Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Výpočet podielu uznaného športu 2025

13.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 10.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025. Návrh nariadenia vlády vychádza z nariadenia vlády č. 357/2023 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024. Oproti tomuto nariadeniu návrh nariadenia vlády len aktualizuje príslušné roky.

Metodika na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025

18.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 16.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025. Cieľom návrhu nariadenia vlády je ustanovenie metodiky na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025, ktorý predstavuje jeden zo základných parametrov na výpočet príspevku uznanému športu. Základný rámec pre výpočet podielu uznaného športu ustanovuje príloha č. 3 k zákonu o športe, pričom nariadenie vlády každoročne ustanovuje spôsob výpočtu jednotlivých parametrov, z ktorých sa následne vypočítava podiel uznaného športu.

 

Kompenzačný príspevok sociálnemu zamestnancovi a kariérne stupne

4.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 03.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Cieľom návrhu zákona je zaviesť kompenzačný príspevok, zosúladiť úpravu sociálneho pracovníka s predpismi v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a upraviť podmienky zaradenia do vyšších kariérnych stupňov pri športovcoch, tréneroch a umelcoch.

Služby zahraničného športového odborníka a informačný systém športu

26.3.2024

JUDr. Monika Ivanová

Môže zahraničný tréner pochádzajúci z krajiny EÚ poskytovať slovenskej športovej organizácii trénerské služby na základe obchodnoprávneho vzťahu napriek tomu, že nemá oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie podľa zákona o športe? Ako bude takýto tréner registrovaný v informačnom systéme športu?

Vykonanie skúšky k zbrojnému pasu

25.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 22.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Cieľom návrhu vyhlášky je upraviť podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa, o vydanie zbrojného preukazu a o spôsobe započítania tejto skúšky alebo jej časti, spôsobe vedenia záznamových kníh v listinnej podobe držiteľmi skupiny F zbrojného preukazu, spôsobe vedenia elektronickej evidencie zbraní, streliva, určených komponentov streliva pri podnikaní na úseku zbraní a streliva v elektronických záznamových knihách, podmienkach prechovávania alebo skladovania streliva, určených komponentov streliva a ich zabezpečenie zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie, európskom zbrojnom pase, obsahu lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici, podmienkach zabezpečenia zbrane alebo streliva proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu počas ich verejného vystavovania, náležitostiach potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením alebo zničením, alebo výrobou jej rezu.