Životné prostredie

Obec na úseku životného prostredia
  1. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia,
  2. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
  3. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej správy
  4. vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
  5. vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny,
  6. vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva,
  7. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia,
  8. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred povodňami,
  9. vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (20)

Zákon č. 17/1992 Zb. oživotnom prostredí vplatnom znení Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Zákon č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody akrajiny vplatnom znení Zákon č. 364/2004 Z. z. ovodách vplatnom znení Zákon č. 442/2002 Z. z. overejných vodovodoch averejných kanalizáciách vplatnom znení Zákon č. 139/2002 Z. z. orybárstve vplatnom znení Zákon č. 7/2010 Z. z. oochrane pred povodňami v platnom znení Zákon č. 137/2010 Z. z. ovzdušívplatnom znení Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení Zákon č. 223/2001 Z. z. oodpadoch vplatnom znení Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Vyhláška č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody akrajiny vplatnom znení Nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochv platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortutiv platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovv platnom znení

Právne predpisy v príprave (3)

Fluórované skleníkové plyny

6.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 30.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Cieľom návrhu novely sú pripravované zmeny v aktuálnej právnej úprave vzhľadom na potrebu prispôsobenia a implementácie nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2024/573 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) 517/2014. Cieľom navrhnutých opatrení a požiadaviek v nariadení 2024/573 je sprísniť obmedzenia týkajúce sa emisií vybraných F-plynov.

Opatrenia na úseku environmentálnej záťaže

12.1.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 22.12.2023 NRSR schválila vládny  návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom právnej úpravy je potreba odstránenia problémov a zákonných nedostatkov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.  

Pripravované zmeny zákona o envirofonde

13.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.08.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa sleduje zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne na environmentálny účel, neboli použité v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky.

Dôvodové správy (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Povinnosti VÚC na úseku ochrany pred povodňami

4.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Sumár práv a povinností vyššieho územného celku na úseku ochrany pred povodňami

Osobitosti inundačného územia

17.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Článok sa zaoberá právnym charakterom inundačného územia a jeho osobitosťami.
Odborné stanoviská (2)

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR n zmenu klímy

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 30.08.2021 schválila Vláda SR akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Zmena klímy ako fenomén 21. storočia sa stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. Aj keď sú prejavy zmeny klímy na celom svete a v regiónoch rôzne, jej nepriaznivé dôsledky na sociálno-ekonomické a prírodné systémy sú stále významnejšie a vyžadujú si aktívne riešenie.

Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska súčinnosti stavebného úradu s dotknutými orgánmi

17.9.2012

MVRR SR

Metodické usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k zjednoteniu postupu stavebných úradov v prípadoch, kedy považovať samosprávny kraj za dotknutý orgán 
Prípadové štúdie (3)

Sadza poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu

25.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

V obci máme zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu už niekoľko rokov. V nasledujúcom kalendárnom roku plánujeme zaviesť množstvový zber aj pre komunálny odpad. Akú sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady máme použiť?

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme ako obec povinní zabezpečiť dočasný prístup k pitnej vode pre obyvateľov rómskych osád, ktorí si nosia vodu zo zdroja bez overenej kvality vody? 

Súhlas na výrub dreviny na pozemku v spore o určenie vlastníka

31.10.2017

Mgr.Miriama Draškovičová

Môže obec vo veci výrubu drevín vydať rozhodnutie – súhlas na výrub drevín, keď prebieha na súde konanie ohľadom určenia vlastníctva k pozemku, na ktorom drevina určená na výrub rastie? Žiadateľ je vlastníkom pozemku v celistvosti. 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Najvyšší súd SR z 2.8.2011 - Námietka v územnom konaní

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 25.1.2012 - Postup obce pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie

11.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (14)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.