahradí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1542 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (25)

Zmena v podmienkach triedeného zberu papiera

22.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Ministerstvo životného prostredia SR s účinnosťou od 2. júna 2022 novelizovalo Vyhlášku č. 371/2015 Z. z., ktorá okrem iného upravuje aj podmienky zabezpečenia triedeného zberu pre papier, plasty, obaly z kovu, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky.

Čo sa zmenilo pri nakladaní so stavebnými odpadmi?

13.8.2022

Bc. Zuzana Čachová

S účinnosťou od 1. júla 2022 boli schválené viaceré legislatívne zmeny pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Hlavným cieľom týchto zmien je odkloniť stavebné odpady zo skládok a podporiť ich zhodnotenie a recykláciu.

Ako môžu obce získať príspevok za zber bioodpadu?

21.6.2022

Bc. Zuzana Čachová

Od 1.1.2021, resp. s možným odkladom až od 1.7.2021, boli mestá a obce povinné zaviesť na  celom svojom území triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej len „BRKO“). Táto povinnosť okrem iného pre obce priniesla aj výrazné zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo.

Povinnosti obcí v oblasti odpadov od 1. januára 2022

14.2.2022

Zuzana Čachová

Na plecia samospráv je uložených množstvo povinností z rôznych oblastí. V tomto článku sú zhrnuté tie, ktoré sa týkajú „odpadovej“ problematiky. Niektoré sú nové, niektoré sa opakujú každý rok. Čo teda v odpadoch musia obce aktuálne plniť?

Čo s odpadom z testovania obyvateľov na COVID19?

13.12.2021

Bc. Zuzana Čachová

Horúcou hospodárskou témou týchto dní je ako správne nakladať s odpadom z testovania. Šťastný to zamestnávateľ, ktorý má 100 %-nú zaočkovanosť zamestnancov a nemusí sa zaoberať podobnými starosťami, no to je zrejme skôr svetlá výnimka. Všetci ostatní  organizácie, školy, škôlky, úrady, právnické osoby či drobní podnikatelia, sa povinnému testovaniu zamestnancov vyhnúť nevedia a musia čeliť mnohým problémom, ktoré so zabezpečovaním tejto povinnosti vznikajú. Napr. i problému kam vyhodiť odpad, ktorý z testovania vznikne.

Zmeny v zákone o odpadoch a ich dopad na obce

2.11.2021

Zuzana Čachová

Posledná novela zákona o odpadoch zo septembra 2021 prináša viac ako 90 legislatívnych zmien a niektoré z nich sa viac či menej dotýkajú aj miest a obcí. Prinášame prehľad tých najdôležitejších.

Triedený zber a povinnosti pre školy a školské zariadenia

27.10.2021

Zuzana Čachová

Zo znenia zákona o odpadoch vyplýva školám a školským zariadeniam od 01. júla 2020 nová povinnosť. Ide o oznamovaciu povinnosť, ktorá sa týka školou organizovaného zberu triedeného odpadu.

Ovplyvní zálohovanie triedený zber v obci ?

12.10.2021

Bc. Zuzana Čachová

Zálohovanie jednorazových PET fliaš a plechoviek sa  blíži.  Predpokladaným termínom zavedenia je 1.1.2022. Od tohto termínu by na Slovensku mal začať fungovať nový systém zberu plastových a kovových nápojových obalov, od ktorého sa očakáva zvýšenie miery vytriedenia zo súčasných 60 % na 90 %.

Poplatky za odpad pri paušálnom vs. množstvovom zbere

5.10.2021

Bc. Zuzana Čachová

Predchádzajúci článok sa venoval  účelu poplatku za odpad,  a ktoré náklady je možné premietnuť do jeho výšky. Bolo spomenuté, že obec by nemala dotovať odpadové hospodárstvo a mala by sa snažiť určiť výšku poplatku za odpad tak, aby boli náklady a výnosy vzájomne v rovnováhe. Definitívnym termínom na určenie výšky poplatku za odpad na nasledujúci kalendárny rok je posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré býva obvykle v decembri.

Na aký účel slúži poplatok za odpad ?

24.9.2021

Bc. Zuzana Čachová

Náklady obcí súvisiace so zabezpečením povinností odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“ ) a výnosy z vybratých poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „ KO  a DSO“ ) sú veľmi úzko previazané.  Oprávnenosť nákladov a ich krytie výnosmi z vybratého poplatku je upravené dvoma zákonmi, a to zákonom o odpadoch a zákonom o poplatkoch.

Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti

4.9.2021

Bc. Zuzana Čachová

V zmysle zákona o odpadoch je povinnosťou obcí zabezpečovať triedený zber aj pre kuchynské oleje a tuky z domácností. Túto povinnosť majú obce už od 1.1.2016 a nie je možné uplatňovať si nejakú výnimku na neplnenie tejto povinnosti, ako to bolo možné  v prípade zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Zodpovednosť za drobný stavebný odpad

24.8.2021

Zuzana Čachová

Zákon o odpadoch upravuje aj problematiku nakladania so stavebnými odpadmi, pričom rozlišuje dva zásadné pojmy, a to:

Bude sa musieť odpad vážiť?

2.7.2021

Bc. Zuzana Čachová

Dňa 5.5.2021 bola schválená novela zákona o odpadoch č. 216/2021, ktorá mení znenie § 16 ods. 10 týkajúce sa povinnosti váženia odpadu.

Máte zabezpečený zber kuchynských bioodpadov ?

28.6.2021

Bc. Zuzana Čachová

Ostáva už len pár dní k zavedeniu zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej „BRKO“). Zber tohto odpadu nemôže byť realizovaný ľubovoľným spôsobom, ale musí rešpektovať podmienky a štandardy určené vyhláškou.

Nové podmienky pre triedený zber – najvyšší čas na prípravu

21.6.2021

Bc. Zuzana Čachová

Koncom roku 2020 boli v rámci novelizácie vyhlášky č. 348/2020 Z. z. zadefinované nové podmienky pre vykonávanie triedeného zberu. Tieto podmienky musia byť zabezpečené najneskôr 1. januára 2023.

Ochrana stojísk a nádob pred medveďom

27.5.2021

Bc. Zuzana Čachová

Zákon o odpadoch v § 14 písm. j) ukladá držiteľovi odpadu povinnosť v určených oblastiach zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.  Vymedzenie oblastí výskytu medveďa hnedého,  v ktorých vzniká povinnosť zabezpečiť odpad osobitným spôsobom a podrobnosti o spôsobe zabezpečenia odpadu ustanovuje Ministerstvo životného prostredia vo vyhláške.

Nový príspevok z Environmentálneho fondu k triedeniu BRKO

25.5.2021

Bc. Zuzana Čachová

Dňom 15.3.2021 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorá upravuje nárok miest a obcí na nový príspevok z Environmentálneho fondu. Tento príspevok sa vytvára za účelom podpory a motivácie pre samosprávy k zavedeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynské odpadu (ďalej len „BRKO“)  na svojom území.

Úprava odpadu pred skládkovaním

3.5.2021

Bc. Zuzana Čachová

V zákone o odpadoch novelou  z roku 2019  pribudol do §13 nový bod 9, ktorý hovorí, že nemožno uložiť na skládku odpady, ktoré neprešli úpravou.  Nová vyhláška podrobnejšie špecifikuje konkrétne podmienky tohto zákazu. Návrh Vyhlášky predpokladá postupné sprísňovanie podmienok skládkovania, a to od 1. januára 2021, 1. januára 2023 a následne od 1. januára 2027.

Aké informácie o odpadoch musí obec zverejňovať

26.4.2021

Bc. Zuzana Čachová

Obec je povinná okrem zverejnenia Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na svojom území  zverejniť aj iné dokumenty a informácie v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

V minulosti medzi strategické dokumenty, ktoré obec musela zverejňovať na svojom webovom sídle, patril aj Program odpadového hospodárstva obce. Od 1.1.2020 bol § 10 zákona o odpadoch zrušený a obci už nevzniká povinnosť vypracovávať a zverejňovať tento dokument.

Doklady potrebné k vybaveniu malej kompostárne

26.3.2021

Zuzana Čachová

Zriadenie malej kompostárne ani jej prevádzka nie je po administratívnej stránke zložitý proces. Pred samotným spustením prevádzky malej kompostárne treba požiadať príslušný úrad o jej povolenie.

Podmienky zriadenia malej kompostárne

26.3.2021

Zuzana Čachová

Snahou každého mesta či obce v súčasnosti je dosiahnuť čo najvyššie % vytriedenosti, ukladať čo najmenej odpadov na skládku a dosahovať optimálne náklady na odpadové hospodárstvo. Jedným z opatrení ako tento cieľ dosiahnuť, je napríklad zriadenie malej kompostárne.

Ako čo najlepšie vypočítať % vytriedenosti obce a prečo?

12.2.2021

Zuzana Čachová

Prinášame prehľad povinností  k %-tuálnej vytriedenosti odpadu a sumár povinností na február 2021.

Ako zaviesť zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od 1.1.2021

25.1.2021

Zuzana Čachová

Prinášame praktický návod ako je možné riešiť situáciu so zmenami v problematike odpadov, ktoré sú účinné od 1.1.2021.

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť

3.2.2016

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 

Postup obce pri nakladaní s čiernymi skládkami

19.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Nakladanie s odpadmi upravuje zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom základné zásady nakladania s odpadmi sú zakotvené v § 18 tohto zákona. Ide o zásady, ktoré platia nielen pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ale aj s ostatnými kategóriami odpadu.

Odborné stanoviská (2)

Program odpadového hospodárstva SR 2021 – 2025

29.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.11.2021 Vláda SR schválila program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025. Program stanovuje základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR a z aktuálne platných právnych predpisov EÚ.

Zmluvy a rámcové dohody na odvoz odpadu na dlhšie obdobie

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Verejný obstarávateľ požiadal Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o vydanie metodického usmernenia k uzavretiu zmlúv (na dlhšie obdobie ako sú 4 roky) na poskytovanie služieb odpadového hospodárstva, a to:

Prípadové štúdie (27)

Sadzba miestneho poplatku za odpady pri neprevzatí zberných nádob

6.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

V akej výške má obec vyrubiť poplatok za odpad v prípade, ak ide o FO podnikateľa/PO, ktorá je zapojená do neváženého množstvového zberu, avšak nesplní si povinnosť a nádoby si neprevezme? Je obec v takomto prípade oprávnená vyrubiť poplatok aspoň vo výške zodpovedajúcej najmenšiemu objemu a počtu vývozov?

Poplatok za odpad podnikajúcej fyzickej osoby s trvalým pobytom v obci

11.12.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Ak v obci, kde je zavedený množstvový zber odpadu, má trvalý pobyt fyzická osoba, ktorá má zároveň v tomto mieste trvalého pobytu prevádzkareň ako fyzická osoba – podnikateľ, má platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady len z titulu trvalého pobytu alebo aj z titulu podnikania v mieste trvalého pobytu?

Postup pri vyrubenom poplatku za odpad a zmenam udajov pocas roku

13.11.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Ako máme postupovať v prípade ak mesto vydalo rozhodnutie na vyrubenie poplatku (nevážený množstvový zber pri PO a podnikateľoch), ktorým vyrubilo poplatok na rok 2023 a v priebehu roku 2023 príde k oznámeniam zmeny údajov potrebných pre vyrubenie poplatku, čím sa výška poplatku zmení?

 

Rozdielne určenie poplatku za množstvový zber

28.7.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže mesto zaviesť povinne nevážený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre určitý typ poplatníka (podnikateľské subjekty, právnické osoby) na celom území mesta?

Pôvodca odpadu a plnenie poplatkovej povinnosti v prípade prenajímateľov nehnuteľností

30.5.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Je prenajímateľ objektu/správca povinný prevziať poplatkovú povinnosť za odpady resp. preberá ju automaticky alebo ju môže prevziať za svojich nájomcov (čo oznámi správcovi dane)? Ak tak neurobí, poplatkovú povinnosť za ostatných nepreberá? 

VZN k podmienkam držania psov a psie exkrementy

25.4.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Vo VZN o niektorých podmienkach držania psov je potrebné mať aj ustanovenie týkajúce sa znečisťovania verejného priestranstva. Prosíme o vyjadrenie, či psí exkrement je zmesový odpad a či sa na tieto psie exkrementy môžu použiť nádoby na zmesový odpad. 

Poplatková povinnosť podnikateľov za komunálny odpad

22.3.2023

Mgr. Helena Laposová

Vzniká povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad aj podnikateľským subjektom, ktorí sú vlastníci napr. záhrady na území obce? Vzniká poplatková povinnosť podnikateľským subjektom aj za nehnuteľnosť, ktorá nie je prevádzkarňou, napr. za priestor skladu, ktorý majú v nájme?

Zber odpadu príspevkovou organizáciou mimo územia obce

6.2.2023

Mgr. Helena Laposová

Je možné, aby mestská príspevková organizácia mala v zriaďovacej listine uvedenú ako hlavnú činnosť aj zber odpadu pre iné subjekty ako je zriaďovateľ?

Obmedzenie vývozu komunálneho odpadu od neplatiča

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže obec nevyvážať odpad od neplatičov poplatku za komunálne odpady?

Vyrubenie poplatku za komunálny odpad právnickým osobám

28.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Majú zmeny v zákone o odpadoch vplyv na povinnosť firiem a organizácii platiť obci poplatok za komunálny odpad?

Náklady na mzdu zamestnanca ako časť poplatku za odpad?

25.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Obec by chcela zamestnať zamestnanca, ktorý by mal v pracovnej činnosti prácu s odpadmi na zbernom dvore v obci. Je možné do poplatku za komunálny odpad zahrnúť aj jeho mzdu?

Náklady na kľúče k stojiskám či uzamykateľným kontajnerom na odpad

23.10.2021

Mgr. Helena Laposová

V meste sú umiestnené uzamykateľné kontajnery na odpad, ku ktorým každý byt obdrží 2 kľúče zadarmo. Môže mesto vyberať poplatok ak obyvateľ kľúč stratí alebo žiada o nový?

Zníženie poplatku za bývanie „na samote“ a pre chatárov

6.7.2021

Bc. Zuzana Čachová

Na samote za obcou býva rodina, ktorá platí miestny poplatok za KO avšak zberné auto tam nezachádza, takže odpad si vozia samy do obce. Je možné im na tomto základe znížiť miestny poplatok? Ďalej ako postupovať pri chalupároch, keď tvrdia, že v obci odpad netvoria a vozia si ho domov?

Likvidácia nebezpečného odpadu a zodpovednosť zaň

25.5.2021

Bc. Zuzana Čachová

V obci máme problém s nebezpečným odpadom, konkrétne s likvidáciou eternitu. Niektorí občania sa dožadujú, aby obec zorganizovala zber a oslovila spoločnosť, ktorá sa likvidáciou zaoberá. Má tieto odpady riešiť obec?

"Nelegálna skládka" obyvateľov a postup obce

17.5.2021

Zuzana Čachová

Aké možnosti má obec, keď sa jedná o rôzne druhy odpadov na pozemku obyvateľov so znakmi nelegálnej skládky; dotknutí neprispôsobivý občania nespolupracujú, či nereagujú na upozornenia, sú nemajetní (v prípade uloženie sankcie, či odstránenia odpadu na ich náklady je to nevymožiteľné), vstup na pozemok neexistujúceho vlastníka je bez súhlasu tam bývajúcich obyvateľov nemožný.

Nárok na príspevok z Environmentálneho fondu

15.3.2021

Zuzana Čachová

Prinášame prehľad povinností, ktoré je potrebné splniť pre uplatnenie si nároku na príspevok z Environmentálneho fondu.

Predaj kalamitného dreva z parkov

17.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec predávať drevo z parku? Ide o tzv. kalamitné drevo. Bude postačovať schválenie napr. smernice o pravidlách predaja dreva, kde bude uvedený aj cenník?

Netriedenie odpadu občanom a jeho zodpovednosť

18.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Čo mám robiť ak viem, že niekto neseparuje odpad? Aké sú sankcie pri netriedení odpadu, a kde možno toto konanie oznámiť?

Poplatok za kuchynský odpad pri čiastočnom kompostovaní obyvateľmi

30.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Takmer 98% domácností žijúcich v bytových domoch nám predložilo čestné vyhlásenie, že kuchynský odpad kompostujú. Asi 2% domácností požiadali o vývoz spred domu. Poslanci obecného zastupiteľstva majú jednoznačný názor, že cenu služby vývozu BRKO týmto 2% domácnostiam obec uloží ako samostatnú položku. Množstvový zber zavedený nemáme. Je takýto postup správny?

Bioodpad a podmienky voči podnikateľom v obci

9.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Obec určilo miesto, na ktorú môžu občania vyvážať drevný odpad, ktorý následne obec likviduje štiepkovaním. Na toto miesto začali vyvážať veľké množstvá tohto odpadu miestni podnikatelia z výsledkov ich podnikateľskej činnosti. Môžeme zakázať na určené miesto ukladanie tohto odpadu podnikateľmi? Ako by mali podnikateľské subjekty tento odpad likvidovať, či skladovať?

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní žúmp

16.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Obec určila v návrhu VZN, že užívateľ žumpy je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Nemali by napísať aj na základe akého zákona? Alebo obec môže ukladať obyvateľom povinnosti, ktoré nemajú oporu v zákone?

 

 

Použitie príjmov z poplatkov z Environmentálneho fondu

3.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže mesto z príjmu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku z Environmentálneho fondu uhrádzať zmluvnému partnerovi faktúry za zber, odvoz, zneškodnenie alebo zhodnocovanie komunálneho odpadu? Môže mesto z tohto príjmu financovať napr. výstavbu stojísk pre zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách?

 

Kam s odpadovými olejmi?

12.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Kam s odpadovými olejmi?

Okruh subjektov povinných používať lapače tukov

22.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Zníženie poplatku za odpad

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné upustiť od vyberania poplatku za zber odpadu, príp. vyberať poplatok v nižšej sume?

Určovanie počtu zberných nádob

16.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Podľa akého kritéria sa majú vo VZN obce prideľovať zberné nádoby pre rodinný dom, podľa počtu osôb či podľa počtu domácností?

Povinnosť obce vykonávať triedený zber komunálnych odpadov

14.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá otázkou týkajúcou sa vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (51)

Povinnosť zaplatiť úroky z omeškania prevádzkovateľovi skládky

7.6.2024

Monika Grichová

Povinnosť vlastníkov prevádzok zabezpečiť nádoby na zber odpadu

11.3.2024

Simon Čačaný

Plošné oslobodenie od poplatku za odpad a narušenie účelu zákona

26.2.2024

Alexandra Močárová

Odvoz zmesového komunálneho odpadu a výber nádoby

6.12.2023

Simon Čačaný

Zúženie okruhu osôb odovzdávajúcich odpad na zberný dvor

16.11.2023

Simon Čačaný

Označovanie zberných nádob nálepkami a neodvážanie odpadu

13.9.2023

Simon Čačaný

Povinnosť vedenia evidencie o odpadoch

4.9.2023

Alexandra Močárová

Právo doživotného bývania a poplatky za odpad

5.6.2023

Simon Čačaný

Duplicitne upravená povinnosť k zneškodňovaniu obsahu žúmp

10.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Zníženie poplatku za „bio“ odpad

31.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Uchovávanie dokladov o zneškodňovaní obsahu žúmp

20.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Oprávnenie vydať VZN a účinnosť zákona o odpadoch

6.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Nové skutkové podstaty priestupkov vo VZN o odpadoch

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

VZN o odpadoch s nesprávnym pojmom a predĺženou lehotou v rozpore so zákonom

10.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Predĺženie obdobia skládkovania ako podstatná zmena zariadenia

3.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zásypové práce lomu iným ako ťažobným odpadom

14.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Rozhodovanie vo veciach miestnych daní zastupiteľstvom?

13.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Zadávanie služieb v oblasti komunálnych služieb vo verejnom záujme „in house“

2.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Pevná a pohyblivá zložka sadzby miestneho poplatku

28.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Poplatok za odpad vlastníkovi pozemkov

11.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Náklady s odpadom z fotovoltických panelov a rozpor so smernicou

9.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Nezaoberanie sa prekročením kapacity čističky vôd a vydanie stavebného povolenia

4.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Nesprávne pojmoslovie vo VZN a preberanie pojmov zo zákona

17.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Zásada blízkosti a obmedzenie vývoz odpadu z miesta vývozu alebo zberu

23.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Špecifikácia kontajnerov na odstránenie psích výkalov

19.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako daň?

15.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Kvalitatívne parametre odôvodnenia vyrubeného poplatku za odpad

10.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vyrubenie miestneho poplatku bez uvedenia spôsobu výpočtu poplatku

7.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Preskúmanie zákonnosti správy o environmentálnej kontrole

13.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Odpustenie poplatku za odpad na základe zrušeného rozhodnutia

19.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podmienky na prepravu nebezpečného odpadu medzi členskými štátmi

14.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Úpravy skutkových podstát priestupkov v oblasti odpadov obcou

10.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť pôvodcov odpadu zabezpečiť odpad pred medveďmi?

10.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Rozsah kompetencii obce v oblasti odpadov

30.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Svojvoľné konanie správcu dane o odvolaní

7.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zisťovacia povinnosť subjektu o pôvode kovového odpadu

5.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podrobnosti o nakladaní s odpadmi obyvateľov obce

26.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Poplatky za spracovanie odpadu neziskovou organizáciou ako forma štátnej pomoci?

11.12.2020

Mgr. Monika Ivanová

Kal z odpadových vôd kvalifikovaný ako odpad?

6.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz používania jednorazového plastového riadu na kultúrnych podujatiach

23.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Topoľčany z 25.10.2019 - Nové skutkové podstaty a iný strop sankcie vo VZN o odpadoch

24.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Trnava z 21.9.2018 - Sankčné postihy v rámci ochrany ovzdušia

16.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Žilina z 26.4.2018 - Určenie sankcii a porušenia povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

25.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 27.4.2018 - Protiprávne uloženie stavebného odpadu - konkurencia právnych úprav v rámci potrestania

20.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Pezinok z 20.4.2018 - VZN mesta o zneškodňovaní žúmp a ich evidencii

28.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 17.6.2015 - Odvolanie proti rozhodnutiu obce vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

7.3.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 23.5.2018 - K zabezpečeniu zberu oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín

17.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - Množstvový zber odpadu

30.11.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Súdny dvor Európskej únie z 15.1.2013 - Právo na informácie o povoľovacom konaní na skládku odpadu

8.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 23.7.2009 - Subsidiarita ukladania sankcií v zmysle zákona o odpadoch

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (4)

NKÚ – Čistiarne Odpadových vôd a odkanalizovanie SR

7.11.2023

Simon Čačaný

NKÚ – kontrola riadenia skládok a skládkovania odpadov

7.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ – kontrola nakladania s plastovým odpadom

6.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ – kontrola inštitúcií na kontrolu prevádzok skládkovania odpadov

26.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.