eGovernment/eDáta

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy.

Cieľom elektronizácie verejnej správy je znížiť neproduktívny čas strávený vybavovaním úradných záležitostí, minimalizovať chybovosť, eliminovať viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov. Občan i podnikateľ by mali v budúcnosti vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste, prípadne priamo z domu, kancelárie, prostredníctvom svojho počítača.

V inštitúte eGovernment budeme prinášať a spracúvať právnu problematiku, ktorá je spojená s informatizáciou a elektronizáciou procesov v samospráve a verejnej správe.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (15)

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)v platnom znení Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe v platnom znení Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v platnom znení Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v platnom znení Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v platnom znení Zákon č. 351/2010 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v platnom znení Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchodev platnom znení Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám(zákon o slobode informácií)v platnom znení Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente v platnom znení Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v platnom znení Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v platnom znení Vyhláška č. 78/2020 - Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Právne predpisy v príprave (5)

Povinnosti orgánov verejnej moci podľa zákona o e-Governmente

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 17.02.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky MIRRI SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente. Návrh vyhlášky bude vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia upraveného v § 59 ods. 1  písm. b) a d) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Novela zákona o elektronických komunikáciách

13.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Návrh zákona obsahuje ustanovenia, pri ktorých z aplikačnej praxe vyplynula potreba ich doplnenia, resp. spresnenia.
Návrh zákona zároveň reaguje na novely ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorými bola rozšírená jeho pôsobnosť aj na predsedov a podpredsedov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravného úradu, ktorí sa týmto zaradili medzi verejných funkcionárov podľa Čl. 2 ods. 1 písm. zb) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.

IT vo verejnej správe

10.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 22.12.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. Cieľom návrhu zákona je reagovať na aplikačné problémy v praxi súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“) týkajúcich sa pôsobnosti tohto zákona.

Elektronická verejná správa

10.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 22.12.2022 bol v MPK zverejnený návrh legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe.  Návrh legislatívneho zámeru je súčasťou plnenia záväzku vyplývajúceho z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024, ktorý spočíva vo zvýšení kvality elektronických služieb a zlepšovaní dostupnosti k nim.

Akčný plán digitálnej transformácie SR na roky 2023-2026

23.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.12.2022 vláda SR schválila Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026. Materiál priamo nadväzuje na Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 337 a vyplýva zo Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 206.

Dôvodové správy (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (10)

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly

15.3.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa zameriame na elektronický výkon základnej finančnej kontroly po novele zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“), ktorá bola vykonaná zákonom č.39/2022 Z. z. a nadobudla účinnosť 1.marca 2022.

Digitalizácia účtovníctva a elektronický účtovný záznam

15.3.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorníme na novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve zákonom č. 456/2021 Z. z., účinnú od 1. januára 2022. Zameriame sa na vysvetlenie, čo je elektronický účtovný záznam a aké požiadavky sú naň kladené.

Otázky evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

27.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Jednu z foriem podnikania fyzických osôb predstavuje samostatne hospodáriaci roľník. Základným právnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v platnom znení. Odborný článok sa venuje nevyhnutným krokom, ktorých splnenie   umožňuje fyzickej osobe vykonávať činnosť v zmysle zákona o súkromnom podnikaní ako samostatne hospodáriaci roľník.

Nový zákon o údajoch, výzvy na manažment dát a procesy vo vývoji eGovernmentu

23.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Od 14. augusta 2019 prebieha pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu zákona o údajoch, ktorý ma za cieľ vytvoriť moderný dátový štát, s cieľom rozhodovania založeného na presných, ľahko dostupných a predovšetkým aktuálnych údajoch. Prípravu tohto zákona zabezpečuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPV).

Druhá vlna stop byrokracii

8.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe. Orgány verejnej moci tak budú postupne podľa delenej účinnosti zákona o byrokracii povinné získavať údaje o fyzických a právnických osobách z ďalších zdrojových registrov ako informačných systémov verejnej správy.

Zmeny pri výkone verejnej moci elektronicky

30.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 1. augusta 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 211/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej ako „zákon o e-Governmente“). 

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a nové povinnosti pre obce

22.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zákonom o zaručenej elektronickej fakturácii (ďalej ako „zákon o ZEF“) dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku. Zákon nadobúda účinnosť 1.8.2019. Z hľadiska povinností zavádzaných zákonom o ZEF je smerodajný článok 7 smernice, v zmysle ktorého „členské štáty zabezpečia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou pre elektronickú fakturáciu“. Zavedenie elektronickej fakturácie iniciuje Európska únia a táto aktivita vychádza zo všeobecného konceptu rozvoja digitalizácie komunikácie a stratégie jednotného digitálneho trhu v rámci členských krajín EÚ.

Nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

17.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 27.3.2019 bol v III. čítaní NR SR prerokovaný a schválený návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej ako „ZITVS“), ktorý ruší doteraz účinný zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v platnom znení. Zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019. ZITVS upravuje jednak organizáciu správy informačných technológií verejnej správy, ustanovuje základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a ich správu, a tiež zakotvuje práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia (rozumejú sa ním aj obce, mestá, VÚC) v oblasti informačných technológií verejnej správy v pôsobnosti zákona. 

Podpora petície v elektronickej podobe

15.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na možnosť fyzických a právnických osôb podporiť zostavenú petíciu elektronicky.

Integrované obslužné miesto občana

3.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike integrovaných obslužných miest občana, ktoré slúžia na uľahčenie vybavovania úradných záležitostí.

Odborné stanoviská (3)

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030

21.1.2021

MIRRI

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 je rámcovou nadrezortnou vládnou stratégiou, ktorá definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby.

NKÚ c/a subjekty verejnej správy a ochrana osobných údajov v informačných systémoch VS

11.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najčastejšie otázky k problematike Integrovaných obslužných miest

3.2.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo odpovede na najčastejšie otázky kladené k problematike Integrovaných obslužných miest.

Prípadové štúdie (10)

Podpisovanie a doložka právoplatnosti elektronického dokumentu

6.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Kto podpisuje elektronický úradný dokument (rozhodnutie správneho orgánu), ktorý sa doručuje prostredníctvom elektronickej schránky? Môže takéto rozhodnutie podpísať aj poverený zamestnanec? Ako sa vyznačuje doložka právoplatnosti na elektronickom úradnom dokumente?

Listinný rovnopis pri neúspešnom elektronickom doručovaní

5.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Je potrebné fyzicky podpísať listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu, ktorý sa adresátovi doručuje poštou z dôvodu, že elektronický dokument (rozhodnutie správneho orgánu) nebolo možné doručiť prostredníctvom elektronickej schránky?

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce na slovensko.sk

25.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Je obec povinná zverejňovať návrh záverečného účtu obce na www.slovensko.sk?

K povinnosti obce zverejňovať dokumenty na CUET

23.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aké dokumenty musia obce povinne zverejňovať na „CUET“?

Povinné doručovanie do eschránok fyzickým osobám?

7.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Od kedy má orgán verejnej moci povinnosť komunikovať s fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom elektronicky? Má orgán verejnej moci povinnosť skúmať, či takýto subjekt má elektronickú schránku aktivovanú?

Skenový podpis na rozhodnutí o vyrubení miestnej dane

4.12.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Je v súlade s príslušnými zákonmi SR, ak je na rozhodnutí o vyrubení miestnej dane alebo poplatku, ktoré je tlačovým výstupom z používaného IS, podpis správcu dane a pečiatka mesta v skenovanej podobe ako súčasť formulára rozhodnutia, t.j. vytlačené rozhodnutie je už úplné, nie je potrebné ho podpisovať ani pečiatkovať?

Elektronický podpis na rozhodnutiach obce

22.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Mesto vydáva rozhodnutia, ktoré podpisuje primátor. Môže primátor splnomocniť osobu (referenta) MsÚ, ktorý by právnickým osobám takéto rozhodnutia zasielal elektronicky, teda so svojím podpisom (elektronickým podpisom referenta)? 

Elektronický občiansky preukaz starostu – povinne?

24.11.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Je povinnosťou starostu obce ako štatútara obce mať od 1.1.2017 občiansky preukaz s čipom?

 

 

 

Termín výkonu verejnej moci elektronicky a prechodné ustanovenia

17.10.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Odkedy vzniká pre obce a mestá poskytovať svoje služby elektronicky, ak ustanovenie § 60 ods. 7 Zákona o e-governmente hovorí o tom, že orgán verejnej moci je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 5 do 1. marca 2017.

Udáva tento zákon pre mestá a obce aj nejaký iný termín od 1.11.2016?

Vytvorenie e-mailových adries obce

2.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je obec/mesto povinné okrem formátu emailovej adresy meno.priezvisko vytvoriť aj iné ako napr. sekretariát, kontrolór atď.?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)

Forma podpisu starostu na rozhodnutí obce

6.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (5)

NKÚ- Kontrola NASES vo veci Ústredného portálu verejnej správy

5.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a Obce_Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov

16.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a subjekty verejnej správy a ochrana osobných údajov v informačných systémoch VS

11.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a obce eGovernment a informačné systémy obcí a miest

29.11.2019

Administrátor

NKÚ c/a 70 obcí s počtom obyvateľov do 20 000

13.4.2018

Administrátor

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (35)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.