Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Spôsob úhrady za umiestnenie reklamného pútača

25. 11. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Akým spôsobom je potrebné riešiť situáciu, keď právnická osoba chce v obci zavesiť na stĺp reklamný pútač (tabuľu, ktorá ukazuje smer k obchodu). Máme uzatvoriť nájomnú zmluvu na stĺp alebo to riešiť ako daň za užívanie verejného priestranstva?

Sadza poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu

25. 11. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

V obci máme zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu už niekoľko rokov. V nasledujúcom kalendárnom roku plánujeme zaviesť množstvový zber aj pre komunálny odpad. Akú sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady máme použiť?

Opätovné spustenie daňových konaní

21. 9. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 16.09.2020 schválila Vláda SR novelu zákona, ktorou sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Zmeny v miestnych daniach schválené NR SR

24. 4. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

NRSR dňa 22.4.2020 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.. Predmetom týchto zmien sú aj miestne dane. 

Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj

14. 11. 2019

JUDr. Adriana Kovacova

Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „ZMP“), ktorá do praxe prináša viaceré zmeny.