Daňový úrad

Obec rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu v rámci originálnej pôsobnosti.

Vo všeobecnosti je daňová oblasť pre obec jednou z najpodstatnejších, nakoľko dane tvoria väčšinu jej príjmov.

V zmysle čl. 65 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce.

Daňovými príjmami obce sú:

  1. podielové dane v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
  2. miestne dane a miestne poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, tzn.:
         a)    daň z nehnuteľností,
         b)    daň za psa,
         c)    daň za užívanie verejného priestranstva,
         d)    daň za ubytovanie,
         e)    daň za predajné automaty,
         f)     daň za nevýherné hracie prístroje,
         g)    daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
         h)    daň za jadrové zariadenie,
         i)     miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  • miestne dane
  • miestne poplatky
  • daňové konanie

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (4)

Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj

14.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „ZMP“), ktorá do praxe prináša viaceré zmeny.

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

19.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.

Odvolanie podané na základe neoverenej plnej moci voči správcovi dane v rámci daňového konania začatého do 31.12.2011

22.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Posúdenie postupu správcov dane v prípade odvolania daňovníkom podaného na základe neoverenej plnej moci v daňovom konaní začatom do 31.12.2011

Správa dane z motorových vozidiel

4.10.2012

JUDr. Martina Paluskova

Správa dane z motorových vozidiel je upravená v § 99 ods. 5 až 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

Odborné stanoviská (2)

Práva a povinnosti daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy

1.10.2012

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

V systéme noriem daňového práva nefiguruje samostatná „charta“ práv a povinností daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy, potrebné informácie je možné nájsť predovšetkým v ustanoveniach zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení, ktorý je základnou normou regulujúcou daňový proces a v hmotnoprávnych daňových zákonoch.

Pokyn DRSR k dani z motorových vozidiel

11.9.2012

Daňové riaditeľstvo SR

Zákonom č. 538/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. decembra 2007 zmenený a doplnený zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. K tejto novele vydalo Daňové riaditeľstvo SR pokyn.

Prípadové štúdie (6)

Spôsob úhrady za umiestnenie reklamného pútača

25.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

Akým spôsobom je potrebné riešiť situáciu, keď právnická osoba chce v obci zavesiť na stĺp reklamný pútač (tabuľu, ktorá ukazuje smer k obchodu). Máme uzatvoriť nájomnú zmluvu na stĺp alebo to riešiť ako daň za užívanie verejného priestranstva?

Sadza poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu

25.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

V obci máme zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu už niekoľko rokov. V nasledujúcom kalendárnom roku plánujeme zaviesť množstvový zber aj pre komunálny odpad. Akú sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady máme použiť?

Zánik daňového nedoplatku vs. osobný bankrot

6.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Podľa § 85 ods. 4 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Kedy je možné odpísať pohľadávku z ukončeného osobného bankrotu? Dlh na nájomnom, pokuty a iné nezaplatené záväzky sa vymažú ako daňové nedoplatky?

Započítanie peňažnej pohľadávky náhrady škody vs. vyrubená daň

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné podľa §580 a nasl. Občianskeho zákonníka jednostranne započítať peňažnú pohľadávku občana z titulu náhrady škody s peňažnou pohľadávkou mesta voči daňovníkovi z titulu vyrubenej dane z nehnuteľnosti?

Zánik zodpovednosti za správny delikt

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Daňovú úrad uložil daňovníkovi pokutu za správny delikt. Tento daňovník však zomrel. Môže si pokutu daňový úrad vymáhať od dedičov?

K povinnosti podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na výzvu správcu dane a sankcie

4.10.2012

JUDr. Martina Paluskova

Daňový úrad ako správca dane z motorových vozidiel vyzval daňovníka na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňovník volal na úrad, že túto daň platiť nemusí a tým pádom nemusí ani podávať žiadne priznanie. Je to tak? Môžeme mu dať nejakú sankciu ak toto priznanie nepodá?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (13)

Nesprávne uvedenie pojmu poplatník pri poplatku za rozvoj

27.11.2023

Alexandra Močárová

Zmena účelu stavby pri vyrubovaní dane a nevyužívané stavby

7.11.2023

Simon Čačaný

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva rozhodnutím primátora

24.8.2023

Alexandra Močárová

Pozastavenie prevádzkovania kvízu ako hazardnej hry počas vykonania dozoru

14.7.2023

Simon Čačaný

Neurčité definovanie osobitného užívania verejného priestranstva

30.5.2023

Alexandra Močárová

Cirkevné inštitúcie a športové kluby vs. oslobodenie od dane z nehnuteľností a štátna pomoc

13.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Ušlý zisk a jeho výpočet pri zadržaní oprávneného odpočtu DPH

25.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 30.3.2011 - K úradne neoverenej plnej moci v daňovom konaní

22.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 23.11.2011 - Cestná daň - K právomoci daňového úradu uložiť pokutu za každý predmet zdanenia samostatne

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 10.10.2001 - K zániku zodpovednosti za správny delikt

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 20.6.2002 - K výške pokuty za daňový delikt

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 18.9.2008 - K právu na súdnu ochranu

1.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.