Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov (1)

11.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 10.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Hlavným cieľom návrhu nariadenia je ustanoviť položky a sadzby za uloženie výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov v nadväznosti na novelizáciu § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení kovovej ortuti v znení neskorších predpisov.

 

 

Výška poplatkov za uloženie odpadov a prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

6.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 02.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. 

Stavebné odpady a odpady z demolácií (1)

6.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 02.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. 

Zmena Programu odpadového hospodárstva SR 2021 – 2025

30.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24.04.2024 vláda schválila Zmenu národného strategického dokumentu Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025. Zmena programu sa týka potrebného zosúladenia s právnymi predpismi Európskej únie, konkrétne so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, účinnej do 17.08.2025, pričom od 18.08.2025 ju nahradí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1542 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES.