Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novela infozákona

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 21.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie).

Zjavne nedôvodná námietka EIA

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.05.2022 bol NRSR predložený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorého cieľom je zabrániť obštrukciám šikanózneho charakteru zo strany jednotlivcov spomedzi verejnosti.  Návrh zachováva právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvára predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie jednotlivých rozhodnutí v reálnom čase.

Stav územného rozvoja SR

23.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa posúdi, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Na podklade výsledku prerokovania Správy sa rozhodne o potrebe aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

Zmeny pre verejného ochrancu práv a komisárov v sociálnych zariadeniach

23.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, ktorého cieľom je vytvoriť národný preventívny mechanizmus v zmysle ustanovení Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Novela zákona o cestnej premávke – vodičské oprávnenia a porušenie pravidiel cestnej premávky

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 16.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorej cieľom je predovšetkým prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch v časti, ktorá sa týka zmien v smernici o vodičských preukazoch. Obsahom zmien je zosúladenie minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE so smernicou o vodičských preukazoch.