Info zákon

Na základe § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je obec povinnou osobou, tzn. obec je povinná zverejňovať a sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii, a to za podmienok vymedzených týmto zákonom.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám obciam nad rámec sprístupňovania informácií na základe žiadostí ukladá aj povinnosť zverejňovať určité zmluvy a objednávky tovarov, služieb a prác.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  • pojem informácie
  • konanie v nadväznosti na zverejňovanie informácií
  • zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov, služieb a prác

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (8)

Elektronický podpis a obec – právo či povinnosť?

9.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Má obec právo alebo povinnosť disponovať zaručeným elektronickým podpisom?

Postup obce po prijatí žiadosti o sprístupnenie informácie

26.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Akým spôsobom je možné vybaviť žiadosť o sprístupnenie informácie, ktorá je doručená obci / VÚC?

Získavanie informácií poslancami

7.6.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá problematikou, akým spôsobom sa môžu poslanci obce dozvedieť informácie potrebné pre výkon ich mandátu?

Elektronický výkon verejnej moci obcami a VÚC vo vzťahu k zákonu o slobode informácií (1. časť)

19.4.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Prvá časť článku sa zaoberá povinnosťami obcí a VÚC pri elektronickom výkone verejnej moci vo vzťahu k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), konkrétne povinnosťami uloženými v § 1 - § 6 zákona o slobode informácií.

Aktuálne problémy samospráv súvisiace s poskytovaním informácií

8.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Medzi aktuálne problémy, na ktoré samosprávy poukazujú patrí zneužívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Povinné osoby tvrdia, že niektorí žiadatelia o informácie zneužívajú zákon o slobodnom prístupe k informáciám na šikanovanie povinných osôb a stúpa tak počet žiadostí, ktoré sa vymykajú pôvodnému úmyslu zákonodarcu.

Info zákon a jeho novela účinná od 1.12.2012

2.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu, ktorou sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

K fiktívnym rozhodnutiam VÚC

12.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Predmetom článku je posúdenie právnej podstaty tzv. fiktívnych rozhodnutí v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám ako i následky jeho "vydávania".

K povinnosti VÚC zverejňovať zmluvy

30.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Aké sú základné predpoklady k povinnosti obce zverejniť zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení?
Odborné stanoviská (1)

Zhrnutie informácií k povinnosti zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry

30.9.2012

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke súhrn základných informácií k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr.
Prípadové štúdie (11)

Zverejňovanie zmlúv právnickej osoby zriadenej obcou

5.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Akým spôsobom sa zverejňujú zmluvy v prípade, ak ide o obchodnú spoločnosť založenú mestom? Môže takáto mestská spoločnosť zverejniť zmluvu na webovom sídle mesta ako svojho zakladateľa (nakoľko ide o novozaloženú spoločnosť a webové sídlo je ešte v príprave)?

Zverejnenie zmluvy o zabezpečení povinnej práce odsúdenými

27.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Mesto uzatvorilo s okresným súdom zmluvu o zabezpečení povinnej práce podľa §4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce v platnom znení. Je zmluva o zabezpečení povinnej práce povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení? 

K termínu zverejňovania faktúr podľa „infozákona“

8.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Možno údaje o faktúre za tovary, služby a práce zverejniť pred 30 dňovou lehotou v zmysle „infozákona“?

Nezaplatenie poplatku za náklady infožiadosti

12.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Môže obec sprístupniť informácie žiadateľovi na základe žiadosti, pokiaľ nezaplatil za predchádzajúcu žiadosť o poskytnutie informácií a dlhuje obci úhradu administratívnych nákladov, ktoré jej vznikli? 

Voľný pohyb tretích osôb po úrade vs. získavanie informácií

15.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné, aby občan nahrával všetky priestory obecného úradu s odôvodnením, že ide o získavanie informácií a verejný záujem? Môže sa voľne pohybovať po obecnom úrade a nahrávať prítomné osoby, prípadne fotografovať dokumenty? 

Zverejnenie zmeneného znenia zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva starostom

31.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta uverejnil ním pozmenenú zápisnicu, ktorú nepodpísal ani jeden overovateľ. Existuje aj riadna zápisnica , kde sú podpisy obidvoch overovateľov ale tú starosta odmietol zverejniť. Ako je možné postupovať proti starostovi z pozície poslanca, príp. občana, aby došlo k zverejneniu riadnej zápisnice? Ide prípadne o falšovanie verejnej listiny?

Rozhodnutie zápisom v spise

31.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké povinnosti vyplývajú povinnej osobe, ktorá vyhovela žiadosti žiadateľovi o sprístupnenie informácie v zmysle §18 ods. 1 info zákona rozhodnutím zápisom v spise?

Sú poslanci povinnými osobami?

13.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Sú poslanci obecného zastupiteľstva, zastupiteľstva samosprávneho kraja a NR SR povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Sprístupňovanie informácií na opakované použitie

15.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupuje VÚC, ktorý neumožňuje opakované použitie informácií ak mu bude doručená žiadosť o opakované použitie informácií?

Rozhodnutie VÚC o žiadosti o sprístupnenie informácie - kto rozhoduje v prvom a druhom stupni?

11.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Náš samosprávny kraj prijal žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Kto rozhoduje o tejto žiadosti v prvom a druhom stupni?

Lehoty na rozhodnutie o žiadosti o sprístupnenie informácie a ich počítanie

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

 Ako povinná osoba sme v zmysle zákona o slobode informácií dostali žiadosť o sprístupnenie určitej informácie. Aké sú lehoty na vybavenie tejto žiadosti a ich počítanie?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (8)

Podklady k zasadnutiu obecného zastupiteľstva vs. infozákon

30.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - Predseda samosprávneho kraja ako odvolací orgán

4.1.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Trnava z 25.5.2011 - proti všeobecne záväznému nariadeniu o slobodnom prístupe k informáciám

27.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 3.5.2011 - K fiktívnym rozhodnutiam v rámci info zákona

12.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 20.7.2011 - Rozhodovanie VÚC o sprístupnení informácie

11.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 24.11.2011 - K povinnosti zverejniť ponuky vo verejnej obchodnej súťaži

2.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 21.4.2010 - K povinnosti zverejňovať informácie

26.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 7.12.2010 - K nesprístupneniu informácie

26.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (11)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.