Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Metodika na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 25.07.2023 bolo v MPK zverejnené Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024. Cieľom je úprava vzorcov uvedených v prílohách. Návrh nariadenia vlády upravuje obe metodiky, resp. pravidlá výpočtu prostredníctvom viacerých vzorcov vo svojich prílohách, ako aj ustanovuje hodnoty váh.

Rozšírenie telesnej a športovej výchovy na školách

30.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon ć. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.

Nový zákon o športe

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o športe. Ide o nový návrh zákona, ktorému predchádzalo vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, kde sa pristúpilo k zmene filozofie a pôvodný zámer o novelizáciu zákona o športe sa nahradil požiadavkou a potrebou komplexne nového zákona o športe, upraveného na základe výsledkov pripomienkového konania.

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

17.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.